"frist" - Engelsk översättning

SV

"frist" på engelska

EN
EN

"first" på svenska

volume_up
first {substantiv}
SV

SV frist
volume_up
{utrum}

1. allmänt

volume_up
deadline {substantiv}
Den har därför fått förlängd frist för genomförandet av direktivet.
It has therefore extended the deadline for implementing the directive.
Jag ber om att vi fastställer denna frist och att den blir så lång som möjligt.
I would ask that we set this deadline and that it be as late as possible.
I dag går FN:s frist ut för serberna och albanerna att nå en överenskommelse.
Today the UN deadline passes for the Serbs and Albanians to reach agreement.
frist (även: uppskov, benådning, anstånd)
volume_up
reprieve {substantiv}
frist (även: uppskov, andrum, anstånd, respit)
volume_up
respite {substantiv} (postponement)
Ni säger att vi har en frist på två och ett halvt år, efter de avtal som ni har undertecknat.
Commissioner, you say that we have a respite period of two and a half years, following the agreements that you have signed.

2. näringsliv

frist (även: anstånd)
frist (även: anstånd)
volume_up
respite {substantiv}
Ni säger att vi har en frist på två och ett halvt år, efter de avtal som ni har undertecknat.
Commissioner, you say that we have a respite period of two and a half years, following the agreements that you have signed.
frist (även: bestämmelse)
volume_up
term {substantiv}
Denna frist kan förlängas till 60 dagar i särskilda fall.
This term may be extended to 60 days in specific cases.
Upp till 200 miljarder dollar som medelmåttig frist för bankmedlens disponibilitet är minsann inga småsummor!
The bank funds of USD 200 billion which are available in the medium term are certainly not chicken-feed!
Personligen anser jag att vi gör bättre i att begränsa oss till den rättsliga prövningen på grund av oskäliga frister.
Personally, I hold the opinion that we should confine ourselves to judicial review on account of unreasonable terms.

3. finans

volume_up
closing date {substantiv}

Användningsexempel för "frist" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi har gett företagen en förlängd frist på två år för att fasa ut produktionen.
We have given a two-year extension to companies to phase out their production.
Swedish    Rådet får genom en europeisk lag förlänga den frist som avses i punkt 1.
A European law of the Council may extend the period referred to in paragraph 1.
SwedishDenna begäran skall inlämnas inom en frist på en månad från och med nämnda fastslående.
Such a request must be made within one month from the date of such determination.
SwedishI det här ändringsförslaget har vi föreskrivit en frist på tre år till kommissionen.
In this amendment, we anticipated giving the Commission a three year period.
SwedishKommer den frist ni hänvisade till att ge specifika, påtagliga resultat i framtiden?
Will the truce you referred to bring about specific, tangible results for the future?
SwedishOm vi skulle anta denna frist, skulle det strida mot en redan tidigare antagen artikel.
If we were to accept this, we would be contradicting a paragraph that we agreed earlier.
SwedishJag noterade också era synpunkter om en frist för unga jordbrukare när det gäller miniminormerna.
I also noted your comments on the grace period for young farmers concerning the minimum standards.
SwedishVi kan inte ge dig ytterligare frist att införa ändringarna.
We are unable to grant additional time for you to make changes.
SwedishDen socialistiska gruppen i Europaparlamentet argumenterar för en maximal frist för eftertaxering på fem år.
The Socialist Group in the European Parliament argues in favour of a maximum recovery period of five years.
SwedishMed dessa förutsättningar skulle det inte vara nödvändigt med en frist på två år för att inleda de planerade åtgärderna.
Given the circumstances, a two-year period for the introduction of the proposed actions should not be necessary.
SwedishÄndringsförslag nr 25 och 29 utgör ett problem för oss, eftersom 30 dagar är en för lång frist för att meddela data till databanken.
Amendments 25 and 29 are a problem for us, because 30 days is too long a period for notifying data to a database.
SwedishI sistnämnda fall skall talan väckas inom den frist av två månader som anges i artikel III-365 i konstitutionen.
In the latter event the proceedings must be instituted within the period of two months provided for in Article III-365 of the Constitution.
SwedishKommissionen anser att det fortfarande finns möjlighet till nedtrappning och en frist där en verklig dialog kan återupptas.
The Commission believes that there is still a possibility of de-escalation and a space in which a genuine dialogue can be resumed.
SwedishJag skulle vilja tillägga att ändringsförslag 57 som Pohjamo tidigare talade om inför en frist som är omöjlig att uppfylla.
I would like to add that Amendment No 57, which Mr Pohjamo referred to, introduces a time period which is impossible to comply with.
SwedishVi kan till exempel övervaka passagerarnas rättigheter och även medla eller begära en frist i de olika industrikonflikterna inom landtransporter.
For example, we can monitor passengers' rights and also mediate or ask for a truce in the various land transport industrial disputes.
SwedishDet är enligt min mening fullständigt oansvarigt att godkännande ska ges efter en frist som förkortas från 60 till 45 dagar!
I think it is totally irresponsible for authorization to be given on expiry of a certain period of time and for that period to be reduced from 60 to 45 days!
SwedishDet måste som i den franska versionen stå: " en lämplig frist eller" i stället för " en lämplig frist och" .
It should read 'within a reasonable time or without any significant inconvenience', as it does in the French version, and not 'within a reasonable time and without any significant inconvenience'.
SwedishMen genom att ge tidsfrister, i synnerhet en frist på tjugo år när det gäller utsläpp av farliga ämnen, tillintetgörs resolutionen i betänkandet.
But by granting deadlines, in particular a 20-year time-limit for banning discharges of hazardous substances, the report makes a nonsense of its own resolution.
SwedishOch slutligen har domaren gett en frist för att de inblandade parterna - de anklagade och åklagaren - skall yttra sig om en eventuell asylrätt.
And, finally, the judge has established a period for the parties involved - the accused and the prosecutor - to state their positions on a possible asylum appeal.
SwedishNär det vetenskapliga yttrandet sänds ut två månader efter det formella anmälningsförfarandet anger det också normalt en frist på två månader för att svara.
The reasoned opinion, when that is sent out two months after the formal notice procedure, normally also gives a period of two months in which to reply.