Men att framställa pensionsfonderna som ett universalmedel är en partisk lögn.
To present pension funds as a panacea however would be a deliberate lie.
Att framställa energiskatter som den viktigaste åtgärden är att skramla med en tom tunna.
To present energy taxes as the most important measure is simply to engage in empty rhetoric.
De politiska krafter som stöder detta försöker framställa det som ”anti-kärnkraft”.
The political forces which support it are trying to present it as an 'anti-nuclear power'.
framställa (även: tillverka, bära, skapa, alstra)
volume_up
to produce [produced|produced] {vb} (create (heat, electricity, etc.))
Med ett tryck på en knapp kan du framställa en exakt klon av original-CD: n.
At the press of a button you can produce an exact clone of the original CD.
Det är nu möjligt att framställa tobak som är mindre skadlig för folkhälsan.
It is now possible to produce tobacco which is less harmful to human health.
Den som kan framställa samma produkt men genom att använda renare teknik blir en vinnare.
The winners will be those able to produce the same things using cleaner technologies.
Andra länder var tillräckligt listiga och skickliga för att framställa EU som någon som står i vägen för framsteg till förmån för sina egna själviska orsaker.
Other states were astute and adroit enough to depict the European Union as standing in the way of progress for its own selfish reasons.
Omstrukturering är ett universalmedel som gör det möjligt för dagens företag att framställa sig själva som framgångssagor inför omvärlden, i alla fall på papperet.
Restructuring is a panacea enabling today’ s businesses to depict themselves to the world as success stories, on paper at any rate.
Omstrukturering är ett universalmedel som gör det möjligt för dagens företag att framställa sig själva som framgångssagor inför omvärlden, i alla fall på papperet.
Restructuring is a panacea enabling today’s businesses to depict themselves to the world as success stories, on paper at any rate.
Ingen av dem kan användas för att framställa kärnkraft för fredliga ändamål.
Not one can be used to generate nuclear energy for peaceful purposes.
Den andra frågan är den pågående miljöförsämringen som främst beror på den omfattande användningen av fossila bränslen för att framställa energi.
The second is the continuous degradation of the environment, primarily due to extensive use of fossil materials to generate energy.
Jag är övertygad om att EU kan och bör framställa det biobränsle man använder på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, utan att påverka den globala livsmedelsproduktionen.
I am convinced that the EU can and must generate the biofuels that it uses in a sustainable and responsible manner and not affect global food-production levels.
Till exempel: om det finns ett resursprogram, varför skall vi fortsätta att tillåta ett fiske för att framställa fiskmjöl?
For example: if a stock preservation programme exists, why are we continuing to allow fishing for the manufacture of fishmeal to take place?
För det första, har Irak ensamt kunnat framställa de här fruktansvärda vapnen, eller har det fått hjälp av andra FN-medlemmar?
Firstly, was Iraq capable of manufacturing these terrible arms on its own, or was it aided by other members of the UN?
Jag pekade då på behovet av att stärka kontrollen av de kemiska grundämnen som används för att framställa de nya syntetiska drogerna.
I then pointed out the need for reinforcing the control of chemical base elements, used in the manufacture of the new synthetic drugs.
EU vill gärna framställa sig självt som en kraft för mänskliga rättigheter och miljöskydd.
The EU likes to portray itself as a force for human rights and environmental protection.
Att framställa det på helt motsatt vis mot vad som var avsett är helt och hållet oärligt.
To portray it in the complete opposite way of what is intended is completely disingenuous.
Jag tycker inte att det är riktigt att framställa stadgan som negativ; den är positiv i varje aspekt.
I do not think it is correct to portray the Charter as a negative; it is positive in every regard.
Men jag vill inte vara förmäten och framställa detta som andras misstag.
I do not wish to represent this arrogantly as the mistakes of others, however.
I annat fall kommer det att vara mycket svårt att framställa hela saken mot bakgrund av vad vi hittills har sagt.
Otherwise, it will be very difficult to represent the whole thing in light of what we have formulated so far.
Denna resolution är detsamma som en kapitulation, där man bara försöker framställa som lagligt något som för ögonblicket helt klart gränsar till det olagliga.
This resolution represents a capitulation that seeks only to cloak in legality something that is clearly on the fringes of it at the moment.
Det vore inte heller legitimt, så som sker, att framställa dem i en medlemsstat.
Nor would it be legal, as we are currently doing, to produce them in a Member State.
Man intar i resolutionen faktiskt en ståndpunkt där man försöker att framställa Östtimor som en sönderfallande stat.
In fact, it adopts a stance which seeks to present East Timor as a failed state.
I förslaget föreskrivs också att medlemsstaterna skall framställa dessa uppgifter i sammanställd form.
The proposal also makes provision for Member States to produce such data in aggregated form.
Jag ber ordförandeskapet att hantera denna rimliga och rättmätiga framställan så snabbt som möjligt.
I would ask the President to kindly ensure that this reasonable and just petition is advanced as soon as possible.

Användningsexempel för "framställa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOch det finns en möjlighet att framställa europeisk politik på ett positivt sätt.
It also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
SwedishKommissionen håller på att framställa ett meddelande om problemen med de äldre.
The Commission is bringing forward a communication on problems of the elderly.
SwedishMålet är att framställa nyfascismen i fördelaktig dager och fördöma kommunismen.
The goal is to put neo-fascism in a good light and condemn communism.
SwedishDet krävs bara tre till fem kilo plutonium för att framställa en atombomb.
It only takes 3 to 5 kilograms of nuclear plutonium to make a nuclear bomb.
SwedishDet är därför viktigt att framställa oss på ett trovärdigt sätt i Cancún.
Presenting ourselves in a credible manner in Cancún is therefore important.
SwedishSedan bestämmer staten självständigt hur den låter framställa dessa mynt och trycka sedlarna.
It will be its sovereign decision how to mint these coins and print these notes.
SwedishPassagerarna måste därför framställa sina anspråk inom ramen för konkursförfaranden.
Passengers must therefore make their claims in bankruptcy proceedings.
SwedishDärefter börjar laboratorier i industriländerna att framställa nytt vaccin.
From then on, laboratories in the industrialised countries start producing a new vaccine.
SwedishDet nyaste materialet grafen lyckades nobelpristagarna framställa på ett enkelt sätt.
The newest material graphene was made in a very simple manner by the Nobel prize-winners.
SwedishUppenbarligen kommer kommissionen inte att framställa något sådant dokument vid något skede.
Obviously, the Commission will not be producing such a document at any stage.
SwedishRedan för 2000 år sedan kunde petitionärer framställa sina bekymmer för den romerske kejsaren.
Even 2000 years ago petitioners could put their concerns before the Roman emperor.
SwedishDet innebär alltså flera tiotals miljarder mynt att framställa före den 1 januari 2002.
This means several tens of billions of coins to be minted between now and 1 January 2002.
SwedishJag önskar kommissionen lycka till i sin ansträngning att framställa detta grunddokument.
I wish the Commission well in its task of producing that basic document.
SwedishNi kan kanske framställa frågan till kommissionen på det vanliga sättet.
Perhaps you could put the question to the Commission in the normal way.
SwedishÄrade ledamöter, jag ber om er uppmärksamhet för en begäran jag vill framställa.
Ladies and gentlemen, there is something I wanted to ask you.
SwedishJag har förstått att det nya systemet kommer att användas för att framställa 2005 års räkenskaper.
We should all accept that these problems are not the fault of the Presidency.
SwedishDärför vill jag här framställa de tyska socialdemokraternas betänkligheter.
I should therefore like to express the misgivings of the German social democrats on this subject.
SwedishOm de råkar ha rätt, så får jag be dem att framställa en anklagelse om pliktförsummelse mot oss.
If they happen to be right, then please lodge an action for breach of duty against us.
SwedishVåra traditioner för att framställa vin är inte mindre viktiga, fru kommissionsledamot.
Our wine-making traditions, Commissioner, are no less important.
SwedishOm man tvärt upphörde att framställa information skulle det innebära en risk för berörda aktörer.
An order that is harshly enforced poses a risk to the operators concerned.