"göra intryck" - Engelsk översättning

SV

"göra intryck" på engelska

SV göra intryck
volume_up
{verb}

Liknande översättningar för "göra intryck" på engelska

göra verb
göra
English
intryck substantiv

Användningsexempel för "göra intryck" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet måste väl ändå göra att allmänheten får intryck av en oärlig politik!
Surely the public must get the impression that this is a dishonest policy.
SwedishDet finns verkligen ingen anledning att göra intryck av att så är fallet.
There is really no reason to give the impression that this is the case.
SwedishMed denna debatt om EMU skulle parlamentet kunna göra ett gott intryck.
Mr President, this Parliament might be able to make a good impression with this debate on EMU.
SwedishJag är säker på att dess skönhet, humor, vitalitet och lugn kommer att göra ett djupt intryck på er.
I know you will be touched by its beauty, humour, vitality and calm.
SwedishSå att vi kan få en diskussion och en redogörelse, och så att vi kan göra intryck på bägge parter.
In that way, we can bring about a debate, obtain a report and make an impression on both parties.
SwedishEuropaparlamentet får inte göra intryck av att enbart vara ett exklusivt smycke som unionen pryder sig med.
The European Parliament must not appear to anyone to be merely an expensive adornment of the Union.
SwedishBudskapen vi sprider måste vara mer aktuella och de måste göra verkligt intryck på unga människor.
The messages we put across need to be more up-to-date and they need to make a real impression on young people.
SwedishEn minister baserad i London bör inte ha möjlighet att kasta ut honom ur landet bara för att göra ett tufft intryck.
A London-based minister should not be able to throw him out of the country just to look tough.
SwedishMen om vi sänker de belopp som ändå inte kan utnyttjas, då kommer det inte att göra något som helst intryck.
But if we reduce the amounts which cannot be spent anyway, then this will not make any impact whatsoever.
SwedishDet skulle naturligtvis göra ett oerhört märkligt intryck.
That would naturally make a very odd impression.
SwedishNu har vi en möjlighet att göra ett gott intryck.
We have an opportunity now to make a good impression.
SwedishDet skulle inte heller göra intryck på diktatorn.
That would not impress the dictator either.
SwedishDet är lättare att göra ett trovärdigt intryck som köpare om du har skaffat dig lite kunskaper om företaget i förväg.
It is easier to get a reliable impression as a buyer if you have picked up a little knowledge of the company beforehand.
SwedishDet kommer att göra intryck i Kosovo.
That will really impress everyone in Kosovo.
SwedishOm du vill göra ett gott intryck i den här debatten kan du inte acceptera det som sker i Ungern, José Manuel Barroso.
If you want to come out of this debate well, Mr Barroso, you cannot tolerate what is taking place at the moment in Hungary.
SwedishEU måste agera som en enhet, det är det enda sätt varpå vi kan göra intryck och få någon tyngd på den internationella scenen.
The European Union must act as one, because that is the only way for it to make its distinctive mark and to carry weight on the international stage.
SwedishEtt sådant unilateralt steg av Europa skulle göra ett större intryck, speciellt i den nya Bush-eran, än alla generella uttalanden.
Such a unilateral step coming from Europe would have far greater impact, precisely in the new Bush era, than all kinds of general declarations.
SwedishFöredraganden har försökt göra intryck av att det i Turkiet rör sig om smärre brister som man snabbt och enkelt kan komma tillrätta med.
The rapporteur wanted to create the impression that in Turkey it was a question of minor deficiencies which could be resolved quickly and easily.
Swedishgöra intryck
SwedishJag hoppas därför att vår resolution i denna fråga till slut ska göra intryck på rådet, som fortfarande inte har någon företrädare här i kammaren.
I therefore hope that our resolution on this matter will at last make an impression on the Council, which still has no representatives in this Chamber.