SV

generös {adjektiv}

volume_up
Den hedervärde ledamoten har varit generös, artig och förstående.
The honourable gentleman has been generous, courteous and understanding.
Konventionen lämnar hur som helst utrymme för en generös tolkning.
In any case, the Convention leaves room for a generous interpretation.
Han har varit generös med ändringsförslagen från de olika politiska grupperna.
He has been generous with the amendments of the different political groups.
Den globala marknaden är generös mot ekonomiska enheter som är effektiva, konkurrenskraftiga och som erbjuder billiga produkter och tjänster av god kvalitet.
The global market is benevolent towards economic entities that are efficient, competitive and which offer cheap, good quality products and services.
Vi kan självklart inte förneka att generösa summor i form av statsstöd fortfarande delas ut i andra delar av världen.
We cannot deny, of course, that in other parts of the world, liberal amounts of State aid are still being given out.
Vi välkomnar det och då vi anser att det är en förnuftig och riktig bestämmelse kommer vi att stödja den mest generösa versionen som vi anser är i överensstämmelse med lagstiftningen.
We welcome that, and because we think it makes a sensible and proper provision, we will support the most liberal version which we understand to be consistent with the law.
generös (även: frikostig)
generös (även: flott, givmild)
volume_up
lavish {adj.} (very generous)
generös
generös (även: flott, givmild)
volume_up
unstinting {adj.} (very generous)
Islamiska republiken Iran är generös när det gäller att fördöma den usla behandlingen av muslimer i hela världen.
The Islamic Republic of Iran is unstinting in condemning poor treatment of Muslims throughout the world.

Användningsexempel för "generös" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi i parlamentet har en mindre generös inställning än ni, som ni redan har hört.
We in Parliament take a less generous approach than you, as you have already heard.
SwedishJust detta betänkande går i en generös riktning vad gäller flyktingpolitiken.
This report itself is heading in a generous direction regarding asylum policy.
SwedishNicola Zingaretti var generös i sitt erkännande av vikten av Turkiets anslutning.
Mr Zingaretti generously acknowledged the importance of Turkish accession.
SwedishHan har varit generös med ändringsförslagen från de olika politiska grupperna.
He has been generous with the amendments of the different political groups.
SwedishJag tror att allmänheten vill att vi ska ge generös hjälp i form av livsmedelsbistånd.
I think that the public would like us to help in a generous way with food aid.
SwedishDu är oerhört generös och dessutom en mycket bra talman.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
SwedishAtt skänka pengar ur egen ficka är en generös handling.
Mr President, giving money from one's own pockets is an act of generosity.
SwedishEtt medlemsland i EU skall kunna föra en generös flyktingpolitik om det så önskar.
An EU Member State must be able to conduct a generous refugee policy if it wishes to do so.
SwedishÄven om ni inte är medveten om det, var ni generös nog att avstå två minuter till Bourlanges.
Although you may not realise, you generously gave two minutes to Mr Bourlanges.
SwedishDet föreslår en rimligt generös överenskommelse med São Tomé och Príncipes regering.
It proposes a reasonably generous settlement with the government of Sao Tomé and Principe.
SwedishLösningen ligger inte i att ge asylrätten en vidare och mer generös definition, tvärtom.
Throughout Europe, the present asylum system is in the throes of a crisis.
SwedishJag har varit mycket generös med tid för de tre politiska gruppledarna.
I have been very generous with time for the three political group leaders.
SwedishSchengen kan komma att medföra en mindre generös flykting- och asylpolitik.
Schengen could also lead to a less generous refugee and asylum policy.
SwedishNi har varit mycket generös, så var snäll och låt mig avsluta denna tankegång.
Madam President, you have been very generous, so please allow me to finish this thought.
SwedishJag hoppas att ni kommer att vara generös nog att vägleda mig om vad denna vision ska innehålla.
I hope that you will be generous enough to advise me on the content of that vision.
SwedishDet behövs en politik som är generös men inte eftergivlig, en som är krävande och effektiv.
The third issue is that of the EU’ s eastern dimension and its new neighbourhood policy.
SwedishJag tänker här på behovet av en mer solidarisk och generös uppfattning om migrationerna.
I am thinking here of the need for a more integrated and more generous approach to migration.
SwedishI det sammanhanget är det önskvärt med en noggrann och generös hållning.
A careful and generous stance is a welcome bonus in this respect.
SwedishHan vigde sitt liv åt Frankrike, naturligtvis, och åt Europa, en generös och djärv idé om Europa.
He devoted his life to France, of course, and Europe, a bold and noble idea of Europe.
SwedishDen hedervärde ledamoten har varit generös, artig och förstående.
The honourable gentleman has been generous, courteous and understanding.

Synonymer (svenska) till "generös":

generös