"futtig" - Engelsk översättning

SV

"futtig" på engelska

SV

futtig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Han har inte en enda unik tanke i sin lilla futtiga hjärna.
He doesn't have one unique thought in his little, puny brain.
Storskalig gränsöverskridande brottslighet är ofta den stora frågan, och i jämförelse liknar de inhemska brotten snarare futtig huliganism.
Large-scale cross-border crime is often the big issue, compared to which national crime seems like little more than petty hooliganism.
With your little $100, 000?
De får en futtig ersättning som är avsedd att kväsa deras motstånd och protester.
They receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
Och så har vi förstås den stora striden med rådet, som har föreslagit den futtiga summan 25 miljoner ecu.
Of course we then have the big battle with the Council, which has come up with the paltry sum of ECU 25 million.
De 80 miljoner euro som EU för närvarande har avsatt till hjälp till tredjeländer är enligt min uppfattning ett ganska futtigt bidrag.
The EUR 80 million which the EU has currently made available for aid to third countries is, in my view, somewhat paltry.
futtig (även: liten, ynka)
Så även om det verkar futtigt för ett upplyst och förfinat intellekt som Stenmarcks, så är resten av oss glada att ha rättigheter som vi kan lita på.
So, footling though it might appear to be to an enlightened and refined intellect like Mr Stenmarck, the rest of us are glad to have dependable rights on which we can rely.
2. nedsättande

Användningsexempel för "futtig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtan oljan hade överste Khadaffi inte varit annat än en lokal, futtig diktator.
Without oil, Colonel Gaddafi would have been nothing more than a local tinpot dictator.
SwedishDe får en futtig ersättning som är avsedd att kväsa deras motstånd och protester.
They receive paltry compensation which is intended to stifle their opposition and protests.
SwedishHar någonsin ett så stort mänskligt projekt haft en så futtig siffra som utgångspunkt?
Has there ever been a great human endeavour that took such a wretched figure as its basis?
SwedishDen planerade budgeten på 167 miljoner ecu för fem år är verkligen futtig.
The forecast budget of ECU 167 million for five years is derisory.
SwedishSom kommissionsledamoten redan har nämnt är detta ingen futtig fråga, utan det handlar om miljarder euro.
Here, however, we are talking about and focusing on quality, in particular.
SwedishSom kommissionsledamoten redan har nämnt är detta ingen futtig fråga, utan det handlar om miljarder euro.
As the Commissioner has already mentioned, this is no trifling matter, it is a billion-euro business.
SwedishDe senaste dagarnas förhandlingar har visat att det inte var fråga om en futtig affär med köpslående.
The negotiations of the last few days have proved that it was nothing but a laughable process of haggling.
SwedishJag tycker emellertid att den summa som föreslagits är futtig och att rådets vilja att ytterligare minska den är chockerande.
However, I think that the amount proposed is laughable and the Council's desire to reduce it even further, shocking.
SwedishJag tycker emellertid att den summa som föreslagits är futtig och att rådets vilja att ytterligare minska den är chockerande.
However, I think that the amount proposed is laughable and the Council' s desire to reduce it even further, shocking.
SwedishStorskalig gränsöverskridande brottslighet är ofta den stora frågan, och i jämförelse liknar de inhemska brotten snarare futtig huliganism.
Large-scale cross-border crime is often the big issue, compared to which national crime seems like little more than petty hooliganism.
SwedishDärför är skälet till debatten i denna kammare inget annat än en futtig, politisk och ensidig plan för att störta en politisk motståndare.
Under these circumstances, the debate that has been organised in this House is nothing other than a petty political and partisan scheme to upset a political opponent.

Synonymer (svenska) till "futtig":

futtig