"göra sig av med" - Engelsk översättning

SV

"göra sig av med" på engelska

SV göra sig av med
volume_up
{verb}

göra sig av med (även: fimpa, kasta ut, kasta, avvisa)
göra sig av med (även: avyttra, överlåta, sälja, disponera)
De lokala myndigheterna ska nu avgöra vem som får göra sig av med vad och när.
Local authorities will now determine who may dispose of what and when.
Hur ska man få bort och göra sig av med 100 miljoner höns på 24 timmar?
How do you remove and dispose of 100 million hens in 24 hours?
Eller krossa och göra sig av med 83 miljoner ägg per dag på ett säkert sätt?
Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?
göra sig av med (även: dumpa, tippa, slänga, kasta ner)
göra sig av med (även: bli av med, få bort)
Det vill en gång för alla göra sig av med de kristna som lever i landet.
It wishes to get rid of the Christians in Turkey once and for all.
Mahmoud Abbas måste avveckla terrorstrukturerna och göra sig av med de olagliga vapnen och tunnlarna.
Mahmoud Abbas has to dismantle the terrorist structures and get rid of illegal arms and the tunnels.
Jag menar dock att kommissionen är frestad att göra sig av med de minsta och gynna de största.
I do feel, however, that the Commission is tempted to get rid of the smallest and favour the biggest.
göra sig av med (även: förlöpa, försvinna, sätta igång, leda)
När kommer kommissionen äntligen att göra en insats för att göra sig av med det här flagranta uttrycket för brist på demokrati?
When is the Commission finally going to do something to get rid of this flagrant example of a democratic deficit?
Enligt den katalanska nyhetsbyrån ACN kommer kommissionen den 31 juli att göra sig av med sin ende katalanske översättare och ersätta honom med en spansköversättare.
According to the Catalan news agency ACN, on 31 July 2010 the Commission will let go of its only Catalan translator and hire a Castilian speaker instead.
göra sig av med (även: kasta överbord)
EU kommer inte att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi genom att göra sig av med sin sociala modell eller genom att avstå från högkvalitativa tjänster i allmänhetens intresse.
Europe will not become the world’s most competitive economy by jettisoning its social model or by getting rid of high-quality services of general interest.
göra sig av med (även: ta bort, få att försvinna)

Liknande översättningar för "göra sig av med" på engelska

göra verb
göra
English
sig pronomen
av adverb
English
av preposition
med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English

Användningsexempel för "göra sig av med" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHär gäller det i första hand att göra sig av med relikterna från det gångna kriget.
It is of paramount importance in this context to remove the legacy of the war.
SwedishInför en sådan orättvisa bör man göra sig av med alla moraliserande argument.
In the face of such injustice, any kind of moralistic argument should be thrown out.
SwedishDet handlar alltså inte om att göra sig av med denna symbol efter att den använts.
It is not therefore a question of discarding the symbol once it has served its purpose.
SwedishÅrligen måste man göra sig av med ungefär 16 miljoner ton animaliskt avfall.
Some 16 million tonnes of animal waste have to be disposed of every year.
SwedishInför en sådan orättvisa bör man göra sig av med alla moraliserande argument.
Millions of children with no parents wear themselves out cultivating the food they need.
SwedishDet vill en gång för alla göra sig av med Chalkis teologiska institut.
It wishes to dispense with the Theological College of Halki once and for all.
SwedishJag antar att det är ett säkert sätt att göra sig av med sjukdom att göra sig av med fåren.
I suppose that getting rid of sheep is a sure way of getting rid of disease.
SwedishMan kan inte bevara den biologiska mångfalden genom att göra sig av med jordbrukarna.
We will not preserve biodiversity without the help of the farmers.
SwedishAndry Rajoelina vägrar dela makten och håller på att göra sig av med alla som motsätter sig honom.
Mr Rajoelina refuses to share power and is removing everyone who opposes him.
SwedishOm Viktor vore så enkel att göra sig av med...... så hade du gjort det för flera århundraden sedan.
If Viktor were so easy to dispatch...... you'd have done it yourself centuries ago.
SwedishUnionen måste göra sig av med kärnvapen och hjälpa till att befria vår planet från kärnvapen.
The Union needs to liberate itself from nuclear weapons and to help denuclearise the planet.
SwedishI dag är situationen den motsatta; EU har problem med att göra sig av med de överflödiga produkterna.
Today the situation is reversed, Europe has the problem of disposing of its surpluses.
SwedishFör det andra innehåller detta förslag mycket byråkrati som man skulle kunna göra sig av med.
Secondly, this proposal would give rise to a lot of bureaucracy, which might be done away with.
SwedishEU måste göra sig av med sitt tabu att skriva av skulder.
Mr President, Europe needs to move on from its taboo on writing off debt.
SwedishAtt göra sig av med all aktiv jordbrukspolitik är värre än ett brott.
Dispensing with all proactive agricultural policies is worse than a crime: it is a huge mistake.
SwedishGenom det första världskriget kunde det göra sig av med det tyska och det österrikisk-ungerska herraväldet.
With the First World War, it got rid of the German and the Austrian-Hungarian empires.
SwedishDet måste vara svårt att göra sig av med alla de här fina sakerna.
It must be really hard getting rid of all this neat stuff.
SwedishIngen människa, och inte heller någon stat, kan utan vidare göra sig av med sin egen historia.
No person, or state, can simply shake off its own past.
SwedishDet råder spekulationer om att Danone, ett lönsamt företag, skall göra sig av med 3 000 arbetstillfällen i Europa.
There is speculation that Danone, a profitable company, is to shed 3 000 jobs in Europe.
SwedishOm ett system kan göra sig av med sina egna kumpaner på det sättet befinner det sig mitt i en existentiell kris.
If a system can lose its own cronies in this way, it is in the midst of an existential crisis.