SV

gottgörelse {utrum}

volume_up
1. allmänt
gottgörelse
Därför efterlyser vi en utredning och gottgörelse.
For that reason, we call for an investigation and for atonement.
Den store oförglömlige påven Johannes Paulus II betonade att det framför allt måste finnas möjlighet till gottgörelse, chans till försoning.
The unforgettable, great Pope John Paul II pointed out that, above all, atonement, the chance for reconciliation, must be possible.
EU:s femtioåriga historia har varit en historia om försoning mellan dess folk och etniska grupper, om mellanfolklig gottgörelse och självrannsakan efter andra världskriget.
The European Union's fifty-year history has been a history of reconciliation among its peoples and ethnic groups, of atonement and self-examination by its peoples following the Second World War.
gottgörelse (även: avgift, ersättning, arvode, arvoden, honorar, arvgods, lösen)
volume_up
fee {substantiv}
Vi har vid ett flertal tillfällen faktiskt lyckats få till stånd gottgörelse och skipa rättvisa både när det gäller enskilda klagande och hela samfund.
Indeed, we have succeeded on many occasions in gaining recompense and fair play, both for individual complainants and for entire communities.
Det finns dock en restriktion och den anges i artikel 3.3, varigenom formen för gottgörelse regleras om det är något som inte är bra med en konsumtionsvara.
There is a restriction on this, and that restriction is set out in Article 3(3), which determines the form of recompense if something is wrong with a consumer product.
Med vår text skulle en effektiv gottgörelse ha införts.
That text of ours would have put in an effective remedy.
That is a really effective remedy.
Det enda som garanterar att höga normer följs, är effektiva gottgörelser.
The only thing that guarantees high standards being observed is effective remedies.
gottgörelse (även: ersättning, lön, belöning, arvode)
gottgörelse (även: sonande, sätt att sona)
2. näringsliv
gottgörelse
Med vår text skulle en effektiv gottgörelse ha införts.
That text of ours would have put in an effective remedy.
That is a really effective remedy.
Det enda som garanterar att höga normer följs, är effektiva gottgörelser.
The only thing that guarantees high standards being observed is effective remedies.
gottgörelse
gottgörelse
gottgörelse
Låt mig nu för att stanna vid min bild diskutera kommissionens gottgörelse.
Let me now stay with my image and discuss how the Commission is making good the damage.

Användningsexempel för "gottgörelse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är inte en domstol som kan fatta beslut om straff och gottgörelse.
It is not a court of law able to hand down decisions on penalties or compensation.
SwedishLåt mig nu för att stanna vid min bild diskutera kommissionens gottgörelse.
Let me now stay with my image and discuss how the Commission is making good the damage.
SwedishDet var tydligt att ersättning inte var den rätta vägen till gottgörelse att tala om.
Clearly reparations were not the right means of redress to talk about.
SwedishInskränkningen av upphovsrätten är inte liktydig med att man avstår från gottgörelse.
Limiting copyright is not synonymous with doing without compensation.
SwedishHerr Pike är inte en rik man och kostnaden för rättslig gottgörelse är hög.
Mr Pike is not a wealthy man and the cost of legal redress is high.
SwedishDet är därför värt att undersöka möjligheterna till kollektiv gottgörelse som hon med rätta nämnde.
So it is worth looking at options for collective redress, as she rightly mentioned.
SwedishDessa tre sätt att få gottgörelse borde vara fullt tillräckliga.
These three ways of obtaining redress should prove to be quite adequate.
SwedishDen första gäller researrangörerna och deras rätt till gottgörelse.
The first concerns tour operators and their right of redress.
SwedishDetsamma gäller för frågan om gottgörelse för de genom BSE-krisen drabbade lantbrukarna.
The same applies to the question of compensating farmers who have suffered as a result of the BSE crisis.
SwedishDe anställda har även rätt att söka laga gottgörelse om så är lämpligt.
They also have access to legal redress if appropriate.
SwedishDet är just möjligheter till gottgörelse vi eftersträvar.
This is the very nature of redress that we are aspiring to.
SwedishDärför efterlyser vi en utredning och gottgörelse.
For that reason, we call for an investigation and for atonement.
SwedishMed vår text skulle en effektiv gottgörelse ha införts.
That text of ours would have put in an effective remedy.
SwedishI en del fall är det möjligt att nå en uppgörelse i godo om institutionen erbjuder den klagande gottgörelse.
In some cases, a friendly solution may be found if the institution offers redress to the complainant.
SwedishDen första gäller inskränkningarna i upphovsrätten, där vi konsekvent föreslår en gottgörelse.
The first concerns the limitations on copyright, in which context we have logically proposed providing compensation.
SwedishDessa kvinnor behöver också särskilt stöd och skydd och bör få tillgång till rättvisa och gottgörelse.
These women also need specialised support and protection and should be given access to justice and compensation.
SwedishDet finns tre sätt på vilka de kan få gottgörelse.
There are three ways in which users can obtain redress.
SwedishDetta är det andra sättet på vilket man kan få gottgörelse.
SwedishDet finns dessvärre ofta inte någon reell gottgörelse.
SwedishMen en gottgörelse av investeringsmisstag får inte ske till priset av sänkta säkerhetsnormer för farligt avfall.
However, investment errors should not be corrected at the cost of reducing the security standards on hazardous waste.

Synonymer (svenska) till "gottgörelse":

gottgörelse
gottgöra