SV

god {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
REP("God morgon"; 2) ger resultatet God morgonGod morgon.
REPEAT("Good morning "; 2) returns Good morningGood morning.
För det första bygger en god lagstiftning på god information.
First of all, good legislative arrangements are based on good information.
Jag skulle gärna vilja vända på det: En god socialpolitik är en god ekonomisk politik.
I would also like to turn that round: a good social policy is also a good economic policy.
(SK) Fattigdom är alltid en god grogrund för totalitära ledare som vill uppträda som frälsare och försvarare av sitt folk.
(SK) Poverty always provides fertile soil for totalitarian leaders wishing to pose as the saviours and defenders of their people.
Kommissionsledamoten för forskning har också påpekat att kritiken från parlamentet och revisionsrätten i fjolårets rapport har fallit i god jord.
The Commissioner for Research has also indicated that the criticism from this House and from the Court of Auditors in last year's report has fallen on fertile ground.
Ända sedan ECB grundades har kraven höjts på lönesänkningar och kapitalistiska omstruktureringar, och detta har fallit i god jord under den kris som kapitalismen nu genomgår.
The constant calls since it was founded for wages to be cut and capitalist restructurings to be speeded up found fertile soil in the capitalist crisis.
Kan man kalla det god förvaltning - en hållbar fiskeriförvaltning?
What kind of good management - sustainable management of fisheries - do you call that?
Det kan vara en god idé att även låta andra åldersgrupper få del av denna form av utbildning.
It might be a good idea to extend this kind of education to people in other age groups.
Han var en bestämd man, men en snäll man, en mycket god man, en mycket solidarisk man.
He was a man of conviction, but a kind man, a very good man, a man of great solidarity.
god (även: lämplig, trevlig, vacker, snäll)
Vi äter främst goda saker, även om vi vet att de är ohälsosamma.
We mainly eat tasty food, even if we know it is unhealthy.
De bestämmer sig för att baka en kaka, och för att den ska bli riktigt god lägger de allt de tycker om i skålen.
They decide to make a cake, and in order to make it really tasty, they throw everything that they like into the pot.
De måste visa oss hur man lagar mat, snabba, goda, säsongsanpassade måltider för folk som har bråttom.
They need to show us how to cook quick, tasty, seasonal meals for people that are busy.
2. "minne"
god
volume_up
long {adj.} (memory)
Jag kommer att få veta det i god tid, så detta är verkligen en glad nyhet!
I will know it a long time in advance, so this is certainly good news!
Denna kompromiss låter oss hoppas på en rättsligt god och långsiktig lösning.
This compromise also gives us grounds to hope for a legally sound solution in the long term.
Företagen vet då god tid i förväg var de står.
Companies will then know a long time in advance what they are going to be faced with.
EN

God {substantiv}

volume_up
The path to God - and also the path from God - is different and unique for each individual.
Vägen till Gud, och även vägen från Gud, är annorlunda och unik för varje individ.
We wish you God-speed, and may God bless you all and may God protect all of our troops.
Gud vare med er och välsigne er, och må Gud skydda era trupper.
And you shall know that God is God and bow down to his will.
Och du skall veta att Gud är Gud och du ska underkasta dig hans vilja.

Användningsexempel för "god" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKineserna har åtminstone en god egenskap: de gör ingen hemlighet av sina planer.
At least the Chinese have one good quality: they make no secret of their plans.
SwedishUtskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid
The committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
SwedishEuropeiska unionen måste vara en god förebild genom att inta en enad ståndpunkt.
The European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
SwedishDe betänkanden som vi nyss har diskuterat utgör en god grund för denna process.
The reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
SwedishBättre mammaledighet är en investering i en framtida god hälsa i vårt samhälle.
Better maternity leave is an investment in the future good health of our society.
SwedishJag skulle vilja ta upp en sista punkt som rör en viktig fråga om god förvaltning.
There is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
SwedishDenna trend måste vändas, och därför är dessa förslag - tror jag - en god början.
That trend has to be reversed, and I think that these proposals are a good start.
SwedishDe är redo att starta ett nytt liv med inget förutan god vilja, hälsa och hopp
They are ready to realize a new life with nothing but good will, vigour and hope.
SwedishTyvärr är det fortfarande ingen av parterna som har lagt fram en god fredsplan.
Unfortunately, neither of the parties has put a sound peace plan on the table.
SwedishRoy Perry är, som ni märkte, en av de största förkämparna för en god förvaltning.
As you observed, Mr Perry is one of the foremost champions of good administration.
SwedishSom god europé trodde Piet på en rättvis och korrekt användning av EU-medlen.
As a good European, Piet believed in the right and proper use of European money.
SwedishI förlängningen innebär det rätt till preventivmedel, abort och god sexuell hälsa.
That then extends to the right to contraception, abortion and good sexual health.
SwedishDetta kommer att göra det möjligt för oss att se till att bistånd ges i god tid.
This will enable us to ensure that this assistance is provided in good time.
SwedishUnder 2008 såg vi en betydande prisminskning, främst på grund av en god skörd.
We saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
SwedishJag skall tala om för er hur arbetsordningen lyder, det kan vi ha god nytta av.
I will tell you what the Rules of Procedure are so that we all know where we stand.
SwedishDetta är redan i sig en god nyhet, men det är inte tillräckligt att de kan delta.
That in itself is good news, but it is not enough for them to be able to take part.
SwedishTill efterlevnad hör en adekvat kontroll och därtill hör en god övervakning.
Compliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
SwedishI dessa frågor har vi arbetat i god harmoni mellan parlamentet och kommissionen.
Parliament and the Commission have worked very harmoniously on those issues.
SwedishJag tackar för er närvaro och jag önskar er en god fortsättning på det nya året.
I should like to thank him for coming and wish him all the best for the coming year.
SwedishAtt hitta på nya ord har dock aldrig varit en del av en god kommunikationsstrategi.
Coining new words, however, has never been part of a good communication strategy.