"fritt" - Engelsk översättning

SV

"fritt" på engelska

SV

fritt {adverb}

volume_up
Alla europeiska konsumenter måste fritt kunna välja sin tjänsteleverantör.
All European consumers must be able to freely choose their service provider.
Denna grund skall vara fritt tillgänglig för de europeiska stater som deltar.
This basis must be freely accessible to the participating Member States.
Vi har alltid diskuterat dessa frågor fritt utan behov av dylika utvikningar.
We have always debated these issues freely without the need for such digressions.
Att tillämpa grundläggande rättigheter så som att uttrycka sin åsikt kan till och med fritt tolkas som spioneri på grund av en särskild lag om inre säkerhet.
The practice of fundamental rights such as expressing one’s opinion can even be loosely interpreted as espionage on the basis of specific law on national security.
Användningen av lagstiftning om statshemligheter och andra löst definierade straffrättsliga regler underlättar lagföringen av dem som talar eller publicerar fritt.
The use of state secrecy legislation as well as other loosely defined criminal provisions facilitates the prosecution of those who speak or publish freely.
I sin roman Den tappre soldaten Švejk använde Jaroslav Hašek en ordlek, en tysk-ungersk ordlek, kelet oszt, nyugat veszti, vilket fritt översatt betyder att öst ger och väst tar.
In his novel Schweik, Jaroslav Hašek once made a pun, a German-Hungarian pun, kelet oszt, nyugat veszti, which loosely translated means that the East gives and the West takes.

Synonymer (svenska) till "fritt":

fritt

Användningsexempel för "fritt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn särskild idé kunde vara att främja ett kritiskt, fritt tänkande i samhället.
Specifically, one concept could be to promote critical, free thought in society.
SwedishAllt detta stämmer, och det bästa med det är att det är så fritt från ideologi.
All that is true, and the nice thing about it is that it is so free of ideology.
SwedishVåra observatörer bekräftade tydligt att valet varken var fritt eller rättvist.
Our observers clearly confirmed that the elections were neither free nor fair.
SwedishVi i Europaparlamentet arbetar alla för ett fritt och demokratiskt Moldavien.
We in the European Parliament are all working for a free and democratic Moldova.
SwedishEtt förbud är det tyngsta av alla tänkbara vapen i ett fritt ekonomiskt system.
A ban is the strictest of all conceivable instruments in a liberal economic system.
SwedishDen tillhandahåller ett ramverk för debatt, öppen dialog och fritt meningsutbyte.
It provides a framework of debate, open dialogue and free exchange of views.
SwedishDetta är kanske den svåraste frågan för ett fritt samhälle.
- Madam President, this is perhaps the most difficult issue for a free society.
SwedishDetta skulle ge fritt spelrum åt allt slags missbruk med social dumpning som följd.
That would leave the door open to all kinds of abuse involving social dumping.
SwedishDet står parlamentet fritt att ändra de rättsliga principerna om man så önskar.
It will be open to Parliament to amend the legal principles if it so wishes.
SwedishValet var mycket riktigt fritt och rättvist, vilket vi verkligen kan glädja oss åt.
The elections were indeed free and fair, and we can really be delighted with that.
SwedishDet står fortfarande grupperna fritt att se över diskussionernas ordning den dagen.
It is still open to the groups to look at the order of discussion on that day.
SwedishKvinnor och män har rätt till att fritt välja en lämplig och bekväm sysselsättning.
Women and men are entitled to a free choice of suitable and comfortable activities.
SwedishEn ny regering valdes genom ett fritt och rättvist val och erkändes av oss alla.
A new government was elected through free and fair elections, recognised by all of us.
SwedishMen de får ingen rätt att röra sig fritt, genom att de omfattas av förordningen.
But no right of free movement is provided for by their inclusion under the regulation.
SwedishVad gäller pressen måste den kunna bevaka händelserna på ett fritt och säkert sätt.
As for the press, it must be free to cover the events and to do so in safety.
SwedishKunskapen är fri och rör sig fritt i världen. Man kan inte behålla den för sig själv.
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
SwedishMin fråga lyder: Vill kommissionen ge fritt tillträde även åt fler produkter?
My question is this: is the Commission now seeking carte blanche for other products?
SwedishFoten faller fritt genom luften, i ett kittlande ögonblick av obehaglig överraskning.
Your foot falls down through the air, and there's a sickly moment of dark surprise.
SwedishRätten att röra sig fritt i Europa måste erkännas som en oförytterlig rätt.
Freedom of movement within Europe must be recognised as an inalienable right.
SwedishValen i Österrike har genomförts på ett fritt, regelmässigt och demokratiskt sätt.
The Austrian elections were held in a free, proper and democratic manner.