"framgå" - Engelsk översättning

SV

"framgå" på engelska

SV framgå
volume_up
{verb}

Detta bör framgå av styrningspaketets titelsida.
This is the theorem that should appear on the frontispiece of the 'governance' package.
Alla versioner kommer alltså att ses över för att " utskottet för arbetsordningen " skall framgå tydligt.
All the versions will therefore be revised so that the Committee on the Rules of Procedure appears.
Alla versioner kommer alltså att ses över för att " utskottet för arbetsordningen" skall framgå tydligt.
All the versions will therefore be revised so that the Committee on the Rules of Procedure appears.

Synonymer (svenska) till "framgå":

framgå

Användningsexempel för "framgå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFörhoppningsvis kommer det då att framgå att rådet också har lärt sig en läxa.
Hopefully it will then become clear that the Council has also learned its lesson.
SwedishDet kommer tydligt att framgå vid de förhandlingar som inleds på Bali i december.
The negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
SwedishAtt förekomsten av azofärger ska framgå av märkningen är en förbättring.
The fact that the presence of azo dyes must be shown on labels is an improvement.
SwedishAv dem kommer det att framgå hur gemenskapsstödet stämmer med vad övriga givare gör.
They will indicate how Community assistance fits in with what other donors are doing.
SwedishDetta måste entydigt framgå av det framtida konstitutionella fördraget.
This aspect must be unambiguously reaffirmed in the future Constitutional Treaty.
SwedishHuruvida vi eventuellt behöver nya fördragsinstrument kommer att framgå av denna process.
It will emerge from this process whether or not we need new treaty instruments.
SwedishOm parlamentet vill att detta klart ska framgå av texten kan jag bara välkomna det.
If Parliament wants this to be clear in the text, I can only welcome it.
SwedishAv märkningen måste det framgå vad som finns i produkten, utan risk för missförstånd.
The label must state what is in the product, without any possibility of misunderstanding.
SwedishOm de tillstånden verkligen räcker eller inte kommer dock att framgå av utvärderingen.
However, whether attestations will be sufficient will become evident from the evaluation.
SwedishVilka partier som är villiga att ta tag i detta kommer att framgå klart under valet.
During the elections, it will become clear which parties are really willing to take this on.
SwedishDetta måste vara helt klart och framgå av det förfarande vi väljer.
This must be crystal clear and must be expressed in the procedures we choose.
SwedishJag vill att det skall framgå tydligt i Europols dataregister var uppgifterna kommer ifrån.
I want it to be clear from the Europol database where the data come from.
SwedishVikten av jämställdhet måste också framgå av de beslut vi fattar alla andra dagar.
The issue's importance must also be made apparent on all other days when we are taking decisions.
SwedishMen det måste också framgå tydligt att det här är ett sista uppskov.
It must also be quite clear now, though, that this is the last reprieve.
SwedishAv dessa bör framgå hur Grekland ämnar nå gränsvärdena senast 2005.
These should show how Greece intends to achieve the limit values by 2005.
SwedishDet ska framgå tydligt för användarna att de tittar på en Google-annons.
It should be clear to the user that they’re viewing a Google ad.
SwedishDe kommer enbart att framgå av protokollet, inte av rösträkningen.
They are only taken into account in the minutes but not for the purposes of the vote count.
SwedishNär man bläddrar genom Internetsidorna måste det framgå vem som står bakom informationen.
When browsing Internet pages, we should always remain aware of who is supplying the information.
SwedishDet måste klart framgå att det inte är det enklaste alternativet att välja denna riskbaserade strategi.
It must be absolutely clear that taking a risk-based approach is not a soft option.
SwedishAtt döma av de uttalanden son gjorts av den utnämnde ordföranden Prodi verkar en sådan avsikt framgå.
The statement by President-designate Prodi seems to express this intention.