SV gynna
volume_up
[gynnade|har gynnat] {verb}

gynna (även: förorda, främja, hjälpa, föredra)
volume_up
to favour {vb} [GBR]
Denna reform måste gynna de unga jordbrukarna i de fattigaste områdena inom unionen.
This reform has to favour young farmers in the most depressed areas of the EU.
Detta skulle gynna tillväxten och öka flexibiliteten.
That is something that would favour growth and increase flexibility.
Varje land har rätt att gynna vissa kandidater eller vissa regeringar.
Every country is entitled to favour certain candidates or certain governments.
Utbildningsåtgärder förväntas också gynna tillgången till anställning för kvinnor.
Training measures are also expected to promote access to employment for women.
Vi tror inte att EMU: s införande kommer att gynna tillväxten eller öka sysselsättningen.
We do not believe that the introduction of the EMU will promote growth or employment.
Euron kommer att gynna turismen och Europa som mål.
The euro will promote tourism in Europe and will promote Europe as a tourist destination.
Detta kommer att gynna Georgien och uppmuntra landet att fördjupa samarbetet med sina grannar och med EU.
For Georgia, this also represents a step forward and an encouragement to cooperate further with its neighbours and with the European Union.
Under förevändningen att denna bolagsform ska gynna små och medelstora företag, stärker man i själva verket monopolföretagen.
While the pretext is being put forward that this company will benefit small and medium-sized enterprises, in fact it strengthens the monopoly business groups.
Vi agerar alltså vid rätt tidpunkt, vilket kan gynna de mest marginaliserade, så att de alla kan se fram emot att ha ett hus, en härd, en stol och den skinande servisen.
So, we are moving at the right time and it can benefit the most marginalised so that they can all look forward to having a house, a hearth, a stool and the shining delph.
Det kommer därför att gynna rörligheten i EU när det gäller yrkesliv och utbildning.
It will therefore foster professional and educational mobility in Europe.
Det är nödvändigt att gynna öppna, genomsynliga marknader i regionen.
It is necessary to foster open, transparent markets in the region.
Staternas rätt att anta sin egen audiovisuella politik och att gynna sin audiovisuella industri erkänns.
It recognises the right of States to adopt audiovisual policies and foster their audiovisual industries.
EU får inte gynna denna tendens ytterligare genom systemet med ”blå kort”.
The EU must not give further impetus to this trend with the 'Blue Card' scheme.
Men respekten för den privata äganderätten kommer långsiktigt att gynna den biologiska mångfalden.
In the long term, however, respect for private ownership will further biodiversity.
Kapitalismen försöker emellertid alltid använda propaganda för att gynna sina egna syften.
However, capitalism always tries to use propaganda to further its own aims.
Jag är mycket glad att kunna stödja detta betänkande som kommer att gynna oss alla.
I am delighted to support this report which will benefit us all.
Man måste gynna, man måste hjälpa, man måste uppmuntra.
Fostering, support and encouragement are certainly called for.
Från utsidan kommer vatten och stöd för att upprätthålla livet och gynna fruktbildning.
From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.
This is what we need to favor.

Synonymer (svenska) till "gynna":

gynna

Användningsexempel för "gynna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag vill tacka Bogusław Liberadzki för hans arbete, som kommer att gynna oss alla.
I should like to thank Mr Liberadzki for his work, which will benefit us all.
SwedishEn sådan utveckling skulle gynna båda aktörerna på både kort och lång sikt.
Such a development would benefit both parties in the short and long term alike.
SwedishAllt detta bör gynna konsumenterna i fråga om det slutgiltiga priset på biljetterna.
All of this should benefit consumers in terms of the final price of their tickets.
SwedishDärför skulle jag som irländare inte oroa mig för att det inte skulle gynna Irland.
So if I were Irish I would not be concerned about it having no benefit for Ireland.
SwedishEnhetliga regler skulle verkligen gynna hela den internationella företagssektorn.
Uniform regulations would greatly benefit the entire international business community.
SwedishEn liberalisering av sockerindustrin skulle även gynna de europeiska konsumenterna.
Liberalisation of the sugar industry would also benefit European consumers.
SwedishI slutänden är det den avgörande faktorn och det är detta som kommer att gynna djuren.
In the end, that is the decisive factor and that is what will benefit the animals.
SwedishDet kommer att gynna industrin i allmänhet och små innovativa företag i synnerhet.
The whole industry, especially small innovative companies, stand to benefit from that.
SwedishDet är i alla händelser nödvändigt att vi följer principen om att gynna medborgaren.
In all cases, it is essential that we act on the principle of favouring the citizen.
SwedishEn minskning av arbetstiden kan gynna sysselsättningen, men under vissa villkor.
A reduction in working time may encourage employment, but only under certain conditions.
SwedishDet finns inga bevis för att detta verkligen kommer att gynna konsumenterna.
There is nothing to show that there will be any real benefit to consumers.
SwedishDet skulle också gynna jordbrukarna i våra skotska valkretsar och den skotska miljön.
It would also benefit our Scottish constituency farmers and our Scottish environment.
SwedishVi skulle gynna EU-motståndarna om vi fortsätter att utföra vårt arbete i hemlighet.
We would be a friend of anti-Europeanism if we continue to cloak what we do in secrecy.
SwedishFör det första kommer förslaget att gynna alla parter, och särskilt mottagarländerna.
Firstly, the proposal will benefit all parties, in particular the recipient countries.
SwedishDessa regler kommer tyvärr bara att gynna konsumenterna till en viss gräns.
Unfortunately these regulations will only superficially benefit consumers.
SwedishDe medel som föreslagits kommer att gynna alla drabbade, inklusive företag.
The money proposed will benefit all those affected, including businesses.
SwedishEn mer realistisk bedömning av den globala kreditrisken skulle gynna båda parter.
A more realistic assessment of global credit risk would benefit both.
SwedishNaturligtvis kommer liberalisering på jordbruksområdet att gynna vissa utvecklingsländer.
Of course agricultural liberalisation will benefit some developing countries.
SwedishDetta skulle inte bara gynna bankbranschen, utan också hela EU: s ekonomi.
This would benefit not only the banking industry but the whole EU economy.
SwedishDessa åtgärder kommer att gynna både fiskesektorn och konsumenterna.
These measures will bring benefits for both the fishing community and consumers.