"framhärda" - Engelsk översättning

SV

"framhärda" på engelska

SV framhärda
volume_up
{verb}

framhärda (även: fortsätta, vara ihärdig)
Om rådet skulle framhärda i sin attityd skulle det vara mycket beklagligt.
It would be a real shame if the Council were to persevere in its attitude.
Vår grupp kommer att principiellt framhärda även i det avseendet.
On principle, our group will persevere with this as well.
Jag instämmer med hans åsikter både om frågans betydelse och om att vi måste framhärda.
May I just thank the Presidency for its answer and urge it to persevere.
Vi måste framhärda och fortsätta att framhärda och vi kommer inte att vinna slaget vid någon bestämd tidpunkt.
We must persist and continue to persist and we will not win the battle at any point.
Kommer den att framhärda i sin hållning, eller kommer den att hörsamma budgetmyndighetens önskemål?
Will it persist in its attitude or will it bow to the wishes of the budgetary authority?
Barroso gjorde rätt i att inte framhärda i sitt misstag.
Mr Barroso was right not to persist in his error.

Synonymer (svenska) till "framhärda":

framhärda

Användningsexempel för "framhärda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta är ett annat område där vi måste framhärda i att ”skilja stat från kyrka”.
This is another area where we need to insist on the ‘separation of Church and State’.
SwedishDetta är ett annat område där vi måste framhärda i att ” skilja stat från kyrka ”.
This is another area where we need to insist on the ‘ separation of Church and State’.
SwedishEmellertid saknas det en bindande kraft, och det bör vi framhärda i.
However, it is in no way binding and this is something we should be pushing for.
SwedishVi måste bara framhärda.
This includes the European Parliament, the European Council, the United States and others.
SwedishVi uppmanar honom att framhärda i den riktningen och att även fortsätta längs avbyråkratiseringens väg.
We invite him to pursue this avenue, thereby taking the path to reducing bureaucracy.
SwedishAtt framhärda med detta och andra omotiverade undantag undergräver fullständigt trovärdigheten i åtgärderna.
My second remark is that excluding children ’ s footwear is totally unacceptable.
SwedishMen det finns till exempel ingen orsak till att staten måste framhärda i fråga om sitt monopol på hasardspel.
On the other hand, there is no reason whatsoever for the state to retain its monopoly on gambling.
SwedishAtt framhärda med detta och andra omotiverade undantag undergräver fullständigt trovärdigheten i åtgärderna.
To pursue this and other unjustified exclusions totally undermines the credibility of these measures.
SwedishVarför framhärda på en väg som kritiseras alltmer av medborgarna, ägarna, brukarna och användarna?
Why continue along a path that is, increasingly, called into question by the people, landowners, farmers and users?
SwedishJag ber er att inte framhärda i denna fråga, eftersom det endast skulle leda till en evig diskussion.
Mr Medina, I would ask you not to insist on the issue because that would lead to an endless argument.
SwedishJag vet att ni kommer att förkasta den här punkten senare och säga att den inte är godtagbar, och ni kommer att framhärda i detta.
I know that you will reject this point later as unacceptable and that you will insist on this.
SwedishVarför framhärda på en väg som kritiseras alltmer av medborgarna, ägarna, brukarna och användarna?
What has happened to the desire to increase the financial resources granted to Natura 2000 and to other measures on biodiversity?
SwedishMen på sikt är det att framhärda på fel väg.
In the long term, however, it will be a mistake.
SwedishPå den här punkten måste jag framhärda en del.
Hence, I am somewhat insistent on this point.
SwedishJag vill därför be er att återigen se över innehållet i dessa ändringsförslag och att inte framhärda i att de skall antas.
I would therefore ask you to re-analyse the content of these amendments and not to proceed to vote for them.
SwedishJag hoppas att de ärade ledamöterna vid närmare eftertanke kommer att godkänna denna punkt och inte framhärda vad gäller ändringsförslaget.
On reflection, I hope that honourable Members will accept that point and not pursue the amendment.
SwedishDe får framhärda i att ta upp budgetplanen om de vill, även om detta inte tas upp specifikt på föredragningslistan.
They may insist on the issue of the financial perspective if they wish, although it does not specifically appear on the agenda.
SwedishVi kommer dock att framhärda, och det stämmer att förverkligandet av Lissabonstrategin är en av nyckelkomponenterna.
In my view, that is a very important step in the progress we managed to bring about in the democratisation process in Ukraine.
SwedishGud hjälpe oss om vi tror att vi kan konkurrera med billiga viner från Australien eller USA - vi måste framhärda på den här punkten!
God help us if we believe that we can compete with cheap Australian or American wines - we must insist on this point.
SwedishSkulle kommissionen framhärda i sin rättsliga ståndpunkt, så gäller min lika angelägna vädjan den spanska rådsordföranden.
If the Commission holds fast to its legal position, then I appeal in equally urgent terms to the Spanish President of the Council.