"hand" - Engelsk översättning


Menade du hända
SV

"hand" på engelska

EN
EN

"hand" på svenska

volume_up
hand {substantiv}

SV hand
volume_up
{utrum}

volume_up
hand {substantiv}
Institutionella reformer går hand i hand med utvidgningen av Europeiska unionen.
Institutional reform goes hand-in-hand with the enlargement of the European Union.
Dessa diplomatiska ansträngningar måste dock gå hand i hand med insatser i området.
However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
Konkurrens och den inre marknaden är enligt min mening förenade; de går hand i hand.
To my mind, competition and the internal market are married; they go hand in hand.
volume_up
agency {substantiv}
Vi bör även överväga vilka uppgifter kommissionen själv kan ta hand om och huruvida det ens behövs en byrå.
We should also be considering which tasks the Commission itself can take responsibility for and whether an agency is needed at all.
Byråerna måste i första hand vara ansvariga inför Europaparlamentet, och det medför vissa skyldigheter.
The agencies must firstly be responsible to Parliament, and that entails obligations.
Denna byrå, denna struktur - och här vänder jag mig i första hand till Nisticò - måste absolut stå i kontakt med medborgarna.
This agency, this structure - and here I am addressing Mr Nisticò in particular - absolutely must be in contact with the citizens.
hand (även: näve, labb, karda, tumvante)
volume_up
mitt {substantiv}
hand (även: aning, kontakt, beröring, drag)
volume_up
touch {substantiv}
Man kan inte hela tiden använda uttrycket ”med lätt hand” och sedan belasta näringslivet så hårt.
You cannot use the term 'light touch' all the time and then overburden business.
Needs a woman's touch, though.
Jag vill ge statsminister Fredrik Reinfeldt en eloge för att han med så säker hand styrt skutan i hamn.
I would like to pay tribute to Prime Minister Reinfeldt for his sure touch in bringing this ship into port.

Synonymer (svenska) till "hand":

hand
Swedish

Synonymer (engelska) till "hand":

hand

Användningsexempel för "hand" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.
How they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.
SwedishDet är nu också klart för alla att dessa i första hand krävs av kandidatländerna.
Indeed, everyone has now realised that this primarily means the applicant states.
SwedishVi utgår från att vårt intresse i första hand går ut på att skydda befolkningen.
Our basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
SwedishNu är det dags att med stadig hand föra in vinsektorn på en väg mot nya framgångar.
Now is the time to set our wine sector firmly on the road towards new successes.
SwedishVissa medlemsstater tar på sig att själva ta hand om sina strandsatta medborgare.
Some Member States take it upon themselves to look after their stranded nationals.
SwedishI första hand mina komplimanger för kommissionens handlingssätt.
Mr President, firstly I would like to compliment the Commission on its approach.
SwedishJag visste inte att Xavier tog hand om djur, även om djuren är så unika som dig.
I didn't realize Xavier was taking in animals, even animals as unique as you.
SwedishDessa fiskeriavtal borde i första hand förhandlas fram av fiskeriindustrin självt.
These fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.
SwedishDet är därför med varm hand som jag överlämnar detta betänkande till kammaren.
Ladies and gentlemen, I believe that we have done our work well in the committee.
SwedishVi säger alltid att vi vill ha det bästa, vi vill ha hälsoskydd i första hand.
We always say that we want the best, and most of all we want to protect health.
SwedishDet är då i första hand ett rättsutlåtande snarare än ett politiskt utlåtande.
That is, then, in the first instance, a legal opinion rather than a political one.
SwedishVi vill ha ett EU där nationer som Wales kan spela sin roll fullt ut på egen hand.
We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.
SwedishDet var i första hand ett tekniskt problem och inte nödvändigtvis ett politiskt.
This was primarily a technical problem and not necessarily one about policy.
SwedishJag vill i första hand tacka föredraganden så hjärtligt för hennes betänkande.
First of all, I would like to extend warm thanks to the rapporteur for her report.
SwedishDärtill anser jag att man i första hand bör beskatta användandet, inte ägandet.
I also believe that use, rather than ownership, should be taxed in the first place.
SwedishEnligt min mening är det i första hand tre mycket viktiga punkter som framträder.
At first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.
SwedishEuropeiska unionens institutioner kan inte uppnå hållbar utveckling på egen hand.
The European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.
SwedishVägen mot en varaktig fred måste gå hand i hand med nedrustning och utveckling.
The road to a durable peace must be coupled with disarmament and development.
SwedishDet är inte längre politiken som styr: det är i sista hand förvaltningsdomstolarna.
It is no longer politics that decide: it is ultimately the administrative courts.
SwedishI avvecklingsarbetet ingår att ta hand om använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
The decommissioning work includes dealing with spent fuel and radioactive waste.