SV

hållning {utrum}

volume_up
Regeringens hållning och åtgärder förvärrar situationen drastiskt.
The government’ s attitude and actions are dramatically exacerbating the situation.
Myndigheternas föraktliga hållning sammanfattar algerierna i ett ord: " hogra ".
The Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
Regeringens hållning och åtgärder förvärrar situationen drastiskt.
The government’s attitude and actions are dramatically exacerbating the situation.
hållning
Somliga prisar Europeiska unionens hållning, eftersom den var rakryggad.
Some people value the European Union's stance because they stuck to their guns.
Kollega Nicholson följer tyvärr kommissionens halvdana hållning i sitt betänkande.
Unfortunately, Mr Nicholson is adopting the half-hearted stance of the Commission in his report.
Det kommer inte att bli några vinnare om vi intar en majestätisk hållning i denna fråga.
There will be no winners if we take an imperial stance on this issue.
Optimism beskrivs ibland som en tro, en intellektuell hållning.
Optimism is sometimes characterized as a belief, an intellectual posture.
Titta på hennes hållning, den är anmärkningsvärd.
Look at her posture; it's remarkable.
Föredragandens, Ria Oomen-Ruijtens, försonliga hållning har undanröjt en mängd stötestenar.
The conciliatory posture of the rapporteur, Mrs Oomen-Ruijten, has prevented quite a number of stumbling blocks.
Det är uppmuntrande att se, herr talman, att just denna kritiska hållning bär frukt.
It is encouraging to see, Mr President, that precisely this critical stance is bearing fruit.
Fördraganden, och sedan också kommissionen, hade en hållning som enligt mig var alldeles för vek inför de risker som kemikalier innebär.
The position adopted by the rapporteur and then by the Commission was, in my view, far too lenient, bearing in mind the dangers associated with chemicals.
Deras hållning skiljer sig från länder där kärnkraften har blivit en bricka i en valkamp till en grad som nästan är oetisk, med tanke på situationen i Japan.
This is in contrast to countries where nuclear energy has become a pawn in pre-election battles to an extent that is almost unethical, bearing in mind the situation in Japan.
hållning (även: skick, uppträdande, uppförande)
volume_up
behavior {substantiv} [USA]
hållning (även: uppträdande, uppförande, skick)
volume_up
behaviour {substantiv} [GBR]
Denna hållning är inte förenlig med ett umgänge i partnerskap.
This is not the kind of behaviour that we expect when working in a partnership.
Hans hållning gentemot premiärminister Ehud Barak var rent ut förnedrande.
His behaviour towards Prime Minister Ehud Barak was plainly insulting.
Hot har tidigare inte haft någon märkbar effekt på Koreas hållning.
Up to now, threats have had no discernible effect on South Korea's behaviour.
hållning (även: skick, uppträdande, uppförande)
volume_up
deportment {substantiv} [GBR]
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
They will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Den senare innebär en ny hållning som framför allt har med avfolkning att göra.
The latter represents a new approach, and relates mainly to depopulation.
Framför allt är det försiktighet som har präglat både kommissionens och rådets hållning.
The approach of both the Commission and the Council was one of extreme caution.
hållning (även: gång, gående, sätt att gå, gångart)
volume_up
gait {substantiv}

Användningsexempel för "hållning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste, som andra talare redan sagt, inta en balanserad och förnuftig hållning.
We need, however, as other speakers have said, a balanced and sensible approach.
SwedishVi måste anta en ansvarsfull hållning när det gäller våra medborgares säkerhet.
We must adopt a responsible attitude regarding the safety of our fellow citizens.
SwedishResultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
They will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
SwedishJag anser att den allmänna hållning som intas i själva verket är alltför allmän.
I believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
SwedishMyndigheternas föraktliga hållning sammanfattar algerierna i ett ord: " hogra ".
The Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
SwedishJag anser att vi måste vara väldigt försiktiga med att inta en ensidig hållning.
I believe that we must take very great care not to slide into a one-sided approach.
SwedishKommissionen föreslog 30 000 euro och EPLP förespråkar en försiktigare hållning.
The Commission suggested EUR 30 000 and the EPLP advocates a more cautious approach.
SwedishDetta hopp förintades återigen på grund av Rauf Denktash omedgörliga hållning.
These hopes were once more destroyed by the inflexible attitude of Raouf Denktash.
SwedishLouis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
This is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
SwedishKommissionen föreslog 30 000 euro och EPLP förespråkar en försiktigare hållning.
The Commission suggested EUR 30 000 and the EPLP advocates a more cautious approach.
SwedishVi kommer dock inte att uppnå någonting genom att inta en hållning som denna.
We abstained on a highly important issue where legality is very much at stake.
SwedishMyndigheternas föraktliga hållning sammanfattar algerierna i ett ord: "hogra".
The Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra' .
SwedishJag anser att Europaparlamentet bör inta samma fasta hållning i detta avseende.
I believe the European Parliament should have the same firm attitude in this respect.
SwedishMen jag ser också en parallell i EU:s hållning gentemot både Burma och Zimbabwe.
But I also see a parallel in the EU's response to both Burma and Zimbabwe.
SwedishDet är dock inget skäl för att inte lyckas utveckla en gemensam europeisk hållning.
However, that is no reason for failing to develop a common European approach.
SwedishSlutligen tror jag inte att vi behöver inta en förmyndaraktig hållning gentemot Malta.
Finally, I do not think we need to adopt a paternalistic attitude towards Malta.
SwedishDenna hållning har redan lett till stora förändringar, som vi stöder fullt ut.
This stance has already brought significant changes, which we fully support.
SwedishDenna provokativa hållning är som en tidsinställd bomb under Malino II-avtalet.
This provocative attitude places a time bomb under the Malino II agreement.
SwedishMen vi ska ha en positiv hållning och inte en defensiv som i fallet med Japan.
However, we must be positive in our attitude, not defensive like we were with Japan.
SwedishJag uppmanar fru Ashton att se till att EU intar en modig och ärlig hållning.
I call on Baroness Ashton to ensure that the EU takes a courageous and honest stand.

Synonymer (svenska) till "hållning":

hållning