SV framhåller
volume_up
{verb}

framhåller
Betänkandet framhåller att anslagen ökats inom flera sektorer.
The report stresses the increase in appropriations in many sectors.
Betänkandet framhåller alltså att det är nödvändigt att förstärka flygpersonalens utbildning.
This report therefore stresses the need to improve the training of air crew.
För det första, detta parlament framhåller sin önskan att förtydliga sitt förhållande till de externa delegationerna.
First, this Parliament stresses its wish to clarify its relations with the external delegations.

Synonymer (svenska) till "framhålla":

framhålla

Användningsexempel för "framhåller" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishResolutionen framhåller behovet av detta på ett tydligt och klargörande sätt.
The resolution points out the need for such action in a clear and elucidatory way.
SwedishDetta är något som måste tas på allvar, och föredraganden framhåller det också.
This is something that should be taken seriously - the rapporteur also points it out.
SwedishMen er föredragande framhöll och framhåller att denna finansiering var otillräcklig.
Nevertheless, your rapporteur draws attention to the inadequacy of the budget.
SwedishTill och med amerikanerna, och detta är nytt, framhåller denna så uppenbara koppling.
Even the Americans are, for the first time, considering this obvious arrangement.
SwedishBland dessa framhåller föredraganden den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön.
Of these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
SwedishVar finns för dem de grundläggande rättigheterna som Europeiska unionen framhåller?
For them, where are the fundamental rights on which the European Union is holding forth?
SwedishDet är bra därför att det inte bara framhåller rättigheter utan också vissa typer av behov.
We like it because it not only sets out rights but also highlights certain needs.
SwedishVår föredragande framhåller teknikens betydelse för ekonomisk framgång.
Our rapporteur insists on the technological aspects of economic superiority.
SwedishDet framhåller också att inget land i Europa för närvarande bygger nya kärnreaktorer.
It also states that no country in Europe is currently constructing new nuclear reactors.
SwedishDet sociala Europa, något som EU framhåller, har helt enkelt försvunnit från dagordningen.
Social Europe, used as a foil by the EU, has simply been eliminated from the agenda.
SwedishDet jag har lagt märke till är - som Ken Collins framhåller - att förslaget avvisades.
What I have noted - as emphasized by Mr Ken Collins - is that the proposal was rejected.
SwedishDe framhåller alla att det viktigaste är fisk för mänsklig konsumtion.
They all make the same point that the important thing is fish for human consumption.
SwedishKommissionen framhåller " Förenade kungarikets ignoranta uppförande ".
The committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.
SwedishKommissionen framhåller " Förenade kungarikets ignoranta uppförande" .
The committee has demonstrated the negligent conduct of the United Kingdom.
SwedishDet framhåller som jag sade fördelarna, och understryker dessutom de mer begränsade kostnaderna.
It highlights the benefits, as I said, and also underlines the more limited costs.
SwedishBetänkandet framhåller behovet av ett fullständigt genomförande av befintliga strukturer.
The report highlights the need for the complete implementation of the existing structures.
SwedishIndustrin framhåller att modelltekniska anpassningar tar lång tid.
Industry suggests that technical adjustments to models require more time.
SwedishJag anser att man i betänkandet framhåller de kritiska aspekterna i sjunde ramprogrammet.
I think the report really highlights the critical aspects of the Seventh Framework Programme.
SwedishVi framhåller detta eftersom det klart bevisar vad som händer på avreglerade marknader.
We are pointing this out because it clearly proves what happens in liberalised market conditions.
SwedishBetänkandet framhåller att yrkesuppehåll skadar kvinnors vetenskapliga karriärer.
The report underlines the negative impact of an interruption in employment on women scientists' careers.