"handbok" - Engelsk översättning

SV

"handbok" på engelska

SV

handbok {utrum}

volume_up
Under 2007 kommer vi också att lägga fram en europeisk handbok i bästa praxis på området.
In 2007 we are also going to present a European guide to best practice in the field.
Kommissionär Kinnock är säkert också mycket glad över att kunna ha en sådan handbok till hands, kanske som ett alibi.
Commissioner Kinnock will no doubt be delighted to have this guide and, perhaps, alibi.
The Member States need a guide.
handbok (även: manual, bruksanvisning)
. - (PT) En veritabel ”handbok” för frihandelsavtal...
. - (PT) A veritable 'manual' for Free Trade Agreements (FTAs)...
Statens Geotekniska Institut (SGI), 2006: ”Handbok – Gummiklipp (Information 18:7)”.
Swedish Geotechnical Institute (SGI), 2006: "Manual - Rubber Cut (Information 18:7)."
I sista hand bör det påpekas att livsmedelsmärkning aldrig kan bli en handbok för god kosthållning.
Lastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
handbok
Samtidigt togs en handbok fram med exempel på arbetsmetoder för polisstyrkor.
At the same time a handbook was made available with examples of working methods to police forces.
Kommissionen har delvis slagit in på den vägen med sin handbok, men den måste genomföras.
The Commission has gone some way towards this with its handbook, but it needs to be applied.
Med tanke på detta utarbetar kommissionen en referensram i form av en handbok.
With this in mind the Commission is in the process developing a frame of reference in the shape of a handbook.

Användningsexempel för "handbok" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishStatens Geotekniska Institut (SGI), 2006: ”Handbok – Gummiklipp (Information 18:7)”.
Swedish Geotechnical Institute (SGI), 2006: "Manual - Rubber Cut (Information 18:7)."
SwedishUnder våren kommer vi att lägga fram en allmän handbok för dessa byråer.
In the spring, we shall be presenting a general vade-mecum on these offices.
SwedishUnder 2007 kommer vi också att lägga fram en europeisk handbok i bästa praxis på området.
In 2007 we are also going to present a European guide to best practice in the field.
SwedishDet första uttalandet har att göra med sammanställningen av en handbok och lyder som följer:
The first statement has to do with the compilation of a handbook and reads as follows:
SwedishSamtidigt togs en handbok fram med exempel på arbetsmetoder för polisstyrkor.
At the same time a handbook was made available with examples of working methods to police forces.
SwedishKommissionen har delvis slagit in på den vägen med sin handbok, men den måste genomföras.
The Commission has gone some way towards this with its handbook, but it needs to be applied.
Swedish. - (PT) En veritabel ”handbok” för frihandelsavtal...
in writing. - (PT) A veritable 'manual' for Free Trade Agreements (FTAs)...
SwedishI sista hand bör det påpekas att livsmedelsmärkning aldrig kan bli en handbok för god kosthållning.
Lastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
SwedishDärför kommer vi att fastställa riktlinjer på den nivån i en handbok om arresteringsordern.
Therefore, we will set out in a Handbook on the Arrest Warrant the lines to take at that level.
SwedishEn handbok utarbetas nu som vi kommer att publicera inom kort.
A handbook is now being drawn up and we intend to publish this shortly.
SwedishMed tanke på detta utarbetar kommissionen en referensram i form av en handbok.
With this in mind the Commission is in the process developing a frame of reference in the shape of a handbook.
SwedishDen handbok om statligt stöd som Generaldirektoratet för konkurrens har utarbetat är en modell för det sistnämnda.
The Vade Mecum on State Aid produced by DG Competition is a model of the latter.
SwedishCDT har lanserat en ny digital handbok som ska hjälpa företaget att uppnå en mer jämställd arbetsplats.
CDT has launched a new digital handbook that will help company to achieve a more equal workplace.
SwedishKommissionär Kinnock är säkert också mycket glad över att kunna ha en sådan handbok till hands, kanske som ett alibi.
Commissioner Kinnock will no doubt be delighted to have this guide and, perhaps, alibi.
SwedishByrån ska snart lägga fram en handbok för god praxis för att motverka och förhindra etnisk profilering.
The Agency is about to present a good practices handbook for combating and preventing ethnic profiling.
SwedishNaturligtvis kommer denna handbok att skickas till europeiska domare och ska vara klar mot slutet av året.
Obviously, this handbook will be sent to European judges and will be finished for the end of this year.
SwedishEn mer omfattande handbok kommer att ges ut nästa år.
An expanded handbook is due to be published next year.
SwedishJag hoppas att denna handbok kan presenteras för parlamentet av den nya kommissionen som en av dess första åtgärder.
I hope this vademecum can be presented to Parliament by the new Commission as one of its first acts.
SwedishVid denna tid såg han snarare framför sig att en handbok i rasismbekämpande upprättades på nationell nivå än på Europanivå.
At the time he saw a guide to combating racism as coming at a national rather than European level.
SwedishEuropeiska kommissionen uppmanas också att utarbeta en handbok för arbetsgivare, i synnerhet för små och medelstora företag.
It also calls on the European Commission to draw up a practical guide for employers, in particular SMEs.

Synonymer (svenska) till "handbok":

handbok