SV

hänskjuta {verb}

volume_up
Vi har beslutat att hänskjuta ärendet till domstolen.
   Mr President, we have decided to refer this matter to the Court of Justice.
Jag vill be er hänskjuta denna fråga till presidiet för utredning.
I should like to ask you to refer this matter to the Bureau for investigation.
Jag skall göra min plikt och hänskjuta ärendet till domstolen senare under dagen.
I shall do my duty and refer the matter to the Court later today.
Det bör vara möjligt att hänskjuta ärenden till kommissionen på grundval av objektiva kriterier och på begäran av de samgående parterna.
I know that this does not fall within the Commission's remit, but it can, of course, talk to the Member States and call for further harmonisation and mutual coordination.
Jag vill hänskjuta en annan fråga till presidiet också.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, aside from this issue, I should like to submit a problem to the Presidency.

Användningsexempel för "hänskjuta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm du motsätter dig beslutet kan du hänskjuta ärendet till EG-domstolen.
If you disagree with his decision, you may take the matter to the Court of Justice.
SwedishVi har beslutat att hänskjuta ärendet till domstolen.
   Mr President, we have decided to refer this matter to the Court of Justice.
SwedishParlamentet har redan all rätt som institution att hänskjuta ärenden till domstolen.
Parliament already has full rights as an institution to initiate cases before the Court.
SwedishKommissionen har beslutat att hänskjuta dessa två medlemsstater till EG-domstolen.
The Commission has decided to refer those two Member States to the European Court of Justice.
SwedishAtt hänskjuta ärendet till domstolen är inte något vi skulle ha föredragit.
   Mr President, referral to the Court is not something that we would have chosen.
SwedishJag skall göra min plikt och hänskjuta ärendet till domstolen senare under dagen.
I shall do my duty and refer the matter to the Court later today.
SwedishUnder den förra sammanträdesperioden beslutade vi att hänskjuta detta ärende till EG-domstolen.
Last part-session we voted to refer this matter to the European Court of Justice.
SwedishJag vill be er hänskjuta denna fråga till presidiet för utredning.
I should like to ask you to refer this matter to the Bureau for investigation.
SwedishJag råder kammaren att överväga detta mycket noga och att hänskjuta ärendet till domstolen.
I advise this House to think very carefully and to refer it to the Court.
SwedishOm så inte sker måste vi hänskjuta frågan till EG-domstolen.
Failing that we will have to refer the matter to the European Court of Justice.
SwedishOm vi inte röstar om de frågorna kommer vi inte att kunna hänskjuta dem till nästa sammanträde.
If we do not vote on them, we will not defer them to the next sitting.
SwedishVad kan vi göra efter att Ryssland, som väntat, har vägrat hänskjuta frågan till FN:s säkerhetsråd?
What can we do after Russia's expected refusal of referral to the UNSC?
SwedishVad kan vi göra efter att Ryssland, som väntat, har vägrat hänskjuta frågan till FN: s säkerhetsråd?
Iran was recognised as one of the countries with a nuclear fuel cycle.
SwedishI punkt 4 försummade vi emellertid att hänskjuta denna fråga till kommissionen på ett formellt lämpligt sätt.
We believe that part of the German MEPs ' Statute is incompatible with that.
SwedishJag lovar att hänskjuta saken till presidiet för avgörande.
Britain ’ s armed forces are being merged into a European army.
SwedishDe känner till de lokala problemen och lösningarna, utan att hela tiden behöva hänskjuta allting till Bryssel.
They know the local problems and the solutions without constant referral back to Brussels.
SwedishJag lovar att hänskjuta saken till presidiet för avgörande.
I promise to refer the matter to the Bureau for a decision.
SwedishHar ni för avsikt att på nytt hänskjuta frågan till EG-domstolen?
Do you intend to go to the Court of Justice again?
SwedishI punkt 4 försummade vi emellertid att hänskjuta denna fråga till kommissionen på ett formellt lämpligt sätt.
However, in Article 4, we omitted to refer the matter to the Commission in the properly formal way.
SwedishJag råder kammaren att överväga detta mycket noga och att hänskjuta ärendet till domstolen.
We are seeking the advice of the Court of Justice on whether this is compatible with our own laws and our own Treaties.