SV

grund {adjektiv}

volume_up
grund (även: ytlig, ytlig)
Östersjön är grund och ekologiskt mycket känslig.
The Baltic Sea is shallow and very vulnerable ecologically.
Östersjön är avskild och grund, och vattnet byts inte ut snabbare än på 30 år, vilket gör den mycket sårbar.
The Baltic Sea is secluded and shallow; its water changes only once every 30 years, which makes it very vulnerable.
♫ ♫ Vi är polare, det är lugnt, då vi inte är ensamma, ♫ ♫ en grund genpool betyder inget för min enda Klonis.
♫ ♫ We are pals, it's cool, 'cause we're not lonely, ♫ ♫ shallow gene pool is nothing to my only Clonie.

Användningsexempel för "grund" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishArgumentet att den föreslagna regeln saknar vetenskaplig grund kan inte godtas.
The argument that the proposed rule has no scientific basis cannot be sustained.
Swedishgrund av krisen har de offentliga finanserna i många medlemsstater försämrats.
The public funds of many Member States have declined as a result of this crisis.
SwedishKor håller på att bli en bristvara i norra Kenya på grund av klimatförändringen.
Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
SwedishDenna typ av teknik användas försiktigt på grund av den enorma inverkan den har.
This type of technology be used with caution because of the huge impact it has.
SwedishBonino beklagar att hon inte kan närvara här idag på grund av rådets sammanträde.
Mrs Bonino regrets that she cannot be here today because of the Council meeting.
SwedishEnergi- och kärnsäkerhet är en annan grund för ett starkt och stabilt samarbete.
Energy and nuclear security is another basis for strong and stable cooperation.
SwedishEn förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin på grund av höga kostnader.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
SwedishKommissionen lade inte fram detta förslag på grund av dogmatism eller envishet.
In making that proposal, the Commission was not driven by dogmatism or obstinacy.
SwedishDen måste byggas på en gedigen grund - och med gedigen grund menar jag sanningen.
It has to be built on a solid foundation, and a solid foundation means the truth.
SwedishDe betänkanden som vi nyss har diskuterat utgör en god grund för denna process.
The reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Swedishgrund av dessa problem kontaktade kommissionen de grekiska myndigheterna 2004.
Because of these problems the Commission contacted the Greek authorities in 2004.
SwedishDomstolens slutliga beslut bör bidra till att skapa en fastare rättslig grund.
The Court's final rulings should contribute to giving this a firmer legal basis.
SwedishDet är det, och det behöver det vara på grund av detta särskilda ämnes betydelse.
It is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
SwedishJag kan försäkra er om att det inte är på grund av bristande vilja i min grupp.
I can assure you that it was not due to a lack of will on the part of my Group.
SwedishSpindelsilke har också stor potential på grund av dess antiballistiska egenskaper.
Spider silks also have a lot of potential for their anti-ballistic capabilities.
SwedishDet lär till och med har skett avrättningar på grund av vägran att odla potatis.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
SwedishHur ska då en felaktig rättslig grund förvandlas till en korrekt rättslig grund?
How, then, can an incorrect legal basis be transformed into a correct legal basis?
SwedishFrågan är extremt kontroversiell, främst på grund av dess egna förutsättningar.
This is an extremely controversial issue, primarily due to its own assumptions.
SwedishDetta kommer inte att lösa problemet med diskriminering på grund av nationalitet.
This would not solve the problem of discrimination on the basis of nationality.
SwedishDetta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
This has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.

Synonymer (svenska) till "grund":

grund