SV

ge [gav|har gett] {verb}

volume_up
1. allmänt
Det finns de som anser att denna lagstiftning inte kommer att ge något mervärde.
There is a view that this legislation will not bring added value.
Horisontella samarbetsavtal kan ge betydande ekonomiska fördelar.
Horizontal cooperation agreements can bring considerable economic advantages.
Endast högre skatter för ohederliga exportörer kommer inte att ge några resultat.
Simply increasing taxes on unfair exporters will not bring any results.
För det första bör vi inte förvänta oss att Eurodac skall ge svar som Eurodac inte kan ge.
First, we should not ask Eurodac to give answers that Eurodac cannot give.
Det var därför som jag inte kunde ge honom den applåd jag hade velat ge.
That is why I could not give him the applause I would have liked to give.
Jag skall ge er den förklaring jag i detta fall kan ge.
Mrs Ferrer, I am going to give you the explanation which, in this case, I can give you.
Meningen med denna förordning är inte att ge speciell service åt jordbrukarna.
The purpose of this regulation is not to offer farmers any special services.
Kommissionen kan verkligen ge impulser till en förbättring av partnerskapen.
The Commission can indeed offer incentives to improve partnership.
De vill ge sina förfäder, folkmordets offer, en moralisk begravning.
They want to offer a memorial to their ancestors, the victims of genocide.
Vi har omöjligen råd att på detta sätt ge utomstående konkurrensfördelar.
We cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
De begär att producentens priser skall täcka produktionskostnaderna och ge en vinst.
They are calling for producer prices which cover the cost of production and afford them a profit.
De har mycket väl råd med att ge en lägre grad av eller helt fri tillgång till skolorna.
They can well afford to provide low-level or free access to schools.
Unionen bör ge omfattande bidrag till att lösa Cypernfrågan.
The Union should contribute massively to the solution of the Cyprus problem.
Det kan ge ett bidrag till en minskning av övergödningen i Östersjön.
It may contribute to a reduction of overfeeding in the Baltic Sea.
Europa måste främst ge prov på föredömlighet, och det kan också bidra till reflektionsarbetet.
Europe must firstly set an example and contribute to discussions.
Detta är en bra och praktisk lagstiftning som kommer att ge goda resultat.
This is a good, practical piece of legislation that will deliver good outcomes.
Europeiska investeringsbanken måste ge fler, bättre och snabbare resultat.
The European Investment Bank needs to deliver more, better, faster results.
Min önskan är att vi borde ge detta bistånd på ett effektivare och snabbare sätt.
My concern is that we should deliver that assistance more effectively and more rapidly.
Europa måste ge jordbrukare från utvecklingsländerna full tillgång till marknaden.
Europe must grant farmers from developing countries full access to the market.
Vi bör ge järnvägssektorn tillräcklig tid att för att ge den ny livskraft.
We should grant the railway sector sufficient time to revitalise itself.
Det är ett billigt sätt för medlemsländerna att ge utvecklingsbistånd.
It is a cheap way for the Member States to grant development aid.
Jag delar föredragandens åsikt att Europeiska kommissionen måste ge hjälpande hand om det behövs.
I agree with the rapporteur that, if necessary, the European Commission should lend a hand.
Denna period bör egentligen ge tillräckligt utrymme för att reda ut saken inom EG-domstolen.
This period should in fact allow sufficient leeway for the ECJ to hand down a clarificatory ruling.
Maybe we should just hand you over to the Chinese.
Investeringar i bevarande av biologisk mångfald kommer att ge utdelning.
Investment in the preservation of biodiversity will pay dividends.
Jag vill ge mitt erkännande till kommitténs ordförande och till föredraganden.
I pay tribute to the chairman of the committee and the rapporteur.
Vad kommissionsledamoten föreslår är att vi tar från en för att ge åt en annan.
What the Commissioner is proposing to us is that we rob Peter to pay Paul.
volume_up
to produce [produced|produced] {vb} (create (heat, electricity, etc.))
Detta kommer att ge arbete åt tusentals människor och ge dem en möjlighet att försörja sig.
This will produce jobs for thousands of people, thus providing them with a livelihood.
Den kommer att ge en enhetlig lagstiftning i stället för en mängd olika lösningar.
It will produce uniform legislation instead of a diversity of solutions.
Det är en öppen samordningsmodell som vi hoppas kommer att ge goda resultat.
This is an open method of coordination, which we hope will produce optimal results.
Kvartonkristallerna borde ge rätt vibrationsfrekvens ungefär... nu!
The Ouarton crystals should reach the correct frequency right... now.
Förlikningen kan kanske ge oss en möjlighet att komma överens med rådet i dessa frågor.
Conciliation might give us an opportunity to reach some understanding on these matters with the Council.
Vi får inte ge upp hoppet om Doha och måste snart nå en överenskommelse.
We must not give up on Doha and must reach an agreement soon.
Jag skulle vara mycket tacksam om ni kunde ge mig de juridiska råd ni kan ge om detta.
I would be very grateful if you could supply me with the legal advice you have on it.
Kommissionen vill på detta sätt få möjlighet att ge böter med villkor och uppphävande.
The Commission will be able to impose penalties with a delaying effect and to suspend supply.
Jag hoppas dessutom att de ska ge oss ännu mer detaljerad information än tidigare.
In addition, I hope they will supply us with yet more detailed information than before.
Det finns ingen anledning att ge efter eftersom denna befogenhet är en etablerad rättighet.
There is no reason to yield because this power is an established right.
Ett system som endast inriktas på koldioxid kommer inte att ge maximal effekt.
A system that addresses CO2 alone will not yield the maximum effect.
Jag kommer inte att ge upp...... floden vid Pelennor utan motstånd.
I will not yield...... the river in Pelennor unfought.
Därför måste detta även ge stiftelsen i Turin en viktig plats.
That is why the Foundation in Turin will have to accord it due significance.
Därför är det nödvändigt att verkligen fundera över vilken plats vi vill och måste ge luftfarten.
It is therefore necessary to consider the position which we want to, and must, accord aviation.
Även jag vill ge er detta erkännande från socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.
I should also like to accord you the same recognition on behalf of the Socialist Group in the European Parliament.
Det kommer att bli möjligt att ge dem i mycket större utsträckning.
It will be possible to administer them to a much wider extent.
För det första måste vi ge en chockbehandling för att väcka patienten ur sin koma.
Firstly, we must administer a shock treatment to bring the patient out of his current coma.
Det är det enda praktiska sättet att ge behandling om sjukdom utbryter i stora besättningar.
This is the only practical way to administer treatment in the case of a disease outbreak in large units.
Dessutom har vi Lissabonfördraget som kommer att ge oss nya och viktiga befogenheter samt tilldela parlamentet en mycket större roll inom detta område.
Moreover, there is the Lisbon Treaty that will bestow new and important powers as well as grant a much greater role to this Parliament in this area.
Genom att ge folk något de inte har bett om hjälper vi dem inte utan retar bara upp dem.
We annoy people more than we help them by bestowing these unsolicited favours.
Men framför allt på grund av att staten tömmer socialförsäkringskassan för att ge gåvor till arbetsgivarna genom att minska de sociala avgifterna.
Mainly, however, because the State is digging into the social security coffers in order to bestow gifts on employers through reducing social costs.
Detta förefaller mig vara det grundläggande budskap som vi måste ge kommissionen och rådet.
This strikes me as the overriding message that we must convey to the Commission and the Council.
Detta är det budskap som jag vill framföra och ge till kommissionsledamot Boel.
This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
I allmänhet menar jag att det är viktigt att inte ge ett negativt intryck av de framsteg som gjorts hittills.
In general, I feel it is important not to convey a negative impression of progress to date.
Hur kan du ge bort svärdet till ett museum?
How can you donate the sword to the museum?
Om en löntagare är beredd att ge sitt blod, är det inte mer än rimligt att arbetsgivaren å sin sida ger några ynka timmars lön.
If a worker is prepared to donate his blood, there is no reason why his boss, in turn, should not be able to donate a miserable few hours ' pay.
Vid andra behandlingen kanske föredraganden kan anordna ett tillfälle utanför kammaren för ledamöterna att ge blod.
Perhaps in the second reading the rapporteur could organise outside this Chamber an opportunity for Members to donate blood.
Den information vi måste hantera och ge dem måste vara tydlig och specifik.
If we extend the parameters to include those aged 30, this figure will clearly be even higher.
Jag kommer att ge tre exempel på detta, och dessa exempel har med säkerhet och miljö att göra.
I myself would also like to extend warm thanks to Commissioner Schreyer for her cooperation.
EU bör emellertid prioritera att ge tydligt moraliskt och politiskt stöd till dessa krafter.
However, the EU's priority should be to extend our clear moral and political support to these forces.
Det var en sällsynt juvel, en hjärntumör, hemangioblastom, gåvan som bara fortsätter ge.
It was a rare gem -- a brain tumor, hemangioblastoma -- the gift that keeps on giving.
Homosexuella gärningar strider mot naturens lagar eftersom de inte kan ge upphov till livets gåva.
Homosexual acts are against the laws of nature, because they preclude the gift of life.
Den största gåva som vi kan ge ett barn är ett lyckligt hem.
Mr President, the greatest gift that we can give to any child is that of a happy home.
Aromämnen används för att ge eller ändra livsmedels lukt och smak för konsumentens skull.
Flavourings are used to impart or modify odour and/or taste of foods for the benefit of the consumer.
Detta är det budskap som jag vill framföra och ge till kommissionsledamot Boel.
This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
För EU med 25 medlemsstater medför det ett behov av att ge företagen en övergripande identitet, genom vilken deras internationella inflytande kommer att utövas.
For the Europe of the 25 members, this imposes the need for us to impart an overall identity to business through which its international influence will be exerted.
2. "i kortspel"
ge
volume_up
to deal [dealt|dealt] {vb} (in card game)
Vi skall ge oss in i en konstruktiv, positiv dialog för att fatta de beslut som behövs.
We will enter into a constructive and positive dialogue in order to deal with the relevant matters.
För att ge vår ordförande en viss tribut, använder jag mig av Gramscis terminologi.
As a tribute to our President, I would like to deal with this using Gramsci terminology.
Vi måste ge Ukraina och Georgien styrka att hantera sin besvärliga granne Ryssland.
We must give the Ukraine and Georgia strength so that they can also deal with their difficult neighbour, Russia.
3. jordbruk: "skörd"
Jag skulle kunna fortsätta att ge exempel, men dessa torde räcka.
I could carry on giving examples, but those will suffice.
Och avvecklingen har ingen ännu vågat ge sig i kast med, inte ens Amerika, eftersom den är för svår.
No-one has dared actually to carry out that dismantling, not even in America.
Därför kan jag inte ge er fria händer att åta er denna funktion.
I therefore cannot give you a free hand to carry out this role.

Användningsexempel för "ge" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi kan också ge Wijsenbeek ett skriftligt svar utan att behöva lyssna på frågan.
Mr Wijsenbeek could also be answered in writing without us hearing his question.
SwedishSom medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
As a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
SwedishI det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
Mr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
SwedishDe uppmanar oss också att vara mottagliga och ge dem garantier, särskilt i dag.
They are asking us also to be responsive and to reassure them, especially today.
Swedish(EN) Jag skall med glädje ge ytterligare information som svar på Sacradéus fråga.
I am happy to provide further information in response to Mr Sacrédeus' question.
SwedishVarför behöver vi nya register och årsrapporter för att ge en ursprungsgaranti?
Why do we need new registers and annual reports to provide a guarantee of origin?
SwedishJag kan ge ett exempel: i Österrike arbetar 180 000 jordbrukare inom produktionen.
To cite an example, in Austria, there are 180 000 farmers engaged in production.
SwedishJag hoppas att talmannen skall kunna ge oss en tydlig förklaring om vad som hänt.
I therefore feel that it is for the Presidency to clarify the sequence of events.
SwedishJag varnar också för att ge invandrarkvinnor arbetstillstånd för hushållsarbete.
May I also warn against granting migrant women work permits for domestic work.
SwedishVi vill ge konsumenterna valfrihet på grundval av en fullständigare information.
We want to provide consumers with free choice based on more extensive information.
SwedishDen översyn som kommer att göras måste ge en möjlighet att bibehålla detta system.
The control to be carried out must provide an opportunity to retain this system.
SwedishDet är ingen idé att ge konsumenterna nya rättigheter om de inte kan tillämpas.
There is no point in having new rights for consumers unless they can be enforced.
SwedishJag skulle vilja ge några kommentarer angående mitt helhjärtade stöd till Evans.
In supporting totally Mr Evans' report, I would like to make a couple of comments.
SwedishFör att återgälda tjänsten, kommer jag att ge dig en liten blick av framtiden.
So in return...... I will permit you...... a brief, brief glimpse of the future.
SwedishKommissionen verkar dra sig för att ge den turkiska regeringen denna uppmuntran.
The Commission seems to baulk at giving the Turkish Government that encouragement.
SwedishI betänkandet föreslår jag att sådana försök bör ge rätt till offentliga bidrag.
My report proposes that such experiments should be eligible for state funding.
SwedishMånga myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
There is therefore no need for them to be granted additional legal protection.
SwedishDet är skälet till att min grupp inte har kunnat ge kommissionen sitt förtroende.
This is the reason why my group cannot affirm its confidence in the Commission.
SwedishJag kan bara ge mitt fulla stöd till det som Matthias Groote sa om fordonsskatt.
I can only lend my complete support to what Mr Groote had to say about vehicle tax.
SwedishMånga myter och halvsanningar florerar om patent och jag skall ge några exempel.
Many myths and half-truths are told about patents, and I shall cite a few examples.