"fru" - Engelsk översättning

SV

"fru" på engelska

EN
volume_up
frun {enb. sing.}
EN
EN
SV

fru {utrum}

volume_up
1. allmänt
fru
volume_up
Mrs. {substantiv} [förk.] (missis)
. - (LV) Herr talman, fru Ferrero-Waldner och fru Lehtomäki - tack så mycket!
. - (LV) Thank you, Mr President, Mrs Ferrero-Waldner and Mrs Lehtomäki.
Fru Wulf-Mathies jag ber er att besvara fru Kestelijn-Sierens fråga.
I give the floor to Mrs Wulf-Mathies to answer Mrs Kestelijn-Sierens's question.
Fru ordförande! Jag skulle personligen vilja välkomna fru Bjerregaard hit.
Madam President, I personally would like to welcome Mrs Bjerregaard here.
fru (även: härskarinna, kvinna, fröken)
volume_up
lady {substantiv}
Än en gång är det dags för fru Nej - förbundskansler Merkel - att visa vad hon går för.
It is once again the time for Lady No - Chancellor Merkel - to strut her stuff.
(EN) Fru talman! Jag vill tacka den ärade ledamoten för att hon godtar min fråga.
Madam President, I would like to thank the honourable lady for accepting my question.
Här är Vår Fru av Guadalupe och Vår Fru av Watsonville, nerför gatan. ~~~ Eller är det uppför gatan härifrån?
Here's Our Lady of Guadalupe and Our Lady of Watsonville, just down the street, or is it up the street from here?
fru (även: hustru)
volume_up
wife {substantiv}
Guvernör Schwarzenegger och hans fru Maria stannade och diskuterade utställningen.
Governor Schwarzenegger and his wife Maria stopped by to discuss the display.
. ~~~ De bråkade med min fru, och läste sagor för min son.
They argued with my wife for me, and they read my son bedtime stories.
Thomas är irländare och bor i Vitryssland med sin fru Delia, som är vitrysk medborgare.
Thomas is Irish and lives in Belarus with his wife Delia, a Belarusian national.
2. "titel"
fru (även: madam)
volume_up
Madame {substantiv} (title)
Fru ordförande, svältkatastrofen inom Europas närområden är ett faktum.
Madame President, famine is now a fact of life in areas close to Europe.
Fru ordförande! Bonde skrev uppenbarligen sin röstförklaring före omröstningen.
Madame President, Mr Bonde clearly wrote his explanation before the vote.
Fru ordförande, ryssarna har hamnat i ett märkligt läge.
Madame President, the Russians find themselves in a strange situation.

Användningsexempel för "fru" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish(PL) Fru talman! Nittio procent av alla självmord beror på mentala hälsoproblem.
(PL) Madam President, 90% of suicides are the result of mental health problems.
SwedishFru Wallström! Resultatet är omöjligt att lägga fram för den vanliga medborgaren.
The result, Mrs Wallström, is impossible to communicate to the ordinary citizen.
Swedish. – Fru talman! Jag har ännu inte sett brevet från de irländska myndigheterna.
   . Madam President, I have not yet seen the letter from the Irish authorities.
Swedish   – Fru talman! Jag vill tacka kommissionär Rehn för en välbalanserad rapport.
   – Mr President, I wish to thank Commissioner Rehn for a well-balanced report.
SwedishFru Karamanou! Jag vet inte om kommissionsledamot Fischler även förstår grekiska.
Mr Karamanou, I do not know whether Commissioner Fischler understands Greek too.
SwedishFru Iivari! Er kommentar var snarare riktad till Reding, men jag uppfattade den.
Mrs Iivari, your comment was addressed more to Mrs Reding, but I have heard it.
SwedishFru ordförande! Jag vill börja med att tacka föredraganden för hans betänkande.
Madam President, I should like to begin by thanking the rapporteur for his work.
SwedishFru ordförande, jag tackar rådets tjänstgörande ordförande för hans kommentarer.
Madam President, I thank the President-in-Office of the Council for his comments.
SwedishJag måste meddela er, fru kommissionär, att man är mycket besviken i Frankrike.
I have to tell you, Commissioner, that there is great disillusionment in France.
SwedishFru talman! Jag välkomnar och stöder båda de betänkanden som vi diskuterar i dag.
Madam President, I welcome and support both the reports we are discussing today.
Swedishherr talman, fru kommissionär, herr föredragande! Hjärtligt tack för ert arbete.
Mr President, Commissioner, rapporteur, thank you so much for all your efforts.
SwedishFru talman! Mot denna bakgrund går detta förslag till direktiv i rätt riktning.
Against this background, this proposal for a directive is along the right lines.
Swedish(DE) Fru talman! Jag kan helt och hållet instämma i vad vår kollega precis sagt.
(DE) Madam President, I can entirely endorse what our colleague has just said.
Swedish- (IT) Fru talman, mina damer och herrar! Mina lyckönskningar till föredraganden.
- (IT) Madam President, ladies and gentlemen, my compliments to the rapporteur.
SwedishÅterigen, kanske ni kan ta upp detta i ert slutanförande, fru kommissionsledamot.
Commissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
Swedish(EN) Fru talman! För fyra månader sedan kidnappades en polsk ingenjör i Pakistan.
- Madam President, four months ago a Polish engineer was kidnapped in Pakistan.
Swedish(FI) Fru talman! Det kommer att bli en utmaning att sammanställa nästa års budget.
(FI) Madam President, it will be a challenging task to draft next year's budget.
Swedish(PT) Fru talman! Bara en kort ordningsfråga om denna veckas föredragningslista.
(PT) Madam President, just a brief point of order about the agenda for this week.
Swedish(DE) Fru talman! Tack så mycket för att ni låter mig ta till orda igen helt kort.
(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
SwedishFru kommissionsledamot och speciellt välkommen till fru Bachelot.
(SV) Mr President, Commissioner, let me especially welcome Mrs Bachelot-Narquin.

Synonymer (svenska) till "fru":

fru