"frist" - Engelsk översättning

SV

"frist" på engelska

EN
EN

"first" på svenska

volume_up
first {substantiv}
SV
SV

frist {utrum}

volume_up
1. allmänt
Den har därför fått förlängd frist för genomförandet av direktivet.
It has therefore extended the deadline for implementing the directive.
Jag ber om att vi fastställer denna frist och att den blir så lång som möjligt.
I would ask that we set this deadline and that it be as late as possible.
I dag går FN:s frist ut för serberna och albanerna att nå en överenskommelse.
Today the UN deadline passes for the Serbs and Albanians to reach agreement.
frist (även: uppskov, anstånd, benådning)
frist (även: uppskov, andrum, anstånd, respit)
volume_up
respite {substantiv} (postponement)
Ni säger att vi har en frist på två och ett halvt år, efter de avtal som ni har undertecknat.
Commissioner, you say that we have a respite period of two and a half years, following the agreements that you have signed.
2. näringsliv
frist (även: anstånd)
frist (även: anstånd)
Ni säger att vi har en frist på två och ett halvt år, efter de avtal som ni har undertecknat.
Commissioner, you say that we have a respite period of two and a half years, following the agreements that you have signed.
frist (även: bestämmelse)
volume_up
term {substantiv}
Denna frist kan förlängas till 60 dagar i särskilda fall.
This term may be extended to 60 days in specific cases.
Upp till 200 miljarder dollar som medelmåttig frist för bankmedlens disponibilitet är minsann inga småsummor!
The bank funds of USD 200 billion which are available in the medium term are certainly not chicken-feed!
Personligen anser jag att vi gör bättre i att begränsa oss till den rättsliga prövningen på grund av oskäliga frister.
Personally, I hold the opinion that we should confine ourselves to judicial review on account of unreasonable terms.
3. finans
EN

first {substantiv}

volume_up
first (även: foremost)
I give the floor to Mr Happart, the first signatory of the motion of censure.
Jag överlåter ordet till Happart, förste undertecknare av misstroendevotumet.
Since the rapporteur is not present, Mr Rübig is the first speaker.
Då föredraganden ej är närvarande är Rübig förste talare.
I am the first to acknowledge that the committee has been successful on many fronts.
Jag är den förste att tillstå att utskottet har varit framgångsrikt på många fronter.

Användningsexempel för "frist" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi har gett företagen en förlängd frist på två år för att fasa ut produktionen.
We have given a two-year extension to companies to phase out their production.
Swedish    Rådet får genom en europeisk lag förlänga den frist som avses i punkt 1.
A European law of the Council may extend the period referred to in paragraph 1.
SwedishI dag går FN:s frist ut för serberna och albanerna att nå en överenskommelse.
Today the UN deadline passes for the Serbs and Albanians to reach agreement.
SwedishJag ber om att vi fastställer denna frist och att den blir så lång som möjligt.
I would ask that we set this deadline and that it be as late as possible.
SwedishDenna begäran skall inlämnas inom en frist på en månad från och med nämnda fastslående.
Such a request must be made within one month from the date of such determination.
SwedishDenna frist har förflutit utan att någon begäran om delad omröstning framlagts.
That deadline has passed without any requests for separate votes having been submitted.
SwedishI det här ändringsförslaget har vi föreskrivit en frist på tre år till kommissionen.
In this amendment, we anticipated giving the Commission a three year period.
SwedishKommer den frist ni hänvisade till att ge specifika, påtagliga resultat i framtiden?
Will the truce you referred to bring about specific, tangible results for the future?
SwedishOm vi skulle anta denna frist, skulle det strida mot en redan tidigare antagen artikel.
If we were to accept this, we would be contradicting a paragraph that we agreed earlier.
SwedishJag påminner er om att omröstning i grupp bara kan ifrågasättas inom en viss frist.
I would remind you that changes to collective votes can only be requested within a certain deadline.
SwedishDen har därför fått förlängd frist för genomförandet av direktivet.
It has therefore extended the deadline for implementing the directive.
SwedishJag noterade också era synpunkter om en frist för unga jordbrukare när det gäller miniminormerna.
I also noted your comments on the grace period for young farmers concerning the minimum standards.
SwedishJag är redo att undersöka varje förslag men vi har också fastställt slutet av detta år som frist.
I am ready to examine any proposals, but we have also set a deadline, which is the end of this year.
SwedishVi kan inte ge dig ytterligare frist att införa ändringarna.
We are unable to grant additional time for you to make changes.
SwedishDenna frist kan förlängas till 60 dagar i särskilda fall.
This term may be extended to 60 days in specific cases.
SwedishUpp till 200 miljarder dollar som medelmåttig frist för bankmedlens disponibilitet är minsann inga småsummor!
The bank funds of USD 200 billion which are available in the medium term are certainly not chicken-feed!
SwedishDen socialistiska gruppen i Europaparlamentet argumenterar för en maximal frist för eftertaxering på fem år.
The Socialist Group in the European Parliament argues in favour of a maximum recovery period of five years.
SwedishDenna frist går ut den 1 januari nästa år.
This deadline expires on 1 January of the coming year.
SwedishDen frist som ni har tilldelats, herr kommissionsordförande, är utomordentligt kort, och era utfästelser måste vara ytterst tydliga.
The deadline allowed to you is very short, Mr Santer, and your pledges have to be very clear.
SwedishSom komplement nämns en ytterligare frist.
A further deadline is cited by way of supplement.