SV

gräns {utrum}

volume_up
gräns (även: begränsning, limit)
volume_up
limit {substantiv}
Om treprocentsgränsen får överskridas, betyder det att en ny gräns kommer att införas?
If the 3% limit can be exceeded, does that mean that a new limit will be introduced?
Av det skälet var inte alla särskilt lyckliga men det finns en gräns för den bedrövelsen.
For that reason not everyone was happy, but there is a limit to the unhappiness.
Den gräns som kommissionen föreslagit är entydigt alltför lågt satt.
There is no doubt that the limit proposed by the Commission is set too low.
. – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
Att utforska vid vetenskapens yttre gräns, vid gränslinjen för mänsklig förståelse, är helt fantastiskt.
Exploring at the frontier of science, at the frontier of human understanding, is mind-blowing.
Finland har en nästan 1 300 kilometer lång gräns mot Ryssland.
Finland has just under 1300 kilometres of shared frontier with Russia.
gräns (även: linje, ätt, rad, riktning, tråd, spår, bana, fil, led, ledning)
volume_up
line {substantiv}
Det går en mycket fin gräns mellan yttrandefrihet och lagbrott.
There is a very fine line between freedom of speech and breaking the law.
I fördraget dras ingen tydlig gräns mellan de enskilda rättsakterna.
The Treaty does not draw a clear line between the individual acts.
Det är bra att parlamentet och rådet har dragit en tydlig gräns.
It is good that Parliament and the Council have drawn a clear line.
gräns (även: kant, brant, rand, bryn, vägren)
volume_up
verge {substantiv}
Jag står på gränsen till att göra otaliga... vetenskapliga genombrott.
I'm on the verge of numerous... countless... scientific breakthroughs.
Detta låter inte som om det vore en art på gränsen att utarmas.
That does not sound like a species on the verge of collapse.
Det här är en spelare som är på gränsen till en storvinst.
This is a gamer on the verge of an epic win.
En elektronisk gräns är nästan klar mellan Zimbabwe och Botswana.
Finally, we must make the distinction between the principle of the security barrier and the line it takes.
Den andra dolda avsikten med detta dokument är uppenbarligen att skapa en glasbarriär, en ny gräns för länderna i öst.
The second hidden intention in this document is clearly to create a glass barrier, a new border for the countries of the East.
Om soldaterna satt bredvid varandra med fem meters mellanrum skulle de bilda en obruten barriär längs gränsen.
If one soldier were to sit next to another at five-metre intervals, they would form an unbroken barrier at the border.
Vi välkomnar detta eftersom en betydande del av Polens östra gräns också är en EU-gräns.
We welcome this, as a considerable proportion of Poland's eastern border is also an EU border.
EU: s nordöstra gräns är av minst lika avgörande betydelse som dess gräns i södra Medelhavet.
The EU’ s northeastern border is at least as crucially important as its border in the southern Mediterranean.
Denna gräns måste motsvara de nuvarande EU-medborgarnas säkerhetsbehov.
That border will have to meet the security needs of today's EU citizens.
gräns (även: avgränsning, yttre gräns)
Om unionen vill avskaffa någon gräns måste den först veta var gränsen löper.
If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
Tanken att EU: s gräns också utgör en naturlig kulturgräns saknar helt enkelt grund.
There is no basis for the belief that the EU boundary also forms a natural cultural boundary.
Such a clear boundary is considerably better.
Enskild näringsverksamhet är en företagsform där det inte finns någon klar gräns mellan dig som ägare och företaget.
A sole trading company is a type of company in which there is no clear division between you as an owner and the company itself.
Jag är väl medveten om att parlamentet vill undvika missbruk genom ett kringgående av gränsen på 3,5 ton, och jag förstår den oron.
One obvious example is the amendment designed to permit a division of the daily rest period into four distinct parts.
Kommer det att göras lättnader vid gränsen eller kommer gränsen i själva verket att leda till en delning därför att den delar etniska grupper åt och drar en gräns mellan nuvarande förbindelser?
Will the border arrangements be eased, or will the borders lead to a real and tangible division by separating ethnic groups and severing existing relations?
gräns (även: område, inhängnad)
volume_up
pale {substantiv}
Det låg verkligen utanför anständighetens gräns.
That was really beyond the pale.
Jag känner starkt att vi måste uppmuntra länder och deras ledare som inte befinner sig helt utanför anständighetens gräns att röra sig i rätt riktning och belöna dem för detta.
I feel strongly that we must encourage countries and their leaders who are not totally beyond the pale to move in the right direction and reward them for it.

Användningsexempel för "gräns" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish. – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
SwedishOm unionen vill avskaffa någon gräns måste den först veta var gränsen löper.
If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
SwedishFör det andra är Korea den sista nation i världen som fortfarande delas av en gräns.
Secondly, Korea is the last nation in the world that is still divided by a wall.
SwedishUtvidgningen av Europeiska unionen skulle ge oss en gemensam gräns med Ukraina.
Enlargement of the European Union would give us a common border with Ukraine.
SwedishKommissionens förslag om tillnärmning av punktskatten på diesel har ingen övre gräns.
The Commission proposal on the harmonisation of diesel excise has no upper limit.
SwedishDenna gräns kommer emellertid att ses över och eventuellt omvärderas om två år.
However, this limit will be reviewed and, if appropriate, revised in two years' time.
SwedishJag måste påpeka att denna övre gräns inte är relevant för ansökarländerna.
I would point out that this upper limit is not relevant to applicant countries.
SwedishDet viktiga här är helt enkelt att en listig bötesnivå skulle vara en förståndig gräns.
The point here is simply that an astute level of fine would be a sensible limit.
SwedishEn gräns på 20 procent är inte ett mål som vi bör sikta på, utan ett självpåtaget tak.
A 20% limit is not a target we should be aiming at, but a self-imposed ceiling.
SwedishDet skulle vara att gå över en gräns som vi verkligen avråder från att man närmar sig.
We would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
SwedishVi menar att vi har passerat en ny och oåterkallelig gräns vid denna process.
We believe we have crossed a new and irreversible threshold in that process.
SwedishDet anser vi vara en alldeles för snäv gräns att sätta för denna typ av stöd.
We consider this to be a much too restrictive limit to set for this kind of support.
SwedishEU: s lånegarantier har en övre gräns, vilken utgörs av en särskild garantifond.
There is a ceiling for EU loan guarantees, which is formed by a special Guarantee Fund.
SwedishDäremot har Europa en suddig gräns söderut, och det står skrivet i dess geografi.
But Europe has a fluid border to the south, conditioned by its geography.
SwedishMen inget är slutgiltigt, den är ingen gräns, den innebär ingen annektering.
But nothing is final, it is not a border, it does not signify an annexation.
SwedishOm vi drar det resonemanget till sin gräns skulle någon kunna föreslå importförbud.
Taking this argument to the extreme, one could suggest banning the import of tobacco.
SwedishEnligt det beslutet gäller denna gräns inte för smala filmer och lågbudgetfilmer.
According to that decision this limit does not apply to difficult and low-budget films.
SwedishEU:s lånegarantier har en övre gräns, vilken utgörs av en särskild garantifond.
There is a ceiling for EU loan guarantees, which is formed by a special Guarantee Fund.
SwedishÄr detta visumsystem tillfredsställande mot bakgrund av situationen vid EU:s östra gräns?
Is the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?
SwedishAv det skälet var inte alla särskilt lyckliga men det finns en gräns för den bedrövelsen.
For that reason not everyone was happy, but there is a limit to the unhappiness.

Synonymer (svenska) till "gräns":

gräns