"högsta" - Engelsk översättning

SV

"högsta" på engelska

SV högsta
volume_up
{adjektiv}

Direktivet om högsta tillåtna antibiotikarester i kött måste också tillämpas.
It is also necessary to enforce the directive on maximum residue limits in meat.
En garanterad högsta mängd för hela gemenskapen vore ingen lösning.
A maximum guaranteed quantity for the whole Community would not be a solution.
Ingripandena kommer också att behöva vara begränsade till en viss högsta mängd.
Intervention will also have to be limited to a certain maximum quantity.
högsta (även: topp-, främsta, bästa, över-)
volume_up
top {adj.}
Vi måste verkligen ge klimatskyddet högsta prioritet, särskilt nu.
Climate protection really must be our absolute top priority, particularly now.
Den högsta prioriteringen är fortfarande behovet av att skydda och sörja för flyktingarna.
Top priority continues to be the need to protect and to care for the refugees.
Att garantera dem tillgång till säkra livsmedel av högsta kvalitet borde vara vår högsta prioritet.
Ensuring them access to safe food of the highest quality should be a top priority.
högsta (även: viktigaste, högst rankade, huvud-)
volume_up
chief {adj.}
Rådet följer också noga fallet med högsta domstolens överdomare Iftikhar Chaudhry.
The Council is also following the case of Supreme Court Chief Justice Iftikhar Chaudhry very closely.
Kanadas huvudförhandlare medgav till och med i början av året att avtalet var en av Kanadas högsta prioriteringar.
The Canadian chief negotiator even admitted at the start of the year that this agreement was a top priority for Canada.
Det EU som inte har någon egen armé utan en armé med en amerikansk högsta befälhavare som Nato?
The Europe which has no army of its own and has a European army with an American commander-in-chief like ΝΑΤΟ?
högsta (även: full, hel, högst, mätt)
volume_up
full {adj.}
Saken kräver högsta solidaritet, inte bara i Europeiska unionen, utan i hela världen.
It requires full solidarity, not just in the European Union, but also in the entire world.
Att genomföra vår lagstiftning mot diskriminering fullt ut förblir därför en fråga med högsta prioritet.
Full implementation of our anti-discrimination legislation therefore remains a top priority.
Vi har också en situation där ny utbildning och informationsresurser får den högsta nivån.
We also have a situation where new education and information resources often attract the full rate.

Synonymer (svenska) till "högst":

högst

Användningsexempel för "högsta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI EU råder för närvarande en arbetslöshet på 10 procent - den högsta sedan 1998.
In the EU there is currently an unemployment rate of 10% - the highest since 1998.
SwedishPortugal är ett av de åtta länder som har de högsta nivåerna av barnfattigdom.
Portugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
SwedishDenna situation kräver onekligen att uppmärksammas och åtgärdas på högsta nivå.
This situation definitely requires attention and measures at the highest level.
SwedishOckså smuggling av unga kvinnor är i högsta grad lönsamt, men riskerna är små.
The smuggling of young women is also highly profitable, but the risks are small.
SwedishDet danska ordförandeskapet ger också bekämpandet av terrorismen högsta prioritet.
The Danish Presidency further gives the highest priority to combating terrorism.
SwedishDen högsta spalten är medeltemperaturen för det flesta antalet odlingssäsonger.
The tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons.
SwedishSystemet söker sedan aktivt efter högsta antalet möjliga klick inom din budget.
Then the system will actively seek out the most clicks possible given your budget.
SwedishDetta enkla råd verkar i högsta grad tillämpligt när det gäller Europas säkerhet.
This common admonition seems to be very relevant in the case of Europe's security.
SwedishAtt röka hasch är inte en katastrof, säger man i de högsta nya franska instanserna.
The highest French authorities tell us that smoking a joint is not catastrophic.
SwedishDen är flera gånger lägre än de högsta franska, tyska och nederländska kvoterna.
This is several times less that the highest French, German and Dutch quotas.
SwedishI ett läge där vi står inför en sysselsättningskris bör detta ha högsta prioritet.
At a time when we face an employment crisis, this should be the main priority.
SwedishDen västliga rädslan för Ryssland, även om den ofta döljs, är i högsta grad reell.
The Western fear of Russia, even though it is often hidden, is perfectly real.
SwedishDe allra högsta tjänsterna är i princip tillgängliga för alla, undantagslöst.
Access to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
SwedishJag anser att vi i högsta grad saknar politiska ambitioner och tillräckliga medel.
I believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
SwedishJag stöder i högsta grad inrättandet av en sådan enhet så snart det är möjligt.
I strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
SwedishDå deltog arméns högsta officerare på ett påtagligt sätt, som de gör nu igen.
At the time the upper ranks of the army visibly took part, as they have now again.
SwedishArbetet har godkänts enhälligt i utskottet, vilket jag i högsta grad uppskattar.
The work has been unanimously adopted in committee and I value that highly.
SwedishDet är viktigt att utveckla en tydlig EU-linje på högsta nivå i detta ärende.
Developing a clear EU line on this question at the highest level is important.
SwedishDet måste också bli möjligt för kvinnor att aspirera på de högsta akademiska posterna.
It must also be made possible for women to aspire to the highest academic posts.
SwedishDe högsta skattesatserna har praktiskt taget sänks i samtliga EU:s medlemsstater.
The highest tax rates have been reduced virtually everywhere in the EU Member States.