"genom" - Engelsk översättning

SV

"genom" på engelska

EN
SV

genom {utrum}

volume_up
1. biologi
genom
De är ett av de två företag som tillverkar verktyg för att sekvensera hela genom.
They're one of the two companies that makes these massive whole genome sequencing tools.
(Skratt) Vill ni verkligen välja en president vars genom tyder på hjärtmuskelsjukdom?
(Laughter) Do you really want to elect a president whose genome suggests cardiomyopathy?
Och vi jämför mitt genom med ert genom, så kommer ungefär var 1.200 till 1.300:e ~~~ bokstav skilja mellan oss.
If we compare my genome to the genome of you, approximately every 1,200, 1,300 letters will differ between us.

Synonymer (svenska) till "genom":

genom
Swedish

Användningsexempel för "genom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
SwedishKommissionen har agerat snabbt genom att inleda två anti-dumpningsundersökningar.
The Commission has acted promptly by initiating two anti-dumping investigations.
SwedishLäs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
Learn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
SwedishDet kommer i inledningsskedet att samordnas genom kommissionen.
Mr President, it will in the initial position be coordinated by the Commission.
SwedishI det avseendet har era ministrar inspirerat oss genom att ta tjuren vid hornen.
In that respect, your ministers have inspired us to take the bull by the horns.
SwedishGenom att minska trafikens skadeverkningar kan vi lugnt låta transporterna öka.
By easing transport problems we can, without anxiety, allow traffic to increase.
Swedishtillverkningsunderlag, som kontraktstillverkarna har online-tillgång till genom
production documentation, that the contract manufacturers have online access to,
SwedishGenom att göra stora uppoffringar nådde den omedelbart stora framgångar år 2002.
By making great sacrifices, it achieved absolute success straight away in 2002.
SwedishEuropeiska unionen måste vara en god förebild genom att inta en enad ståndpunkt.
The European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
SwedishDessa insatser kommer förstås att ske genom en kombination av flera instrument.
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
SwedishDet är bara genom ett sådant fördömande som vi i slutändan kan utöva inflytande.
It is only by obtaining such a judgment that we can in the end exercise influence.
SwedishSom en påminnelse införs även ett nytt budgetförfarande genom Lissabonfördraget.
As a reminder: the new Treaty of Lisbon also introduces a new budgetary procedure.
SwedishHan har förödmjukat dem genom att tillåta dödande, genom att tillåta våldtäkter.
He has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.
SwedishI slutändan kommer miljoner européer att skyddas bättre genom detta instrument.
Essentially, millions of Europeans will be better protected by this instrument.
SwedishKommissionen tror att den kan styra detta pris genom att införa ett referenspris.
The Commission thinks it can control that price by introducing a reference price.
SwedishJag anser att man genom kompromissförslaget har möjlighet att möta dessa krav.
I believe that the compromise proposal is capable of meeting these requirements.
SwedishGenom att infoga denna text i EU:s lagstiftning garanterar vi dess effektivitet.
By inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.
SwedishDestabiliserades inte denna region på ett avgörande sätt först genom Natos krig?
Surely the region was not effectively destabilised until NATO waged war on it?
SwedishDessa jobb kunde förstöras mycket snabbt genom vårt missförstånd och vår röstning.
Those jobs could be destroyed very quickly by our misunderstanding and our vote.
SwedishKrypterar en teckensträng genom att förskjuta tecknen 13 positioner i alfabetet.
Encrypts a character string by moving the characters 13 positions in the alphabet.