"göra beroende" - Engelsk översättning

SV

"göra beroende" på engelska

SV göra beroende
volume_up
{verb}

göra beroende (även: anpassa, begränsa, bestämma, binda)

Liknande översättningar för "göra beroende" på engelska

göra verb
göra
English
beroende substantiv
English
beroende adjektiv

Användningsexempel för "göra beroende" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste tvärtom göra vår försörjning beroende av respekten för de mänskliga rättigheterna.
On the contrary, we must make our supply conditional on respect for human rights.
SwedishDärför föreslår vi också att göra hamntjänsterna beroende av ett obligatoriskt tillstånd.
That is also why we propose introducing compulsory licensing for the provision of services in ports.
SwedishDirektionen får göra sin tillstyrkan beroende av sådana villkor som den anser vara väsentliga.
The Committee may make its favourable opinion subject to such conditions as it considers essential.
SwedishDe ökade nikotinhalten i en del av sina produkter för att göra unga människor beroende för livet.
They increased the nicotine content of some of their products so as to addict young people for life.
SwedishI betänkandet yrkas till exempel för att göra unionen mindre beroende av avgifter från medlemsstaterna.
The report, for example, advocates rendering the Union less dependent on Member State contributions.
SwedishKommer de digitala biblioteken att göra oss ännu mer beroende av datorer och hota den tryckta bokens existens?
Will digital libraries make us even more dependent on computers and threaten the existence of printed books?
SwedishVi får inte göra oss beroende av den amerikanska senaten.
We should not rely on the American Senate.
SwedishEU måste ha ett tydligt mål i dessa frågor, nämligen att göra finansmarknaden mindre beroende av kreditbetyg.
The European Union must have a clear objective in relation to these issues, namely, to make finance less dependent on ratings.
SwedishEtt sådant navigationssystem per satellit hade kunnat bli en komponent i en strategi för att göra Europa mindre beroende av USA.
Such a navigation system by satellite might have become part of a strategy to make Europe less reliant on the US.
SwedishDen ökade användningen av genetiskt modifierade organismer är ett sätt att göra jordbrukarna ekonomiskt beroende av stora bioteknikkoncerner.
Increasing the use of GMOs is a way of making farmers financially dependent on large biotech concerns.
SwedishSaker kan ske och vi måste vara mycket anpassningsbara för att kunna göra vad vi behöver göra beroende av hur saker och ting utvecklas.
Things may happen and we will have to be very flexible in order to be able to do what we need to do as things develop.
SwedishDenna superstat vill göra grannländerna beroende av den, utan att ge dem inflytande som likvärdiga partner inom unionen.
This superstate wants to make neighbouring states dependent on it, but without giving them influence as equal partners within the Union.
SwedishLåt oss göra oss mindre beroende.
SwedishAtt göra bättre klimatskyddsmål beroende av att andra stater först gör åtaganden är att spela tärning med mänsklighetens framtid.
Making better climate protection targets dependent on the prior concessions of other States is playing dice with the future of humanity.
SwedishI många fall fungerar biståndet som ett instrument för att göra de svaga ekonomiskt beroende av de starka och de fattiga beroende av de rika.
In many cases this is an instrument to make the weak economically dependent on the strong, and the poor dependent on the rich.
SwedishEuropa kommer inte, åtminstone inte på kort sikt, att kunna göra sig kvitt sitt beroende av länder utanför Europa för sin energiförsörjning.
Europe will not be able, at least in the short term, to rid itself of its dependence on countries outside Europe for its energy supplies.
SwedishNu planerar Japan att under de kommande åren fram till 2010 bygga ytterligare tjugo reaktorer och göra sig ytterst beroende av kärnenergi.
Now Japan is planning to build 20 additional reactors between now and the year 2010 and to make itself enormously dependent on nuclear energy.
SwedishEnorma ökningar av oljepriserna har utan tvekan gjort att vi tvingas möta de problem som har att göra med vårt beroende av fossila energikällor.
A dramatic increase in the price of oil without doubt starkly highlights the problems relating to our dependence on energy from fossil fuels.
SwedishMan försöker att göra människor varaktigt beroende genom att förhindra att de går vidare till ett fast arbete hos det företag som har hyrt in dem.
The intention is to create dependency by preventing people from moving on to permanent positions at the businesses that originally hired them.
SwedishAtt göra det ena beroende av det andra verkar för mig vara helt meningslöst i den här diskussionen som handlar om fred och kontroll av vapenexporter.
It seems to me that making one conditional on the other does no favours for what we have been discussing, namely peace and the control of arms exports.