"gängse" - Engelsk översättning

SV

"gängse" på engelska

SV

gängse {adjektiv}

volume_up
Jag måste informera parlamentet om att om nämnda ändring godtas kommer vi på grund av debatten om situationen i Mellanöstern att tvingas inställa den gängse frågestunden med kommissionen.
I should inform the House that, if this change is accepted, the debate on the situation in the Middle East will replace Question Time to the Commission.
Det vill säga inte bara vad gäller den inre kvaliteten, utan de ifrågavarande produkterna måste också ur miljöhänseende ha ett tydligt mervärde jämfört med gängse produkter.
The products concerned must have a clear added value compared with other accepted products, not just in terms of intrinsic quality, but also from an ecological point of view.
Det är ett kommersiellt projekt som har prövats enligt gängse internationella miljökonventioner och nationell relevant lagstiftning.
It is a commercial project that has been examined in accordance with current international environmental conventions and relevant national legislation.
Europeiska företag, organisationer och privatpersoner får nya pregnanta adresser, som sedan länge varit upptagna i de gängse domänerna.
European companies, organisations and private individuals will get concise new addresses long since bagged by others under the current domains.
Ordföranden, Helmuth Markov, insisterade dock på att det inte var lämpligt att utesluta åsikter som råkade strida mot den gängse läran.
However, the chairman, Mr Markov, insisted that it was not appropriate to urge excision of a view that happened to conflict with current orthodoxy.

Synonymer (svenska) till "gängse":

gängse

Användningsexempel för "gängse" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet finns en gängse EU-metod som går ut på att förhandla med en stat åt gången.
There is a consistent EU approach of negotiating with one state at a time.
SwedishDet är redan gängse praxis att förklara att en asylansökan är ?uppenbart grundlös?.
Declaring that a request for asylum is 'clearly unfounded' is already common practice.
SwedishDet är redan gängse praxis att förklara att en asylansökan är? uppenbart grundlös?.
Declaring that a request for asylum is 'clearly unfounded ' is already common practice.
SwedishNi har alla möjligheter att delta via er grupp på det gängse sättet.
You have every opportunity of participating through your group in the normal way.
SwedishVad mig anbelangar, tycker jag att vi kan använda de gängse konkurrensbestämmelserna.
So far as I am concerned we could use the normal competition rules.
SwedishJag instämmer i den gängse uppfattningen att landet spelar en avgörande roll i regionen.
I share the general view that this country is pivotal in the region.
SwedishI så fall är det gängse praxis att vi har politiker tillgängliga.
In that case, the usual practice is that we have politicians available.
SwedishHory, denna fråga utreddes i måndags enligt gängse förfarande.
Mr Hory, this issue was settled on Monday in accordance with the established procedure.
SwedishSådana exklusiva eller delvis exklusiva licenser skall utfärdas på gängse kommersiella grunder.
Such exclusive or partially exclusive licences shall be granted on a normal commercial basis.
SwedishDet jag tänker göra hör inte till gängse praxis.
   Mr President, what I am about to do is not standard practice.
SwedishDet är det gängse sättet att debattera på i parlament.
A report is submitted which says that we must now extend the regulation.
SwedishVi menar därför att vår reaktion måste vara avvägd och respektera gängse demokratiska värderingar.
We believe, therefore, that our response must be proportionate and respect common democratic values.
SwedishDessa är framtagna med utgångspunkt i gängse praxis inom byggbranschen t ex REACH, BASTA eller EPD.
These are developed from the common practice in the construction industry such as REACH, BASTA or EPD.
SwedishSom en sociolog säger: idrott går inte alltid hand i hand med hälsa, i motsats till den gängse uppfattningen.
As one sociologist put it, sport does not equate to health, contrary to the received wisdom.
SwedishDet tillhör den gängse europeiska retoriken att säga att vi är formade av vårt arv från Grekland och Rom.
It is a commonplace of European rhetoric that we are formed by our inheritance from Greece and Rome.
SwedishDet beror på att det är gängse i länder som Tyskland att kyrkorna har rätt att uppbära skatter.
This is because it is the custom in certain countries like Germany for the churches to have a tax-raising power.
SwedishDessutom bör materialet vara kvalitetssäkrat och följa eventuella standarder enligt gängse praxis.
In addition, the material should be quality assured and follow any standards in accordance with standard practice.
SwedishDet är det gängse sättet att debattera på i parlament.
It is the usual way things are debated in parliaments.
SwedishDet är förnuftiga förslag som också i stor utsträckning stämmer överens med gängse praxis i AVS-staterna.
These are sensible proposals and they correspond largely to what is already common practice in the ACP States.
SwedishMen vad vi fick var de gängse hjärtliga formuleringarna.
But what we got was the usual warm words.