SV framhålla
volume_up
[framhöll|har framhållit] {verb}

1. allmänt

Slutligen måste jag framhålla det så kallade reform- och rättviseprojektet.
Finally, I must emphasise the so-called ‘ reform and justice ' project.
Vi måste framhålla denna viktiga aspekt av gränsöverskridande vattenförvaltning.
We must emphasise this important aspect of cross-border water management.
Här måste jag framhålla att Iraks territoriella integritet måste bevaras.
Here I must emphasise that the territorial integrity of Iraq must be preserved.
I resolutionen vill vi bara framhålla krisfrågan.
Indeed, the resolution seeks purely to stress the fact that there is a crisis.
Det är dock också viktigt att framhålla att detta inte är ett isolerat fall.
On the other hand, it is important to stress that this is not an isolated case.
Det är inte nödvändigt att framhålla betydelsen av detta initiativ.
There is no need to stress the importance of this initiative.
Den andra aspekten jag vill framhålla handlar om att främja säkerheten.
The second element I wish to emphasize is the promotion of greater safety.
Vi har två viktiga frågor, som vi vill framhålla.
There are two important aspects which we would emphasize.
Jag behöver väl inte framhålla hur svår och komplex den tyska återföreningen sammantaget var.
There is no need for me to emphasize how difficult and complex German reunification was in its entirety.
framhålla (även: betona, envist kräva)
Jag vill verkligen framhålla att vi måste bekämpa varje form av diskriminering.
I firmly insist that we must combat every form of discrimination.
Det är nödvändigt att framhålla betydelsen av artikel 114.
I must therefore insist on the importance of Rule 114.
Låt mig mot bakgrund av diskussionen än en gång framhålla två frågor.
In the light of this debate, let me insist once again on two issues.
Det är också viktigt att framhålla kärnkraftens bidrag till att skydda miljön.
It is also important to note the contribution of nuclear energy to climate protection.
Jag vill framhålla att Graham Watson formellt har förnekat att han skulle ha sagt någonting sådant.
I should like to note that Mr Watson has formally denied having said anything of the kind.
Jag vill framhålla att Graham Watson formellt har förnekat att han skulle ha sagt någonting sådant.
I should like to note that Mr Watson has formally denied having said anything of the kind.
Vi håller med om att kommissionen även bör använda sina konkurrenspolitiska instrument för dessa ändamål; och jag kan framhålla att den gör det.
We agree that the Commission should also use its competition policy instruments for these purposes; and may I submit that it does so.
Jag vill särskilt framhålla lagstiftningsförslagen på det audiovisuella området, som enligt planerna skall läggas fram i december.
I wish to draw particular attention to the legislative proposals in the audiovisual sector, which are supposed to be submitted in December.
Om det står i dagens schema att en debatt börjar 10.30 vill jag framhålla för er att den ska börja 10.30, även om det blir nödvändigt med en kort ajournering.
If the schedule for the day says a debate starts at 10.30, I submit to you that it should start at 10.30, even if there has to be a short adjournment.
framhålla (även: kräva, driva på, sporra, pressa)
Europaparlamentet begär det sedan länge och därför bör vi framhålla denna fråga.
The European Parliament has been calling for this for a long time and we must continue to urge it.
Vi vill därför framhålla vikten av att försöka upprätta stabila majoriteter, för det är parlamentets enda möjlighet att, tillsammans med kommissionen och rådet, spela en roll i makttriangeln.
For that reason, we urge the need to attempt to establish solid majorities, for only then will Parliament, along with the Commission and the Council, be able to play a part in the triangle of power.
Samtidigt som jag vill uppmana er att begränsa detta samråd enbart till globaliseringens sociala dimensioner, förstår jag de kolleger som vill framhålla andra aspekter i detta sammanhang.
While I would like to urge you to restrict this consultation to the social dimensions of globalisation only, I do understand my colleagues who would like to highlight other aspects in this context.
framhålla (även: betona, envist kräva)
framhålla (även: påpeka)
Jag vill ännu en gång framhålla att kvinnorna inte är någon marginell grupp utan faktiskt utgör 50 procent av de europeiska medborgarna.
I emphasise once again that women are not a marginal group; we represent 50 % of European citizens.
Märket kan representera allt detta och framhålla de otaliga former av europeisk identitet som medlemsstaterna har bidragit till under årens lopp.
This label can represent all of this and highlight all the myriad forms of European identity that the Member States have contributed over time.
Först skulle jag vilja framhålla att till skillnad från nät som används i andra områden så utgör inte dessa nät något allvarligt hot mot den marina mångfalden.
Firstly, I would like to stress that in contrast to nets used in other areas, these nets do not represent a serious threat to the biodiversity of marine life.
I fråga om moderniseringen av unionen och dess verktyg vill jag framhålla kommunikationen med medborgarna.
On the matter of modernisation of the Union and the instruments of its operation, I would like to call attention to communication with the citizens.
Det samtalet måste föras ödmjukt och rättframt, men vi måste också våga stå upp för utvidgningens fördelar och framhålla dem.
That conversation must be conducted respectfully and straightforwardly, but we must also dare to stand up for the advantages of enlargement and to call attention to these.
Jag vill använda den här mikrofonen för att framhålla hur snedvriden denna situation är, hur man trampar på rättigheter och att detta är ett förklätt försök till förstatligande.
I would like to call attention from this microphone to the twisted nature of this situation, to the way rights are being trampled on and to this disguised attempt at nationalisation.

2. näringsliv

framhålla
Slutligen måste jag framhålla det så kallade reform- och rättviseprojektet.
Finally, I must emphasise the so-called ‘ reform and justice ' project.
Vi måste framhålla denna viktiga aspekt av gränsöverskridande vattenförvaltning.
We must emphasise this important aspect of cross-border water management.
Här måste jag framhålla att Iraks territoriella integritet måste bevaras.
Here I must emphasise that the territorial integrity of Iraq must be preserved.

Synonymer (svenska) till "framhålla":

framhålla

Användningsexempel för "framhålla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishBland dessa vill jag framhålla fyra, en del berör minister Jaime Gama, andra inte.
I wish to highlight four of these, not all of which were referred to by Mr Gama.
SwedishJag vill bara framhålla att beloppet motsvarar 8,5 procent av de totala skadorna.
I can only point out that this amount equals 8.5% of the total damage suffered.
SwedishJag vill framhålla den viktiga roll som parlamentet har spelat i detta avseende.
I would like to highlight the important role this House has played in this respect.
SwedishJag måste framhålla att avtalet med Kanada innehållsmässigt är mycket bättre.
I need to underline that the agreement with Canada is much better in substance.
SwedishVi vill återigen framhålla vikten av att agendan och deklarationen genomförs.
We want to reiterate the importance of implementing the agenda and declaration.
SwedishDe är utanför och ger intervjuer för tv och försöker framhålla sin ståndpunkt.
They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
SwedishLåt mig framhålla det synsätt som ligger bakom förslaget till en förordning.
Allow me to point out the approach underpinning the proposal for a regulation.
SwedishJag vill gärna framhålla att det har varit ett fantastiskt privilegium och arbete.
I would like to say what a great privilege and what a great job it has been.
SwedishJag skulle emellertid vilja framhålla vissa länders särskilda ansträngningar.
However, I should like to highlight the real efforts made by a number of countries.
SwedishSedan ska jag framhålla tre viktiga saker som har hänt under den senaste månaden.
Otherwise, I should like to highlight three important developments in the past month.
SwedishJag skulle vilja framhålla frågan om tillträde till marknaden för jordbruksprodukter.
I would like to highlight the issue of market access for agricultural products.
SwedishDet skulle vara fel att framhålla att vissa områden är i särskilt behov av stöd.
It would not be appropriate to single out specific areas in particular need of funding.
SwedishMen jag vill också framhålla de pilotprojekt som vi har tagit initiativ till.
However, I would also like to point to the pilot projects that we initiated.
SwedishKommissionen måste framhålla alla hinder och föreslå åtgärder för att undanröja dem.
The Commission must highlight all obstacles and propose measures for their removal.
SwedishJag vill framhålla rekommendationerna från både parlamentet och rådet i detta avseende.
I commend the recommendations from both Parliament and Council on these aspects.
SwedishJag vill avsluta med att framhålla vikten av att främja den interkulturella dialogen.
I wish to end by stressing the importance of promoting intercultural dialogue.
SwedishVi hoppas dock att någonting kan göras för att framhålla de här frågorna mer.
We hope, however, that something can be done to give more visibility to these issues.
SwedishI detta sammanhang vill jag också framhålla det arbete som Dirk Sterckx har gjort.
In that regard, I would also pay tribute to the work done by Dirk Sterckx.
SwedishJag vill framhålla att vi inte har några allmänt tillgängliga siffror som indikatorer.
I would like to point out that we do not have transparent measurement figures.
SwedishTill sist vill jag framhålla den dynamiska karaktären i den här sortens samarbete.
Finally, I should like to point out the dynamic character of this form of cooperation.