"högt" - Engelsk översättning

SV

"högt" på engelska

EN
SV

högt {adverb}

volume_up
högt (även: högt upp)
Inte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt på dagordningen i Bryssel.
In 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
Trots dessa förfaranden är emellertid antalet felaktigheter fortfarande för högt.
Nevertheless, despite these procedures, the number of irregularities is still too high.
Även lönenivåerna anser vi väcker anstöt, då de nya nivåerna ligger mycket högt.
We believe that salary levels too cause offence, since the new levels are very high.
Ordförandeskapet sätter högt värde på Europaparlamentets stöd i detta avseende.
The Presidency highly values the support of the European Parliament in this respect.
Detta betänkande skall också värderas särskilt högt med tanke på utvidgningen.
This report is to be highly valued also from the point of view of enlargement.
EU presterar dåligt gentemot både högt industrialiserade länder och utvecklingsländer.
It does badly against both highly industrialised and developing countries.
högt
Ni vet att parlamentet står bakom er - det har vi sagt högt och tydligt i kväll.
You know that Parliament is behind you - this evening it has said so loud and clear.
Jag skäms för att säga det högt men sysselsättningsgraden är bara 55 procent.
I am ashamed even to say it out loud, but it is only 55%.
Öppnandet av tjänstemarknaderna är något positivt, och detta bör vi påtala högt och tydligt.
The opening-up of the services market is good and we should say so loud and clear.
Den vill mässas högt för att ljuda sin musik i örat och på tungan.
It wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.
Jag anser att det är mycket allvarligt att detta hittills inte har sagts högt.
I believe it is very serious that this has not so far been said out loud.
Jag skäms för att säga det högt men sysselsättningsgraden är bara 55 procent.
I am ashamed even to say it out loud, but it is only 55%.

Synonymer (svenska) till "högt":

högt
Swedish

Användningsexempel för "högt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishInte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt på dagordningen i Bryssel.
In 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
SwedishEtt budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
A message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
SwedishJärnvägarna har högt kvalificerade medarbetare och ska ha detta även i framtiden.
The railways have highly skilled staff and this must remain the case in future.
SwedishKommissionsförslaget får högt betyg av PPE, men vi menar att det kan förbättras.
The PPE finds the Commission proposal quite good, but we think it could be better.
SwedishNu talar vi om 250-270 euro, så vi talar om ett pris som är tre gånger så högt.
Now we are talking about EUR 250-270, so we are talking three times the price.
SwedishHändelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
SwedishPå så sätt kommer principerna bakom den gemensamma fiskepolitiken att hållas högt.
That way, the principles enshrined in the Common Fisheries Policy will be upheld.
SwedishNi vet att parlamentet står bakom er - det har vi sagt högt och tydligt i kväll.
You know that Parliament is behind you - this evening it has said so loud and clear.
SwedishEU:s arbetstagare och medborgare betalar ett mycket högt pris för detta misstag.
Europe's workers and citizens are paying a very high price for this mistake.
SwedishOm alltför många högt uppsatta politiker åtalas kan det börja likna en häxjakt.
If too many high-level politicians are sued it may begin to look like a witch-hunt.
SwedishÄven lönenivåerna anser vi väcker anstöt, då de nya nivåerna ligger mycket högt.
We believe that salary levels too cause offence, since the new levels are very high.
SwedishDetta betänkande skall också värderas särskilt högt med tanke på utvidgningen.
This report is to be highly valued also from the point of view of enlargement.
Swedish(PT) Hållbar utveckling ligger högt uppe på den internationella dagordningen.
. (PT) Sustainable development is at the very top of the international agenda.
SwedishSolidaritetsfonden är oerhört ung och därför har dess gränser satts väldigt högt.
The Solidarity Fund is very young and so its limits have been set very high.
SwedishNär det gäller Kina håller jag med om att vi betalar ett högt pris för detta.
I agree that, where China is concerned, we are paying a bitter price for this.
SwedishInte ens den så högt prisade stabilisering som de sägs syfta till kommer till stånd.
Even the much-vaunted stabilisation that they claim to aim for does not happen.
SwedishOm vi sätter tröskelvärdena för högt omintetgör vi en betydande potential för EU.
If we set the hurdles too high, we will be frustrating a major potential for Europe.
SwedishVi vet att nästan 1 miljard euro spenderas årligen, vilket är ett mycket högt belopp.
We know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum.
SwedishOrdförandeskapet sätter högt värde på Europaparlamentets stöd i detta avseende.
The Presidency highly values the support of the European Parliament in this respect.
SwedishNästan 90 år senare betalar Georgien och Europa ett högt pris för det beslutet.
Almost 90 years later, Georgia and Europe are paying a high price for this decision.