"fullgöra" - Engelsk översättning

SV

"fullgöra" på engelska

SV fullgöra
volume_up
[fullgjorde|har fullgjort] {verb}

Jag uppmanar utskottet att fullgöra sitt mandat inom de tolv månader som ursprungligen beslutades.
I call upon the committee to complete its mandate within the original 12 months.
Angela Merkel har ett svårt förfarande att fullgöra, eftersom hon måste lyssna på alla de 26 övriga medlemsstaterna.
Mrs Merkel has a difficult procedure to complete, as she has to listen to all 26 other Member States.
Nu är det förstås upp till oss att fullgöra detta uppdrag och det är något vi har väntat på att få göra i två år.
Of course, we now have to complete this task and we have been waiting to do so for the last two years.
Kommissionen kommer självfallet att fullgöra sitt ansvar så gott man kan.
Needless to say, the Commission will discharge its responsibilities as best it can.
Bör inte de också fullgöra sin politiska ansvarsskyldighet?
Should they not also discharge their political responsibilities?
Det här är en signal om att Polen kommer att fullgöra sina skyldigheter i fråga om fördraget.
This is a signal that Poland will discharge its obligations with regard to the Treaty.
fullgöra (även: realisera, verkställa)
volume_up
to implement [implemented|implemented] {vb} (put into practice)
Andra program syftar till att hjälpa Kina fullgöra särskilda krav från WTO.
Other programmes are geared towards helping China to implement specific WTO obligations.
Parterna måste fullgöra sina åtaganden till fullo för att juridiskt kunna genomföra fusionen.
The parties have to fully comply with the commitments in order to legally implement the merger.
Jag tror att vi ledamöter är förpliktade att fullgöra de uppgifter för gemenskapen som fastställts i fördraget.
As Members of Parliament, we are bound to implement the duties of the Community as laid down in the treaties.

Synonymer (svenska) till "fullgöra":

fullgöra

Användningsexempel för "fullgöra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag uppmanar kommissionen att fullgöra sina åtaganden och vidta lämpliga åtgärder.
I call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.
SwedishEU har vid flera tillfällen uppmanat andra givare att fullgöra dessa åtaganden.
On several occasions, the EU has called on other donors to meet these commitments.
SwedishUnder de gångna fyra åren har det lyckats fullgöra sitt uppdrag mycket bra.
In the last four years it has managed to perform this task more than adequately.
SwedishI rådets slutsatser anges försiktigtvis att utmaningen är att fullgöra åtagandena.
The Council conclusions cautiously declare that the challenge is to deliver.
SwedishKommissionen kommer aktivt att uppmana medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden.
The Commission will actively call on the Member States to honour their commitments.
SwedishFör det tredje måste vi fullgöra våra åtaganden inom ramen för Parisförklaringen.
Thirdly, we need to honour our commitments in terms of the Paris Agenda.
SwedishJag hoppas att Rumänien kommer att fullgöra sina skyldigheter och bli medlemsstat 2007.
I hope Romania will fulfil the obligations and will become a member state in 2007.
SwedishDen stora frågan är nu hur det tyska ordförandeskapet skall fullgöra den här uppgiften.
The big question is how the incoming German Presidency will address this task.
SwedishRådet uppmanade därför alla parter att fullt ut fullgöra sina åtaganden.
The Council therefore called on all parties to abide in full by their commitments.
SwedishByrån skall vid behov fullgöra sina uppgifter i samråd med kommissionen.
The Agency shall carry out its tasks in liaison with the Commission where necessary.
SwedishFör att kunna fullgöra denna roll måste daghem och förskoleverksamheter emellertid vara
However, to be able to fulfil this role, crèches and nurseries need to be:
SwedishTurkiet har enorma problem att lösa och viktiga skyldigheter att fullgöra.
There are enormous problems for Turkey to overcome and important obligations to fulfil.
SwedishDet innebär att jag känner till min fördragsenliga skyldighet och ämnar fullgöra den.
To be precise, I know my Treaty duty, and I intend to do it to the full.
SwedishI betänkandet slås fast att medlemsstaterna måste fullgöra sina egna åtaganden.
It establishes that Member States must honour their own commitments.
SwedishAlla våra byråer måste kunna fullgöra de uppgifter som vi ålägger dem.
All our agencies need to be able to fulfil the tasks that we currently pile on them.
SwedishJag är säker på att ni kommer att fullgöra era uppgifter på ert sedvanliga oberoende sätt.
I am sure that you will do your duties in your characteristically independent manner.
SwedishKommissionen ska fullgöra sina uppgifter med fullständig oavhängighet.
In carrying out its responsibilities, the Commission shall be completely independent.
SwedishMin kandidatur har inget annat syfte än att fullgöra detta åtagande.
My candidacy has no objective other than that of being faithful to this commitment.
SwedishDet måste behålla tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sin uppgift.
We must preserve the necessary means to enable it to fulfil its task.
SwedishGivetvis måste de få fullt tillträde överallt och fullt stöd för att fullgöra sitt arbete.
Of course, it will be necessary to give them full access and support in doing that job.