SV

given {adjektiv}

volume_up
Om det inte finns någon risk för människors hälsa eller för miljön är tillåtelsen given.
If there is no risk to human health and the environment, an authorisation is given.
Det är lagen om tillgång och efterfrågan som styr valutakurserna vid en given tidpunkt.
It is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
Det ursprungliga förslaget var begränsat till regler inom en given hamn.
The initial proposal was limited to rules applicable within a given port.
EN

given {adjektiv}

volume_up
given (även: natural)
If there is no risk to human health and the environment, an authorisation is given.
Om det inte finns någon risk för människors hälsa eller för miljön är tillåtelsen given.
It is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
Det är lagen om tillgång och efterfrågan som styr valutakurserna vid en given tidpunkt.
The initial proposal was limited to rules applicable within a given port.
Det ursprungliga förslaget var begränsat till regler inom en given hamn.
This is a substantial development, given that Member States have transferred important powers to the European Union.
Det är en betydande utveckling, förutsatt att medlemsstaterna har överfört viktiga befogenheter till EU.
Given that it does have that responsibility, Russia must play its part in finding the solution, to ensure that it is a lasting solution.
Förutsatt att de tar sitt ansvar, bör även Ryssland utgöra en del av lösningen, så att det också blir en hållbar lösning.
This pollution response vessel, the Mistra Bay, is still on site, ready to assist on the basis of instructions given by the Spanish authorities.
Detta bekämpningsfartyg, Mistra Bay, ligger fortfarande på platsen och är redo att hjälpa till, förutsatt att de spanska myndigheterna ger instruktioner.
Given the way we are proceeding with our agenda, it will not be possible to take this item before then.
Givet det sätt på vilket vår föredragningslista är fastställd, är det inte möjligt att ta denna punkt före dess.
The definition given by the Malta Constitutional court says: 'the word "residence" does not mean physical presence in the country'.
Enligt den definition som fastställdes av Maltas författningsdomstol innebär begreppet ”bostadsort” inte fysisk närvaro i landet.
The second report found that the Council has given no valid reason for continuing to legislate behind closed doors.
I den andra rapporten fastställdes att rådet inte har gett någon giltig anledning till att man fortsätter att stifta lagar inom stängda dörrar.

Användningsexempel för "given" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är lagen om tillgång och efterfrågan som styr valutakurserna vid en given tidpunkt.
It is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
SwedishTraian Basescu och hans politiska sympatisörer har därför en given uppgift.
Mr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.
SwedishSlutsatsen är given. Det finns ingen anledning till självbelåtenhet i denna fråga.
The conclusion is clear: there is no room for complacency in the matter.
SwedishOm det inte finns någon risk för människors hälsa eller för miljön är tillåtelsen given.
If there is no risk to human health and the environment, an authorisation is given.
SwedishDen skotska labourväljaren - som så länge har tagits för given - har talat.
The Scottish Labour voter - for so long taken for granted - has spoken.
SwedishEn förhandlingslösning om Kosovos framtida status kan inte tas för given.
Achieving a negotiated solution on the Kosovo status issue cannot be taken for granted.
SwedishDet ursprungliga förslaget var begränsat till regler inom en given hamn.
The initial proposal was limited to rules applicable within a given port.
SwedishUtan arbetarna i denna näring skulle vi inte kunna njuta av den fisk som vi tar för given.
Without the workers in this industry we would not enjoy the fish we take for granted.
SwedishVi vet helt enkelt inte hur många personer som befinner sig i tunneln vid en given tidpunkt.
We simply do not know how many people will be in the Channel Tunnel at a given time.
SwedishEn är att lägre befolkning på en given landyta gör investering i fastigheter till en dålig affär.
One: fewer people on a fixed amount of land make investing in property a bad bet.
SwedishDig, henne och 200 miljoner amerikaner som tar sin frihet för given.
You, your daughter...... and 200 million Americans who take their freedoms for granted.
SwedishDagens unga tar freden för given, och misstro har bytts mot ömsesidighet.
Today's young people take peace for granted, and mistrust has been exchanged for reciprocity.
SwedishFör många människor är kriget något som skedde för mycket länge sedan, och de tar freden för given.
For many people war was a very long time ago and they take peace for granted.
SwedishVid varje given tidpunkt är det svårt att förena helhetens intressen med sitt lands intressen.
This means that a Commissioner is simultaneously a representative of his or her country.
SwedishJag är överens med parlamentet om att man måste använda varje given möjlighet till dialog.
And here I agree with Parliament that we must grasp every available opportunity for a dialogue.
SwedishJu högre annonsens kvalitet är, desto mindre betalar du för en given annonsposition, och tvärtom.
The higher the quality of your ad, the less you pay for a given ad position, and vice versa.
SwedishPå sista tiden har den ryska marknaden emellertid inte längre varit given för export av vinprodukter.
However, recently, the Russian market is no longer a certainty for wine product exports.
SwedishNödvändigheten av intensiv offentlig finansiering är följaktligen given.
The need for intensive public funding is therefore obvious.
SwedishDet luxemburgska ordförandeskapet kan ta åt sig äran av en framgång som på intet sätt var given.
The Luxembourg Presidency can pride itself on a success which was by no means straightforward.
SwedishDärmed tas ratificeringen av Nicefördraget för given.
Thus the ratification of the Treaty of Nice is regarded as a fait accompli.

Synonymer (svenska) till "given":

given
giva
givare
givande

Synonymer (engelska) till "given":

given