"gren" - Engelsk översättning

SV

"gren" på engelska

SV gren
volume_up
{utrum}

gren (även: myndighet, makt, vapen, arm)
volume_up
arm {substantiv}
Dess förebyggande gren borde förstärkas.
The preventive arm should be strengthened.
Rådet är gemenskapens medlagstiftare och budgetmyndighetens andra gren, vid sidan av parlamentet.
The Council is the Community co-legislator and the other arm of the budgetary authority alongside Parliament.
Det gav en ovanligt trist bild av vad vi kan som Europeiska unionen och som europeisk gren av Nato.
This gave an extremely depressing insight into the extent of our capabilities as the European Union and as NATO's European arm.
volume_up
branch {substantiv}
Denna gödningsmedelsfabrik ägs av Atofina, TotalFinaElf Groups kemiska gren.
This fertiliser plant is owned by Atofina the chemical branch of the Total/ Fina/ Elf group.
Kvinnorna har varit det första målet för denna extremistiska gren av islam.
Women have been the first target of this extremist branch of Islam.
Hans lista av högprofilbrott är pinsamma för vår gren. för hela vår yrkeskår.
His string of high-profile crimes are an embarrassment to our branch...... to our entire profession.
volume_up
event {substantiv}
Våran nästa gren är " the vert ramp ".
Our next event will be the vert ramp.
Motion och idrott har en livskraftsfrämjande effekt, såväl inom individuella grenar som lagsportgrenar.
Exercise and sport promote vitality, in both individual and team events.
Det är inte acceptabelt att parlamentet fortsättningsvis förväxlar de tidigare Medprogrammen, som tillhör en gren av gemenskapspolitiken, med resultatet från Barcelonakonferensen och Medaprogrammet.
Consequently, Parliament cannot continue to confuse events connected with a policy, the MEDA programmes of the earlier protocols, and the result of the Barcelona Conference and the MEDA programme.
gren (även: skrev)
volume_up
crotch {substantiv}
gren (även: krycka, skrev, stöd, klyka)
volume_up
crutch {substantiv}
gren (även: straff, disciplin, ordning, skolning)
volume_up
discipline {substantiv}
Jag är fäktare, och det var inom denna gren jag deltog i de olympiska spelen.
Ladies and gentlemen, I am a fencer and it was in this discipline that I took part in the Olympics, so the metallic sound of the clash of swords is not unfamiliar to me.
gren (även: åker, område, ämnesområde, fält)
volume_up
field {substantiv}
De är både två grenar på samma träd av atmosfärisk forskning.
They are both two branches of the same field of atmospheric science.

Synonymer (svenska) till "gren":

gren

Användningsexempel för "gren" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVid 22 års ålder, var jag med och grundade organisationens gren i Danmark.
At the age of 22, I was co-founding this organization in Denmark.
SwedishETA:s politiska gren, herr talman, har straffats hårt i valurnorna och hur svarade de på det?
Mr President, the political wing of ETA was severely punished at the ballot boxes, and what was its response?
SwedishETA: s politiska gren, herr talman, har straffats hårt i valurnorna och hur svarade de på det?
Mr President, the political wing of ETA was severely punished at the ballot boxes, and what was its response?
SwedishEtt orosmoment är att Saudiarabiens fundamentalistiska gren av islam, wahabismen, sprider sig till övriga världen.
Worryingly, Saudi Arabia's brand of fundamentalism, Wahabi Islam, is being exported globally.
SwedishOch Pakistan, i denna specifika gren är väldigt snarlikt.
And Pakistan, in this particular vein, is very similar.
SwedishEfter tre år tog ni ledningen för gerillagruppen Falintin, motståndsrörelsens väpnade gren.
After three years, you became the head of the guerrilla unit Falintin which was the armed wing of the resistance movement.
SwedishInget politiskt system kan fungera om man inte anser att dess verkställande gren är ärlig och kompetent.
No political system can operate without a reasonable understanding that its executive is honest and competent.
SwedishTurismen, en viktig produktiv gren av den europeiska ekonomin, har behandlats ogynnsamt av ministerrådet.
An important and productive sector of the European economy, tourism has been treated unfavourably by the Council of Ministers.
SwedishJag är övertygad om att ni som ledamöter i parlamentet, budgetmyndighetens andra gren, delar rådets åsikt om sund ekonomisk förvaltning.
A controlled development of administrative expenditure goes hand in hand with healthy financial management.
SwedishEuropeiska unionen vill nu agera mot hela Hamasrörelsen, och inte bara dess så kallade militära gren.
The European Union would now like to act against the entire Hamas movement, and no longer confine itself to the so-called military wing of Hamas.
SwedishMartin Gren är anställd i dotterbolaget Axis Communications AB och är genom bolag en av de tre största ägarna i bolaget.
Martin Gren is employed by the subsidiary Axis Communications AB and via company is one of the three largest owners of the company.
SwedishGenom att bevara regeln om enhällighet sågar medlemsstaterna av den gren av formellt inflytande som de så gärna klamrar sig fast vid.
By retaining the unanimity rule the Member States are themselves undermining the formal powers they cling to so eagerly.
SwedishNamn: Per Gren Titel: Univ.lektor
SwedishÖver 60 000 personer är knutna till tobaksodlingen (odlare, deras familjer och anställda), vilket innebär att denna gren av jordbruket fortsatt spelar en viktig roll.
This type of farming therefore still plays an important role.
SwedishJag är inte förvånad, eftersom man i GUE/NGL återfinner Sinn Féin, ett parti som sedan länge är god vän med terrorister och en politisk gren för dessa.
I am not surprised, because embedded in GUE/NGL is Sinn Féin, the long-term friend and political affiliate of terrorists.
SwedishÖver 30 miljoner ton fisk, vilket motsvarar 30 procent av världens totala fångst, till ett värde av 3 miljarder ecu, tas i anspråk av denna gren.
The industry handles over 30 million tonnes of fish, which corresponds to 30 % of the world catch, at a value of ECU 3 billion.
SwedishVilken är då denna gren?
SwedishOm det någonsin har funnits ett klassiskt exempel på att såga av den gren man själv sitter på, så är det exemplet med de personer som förespråkar 150 gram.
If ever there was a classic case of cutting off your nose to spite your face, it is that of those people advocating 150 grammes.
SwedishJag är övertygad om att ni som ledamöter i parlamentet, budgetmyndighetens andra gren, delar rådets åsikt om sund ekonomisk förvaltning.
I am convinced that you as Members of this House, the other wing of the budgetary authority, share the Council’s view of healthy financial management.
SwedishOmfattar projektet för skydd av allmänna miljötillgångar även en förstärkning av landsbygdsturismen som en viktig gren av jordbruksnäringen?
Does the plan for the protection of environmental public goods also including shoring up rural tourism as an important strand of the rural economy?