"framhållit" - Engelsk översättning

SV

"framhållit" på engelska

volume_up
framhållit {perf. part.}

SV framhållit
volume_up
{perfektparticip}

framhållit (även: betonat, accentuerat)
volume_up
accentuated {perf. part.}

Användningsexempel för "framhållit" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishLåt mig inrikta mig på några punkter som ni också har framhållit i betänkandet.
Allow me to focus on some points that you also highlighted in your report.
SwedishVi har många gånger framhållit att bedrägerierna måste bekämpas och elimineras.
On many occasions, we have mentioned the need to combat and eradicate fraud altogether.
SwedishJag vill också tacka honom för att ha framhållit kvaliteten av kommissionens arbete.
I also want to thank him for having highlighted the quality of the Commission's work.
SwedishEU har upprepade gånger framhållit att man inte kan godta praxisen med straffrihet.
The EU has said on many occasions said that the practice of impunity is not acceptable.
SwedishSom flera av er har framhållit kommer Argoprogrammet att ersätta Odysseusprogrammet.
As several of you pointed out, the ARGO programme will replace the Odysseus programme.
SwedishVi måste vara mycket tydliga på den punkten och det har flera av er med rätta framhållit.
We must be very clear on this and several of you have rightly underlined this.
SwedishEuroparådet har också framhållit faran med att utesluta skyddsklausuler.
The Council of Europe also highlighted the danger of leaving out safeguard clauses.
SwedishVi har framhållit tanken om att inrätta en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd.
We have also noted the idea to set up a European voluntary Humanitarian Aid Corps.
SwedishDet är också vad rådet har framhållit gång på gång - men bara i skrift.
This is also what the Council has noted time and again - but only on paper.
SwedishVi har framhållit för myndigheterna att lagen om offentlig anställning snarast måste antas.
We have stressed with the authorities the urgency of adopting the Civil Service Law.
SwedishKommissionen är dock medveten om de begränsningar som vi har framhållit.
However, the Commission is aware of the limits that we have highlighted.
SwedishSom många framhållit har vi redan väntat i 17 år, och vi måste vänta i ytterligare fem.
As many have stressed, we have already waited for 17 years, and we have to wait five more.
SwedishMot bakgrund av detta har vi framhållit de strategier som vi anser nödvändiga i dagsläget.
In light of this, we have pointed out the approaches that we think are necessary today.
SwedishEn mer omfattande screening måste, precis som Antonio Mussa framhållit, grundas på vetenskap.
The extension of screening needs, as Mr Mussa said, to be based on science.
SwedishDialogen med kyrkor måste vara öppen, vilket flera kolleger har framhållit.
The dialogue with churches must be transparent, as has been pointed out by several colleagues.
SwedishNi har också framhållit att större uppmärksamhet bör ges åt FN:s roll på området.
You have also underlined that more attention needs to be given to the role of the UN in this area.
SwedishUnionen har hela tiden framhållit att den absolut föredrar att ett enat Cypern ansluts.
The Union has, however, made it perfectly clear that it would prefer a united Cyprus to join.
SwedishNär det gäller de punkter ni framhållit i era inlägg vill jag bara ta upp två saker.
As regards the points you underlined in your speeches, I would just like to highlight two things.
SwedishJag har vid många tillfällen framhållit att frågan om livsmedelssäkerhet är grundläggande.
I have highlighted the fundamental nature of this issue of food security on several occasions.
SwedishDetta är åtgärder för att bekämpa förfalskningar, något som Mathieu Grosch tydligt har framhållit.
These are the measures to combat forgery, as Mr Grosch explained clearly.