"framhäva" - Engelsk översättning

SV

"framhäva" på engelska

SV framhäva
volume_up
{verb}

volume_up
to highlight {vb} (emphasize)
Ekonomer använder matematiska modeller för att framhäva värdet av hushållsarbete.
Economists use mathematical models to highlight the value of housework.
Jag vill också framhäva det tjeckiska ordförandeskapets politiska betydelse.
I should also like to highlight the political significance of this Czech Presidency.
Jag skulle vilja framhäva två saker som krävs för att få en perfekt inre marknad.
I would like to highlight two challenges to the perfection of the internal market.
framhäva (även: rikta, kasta ut, beräkna, planera)
Vi bör framhäva dessa normer i våra internationella avtal, eftersom det finns en oroväckande utveckling.
We should project these standards in our international agreements because there are some worrying developments.
Så vårt utseende är viktigt för oss när vi försöker framhäva oss i världen.
So our facial appearance is vital to us as we're trying to project ourselves to the world.
Detta är ännu en signal, ännu ett projekt som Europa kan framhäva och som vi kan vara mycket stolta över.
This is yet another signal, another project which Europe is able to achieve and of which we can be proud.
framhäva (även: accentuera, betona)
Det är ett fördrag som inte kommer att få bukt med de djupa och obotliga motsägelserna i denna europeiska integrationen, utan som tvärtom kommer att ha en tendens att framhäva dem.
It is a Treaty which will not overcome the deep and irremediable contradictions of this European integration, but which will, on the contrary, tend to accentuate them.
Detta kommer oundvikligen att framhäva skillnaderna mellan rikare och mindre välmående regioner och leda till att den andel av befolkningen som bor i de mindre missgynnade regionerna ökar.
These will inevitably accentuate the differences between wealthier and less prosperous regions and will lead to an increase in the population living in the less disadvantaged regions.
framhäva (även: välja ut, urskilja, peka ut)
framhäva (även: avhjälpa, befria, avlösa, mildra)

Synonymer (svenska) till "framhäva":

framhäva

Användningsexempel för "framhäva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag vill framhäva allt som har sagts här när det gäller konsekvensbedömningar.
I underscore everything that has been said here in regard to impact assessment.
SwedishJag uppmanar kommissionen att framhäva dessa frågor i sin dialog med Ryssland.
I call on the Commission to emphasise these issues in its dialogue with Russia.
SwedishJag skulle vilja framhäva tre punkter i detta betänkande som jag anser är viktiga.
I should like to stress three points in this report that I believe are essential.
SwedishJordanien bör framhäva fördelarna med den fred man ville ha för sina medborgare.
Jordan has to prove to its public that the peace it has opted for will benefit them.
SwedishÄndå tror jag att man till en början måste framhäva logiken i vår politik.
Nevertheless I believe that we must begin by emphasising the logic of our policy.
SwedishHur långt är ni beredda att gå för att framhäva nya sätt att hantera detta?
How far are you prepared to go in highlighting new ways of dealing with this?
SwedishFör det första vill jag framhäva några centrala delar av resultatet av medlingen.
Firstly, let me point out some key elements of the conciliation outcome.
SwedishDet är i alla fall något som vi från vår grupp kommer att framhäva inför detta beslut.
In any event, our group will stress this aspect before a decision is taken.
SwedishI rådets slutsatser har man dock inte lyckats framhäva denna prioritering.
However, the Council's conclusions have failed to emphasise this priority.
SwedishJag vill särskilt framhäva ert starka engagemang för parlamentarisk demokrati.
I should particularly like to emphasise your strong commitment to parliamentary democracy.
SwedishMitt syfte är än en gång att framhäva broderskapet mellan folk, språk och kulturer.
My aim is once again to emphasise the brotherhood between peoples, languages and cultures.
SwedishI mitt anförande vill jag ta upp en enda ändring, som jag vill framhäva.
I wish in my intervention to emphasise and confine myself to one amendment.
SwedishJag skulle vilja framhäva fyra aspekter som jag anser vara av största betydelse.
I would like to draw attention to four points that I consider to be of the utmost importance.
SwedishDet är tydligt att syftet är att framhäva EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska roll.
Clearly, the aim is to promote the EU’s role in the sphere of foreign and security policy.
SwedishDet nämns delvis i resolutionen, men jag anser att vi borde framhäva det.
He partly refers to this in the resolution, but this should, to my mind, be emphasised.
SwedishDenna punkt är särskilt viktig för utsädesframställningen och detta ville jag framhäva.
This is especially important for the seed sector and I had to stress it.
SwedishEU har lyckats framhäva sin betydelse genom bland annat Erasmus.
Erasmus has been one of the successes of the EU in demonstrating its relevance.
SwedishFör det andra skulle jag vilja framhäva detta meddelandes betydelse.
Secondly, I should like to stress the significance of this communication.
SwedishI det sammanhanget är det särskilt två punkter som kommissionen skulle vilja framhäva.
In this context, there are two particular points that the Commission would like to comment on.
SwedishLåt mig framhäva tre punkter i Othmar Karas utmärkta betänkande.
I think there are three important points in Othmar Karas's excellent report.