"framförallt" - Engelsk översättning

SV

"framförallt" på engelska

SV framförallt
volume_up

framförallt
Man sa " nej " av miljöskäl men, framförallt, av ekonomiska skäl.
It said no for environmental reasons, but above all for economic reasons.
Man sa "nej " av miljöskäl men, framförallt, av ekonomiska skäl.
It said no for environmental reasons, but above all for economic reasons.
Framförallt behöver vi dock stärka politiken om lika rättigheter för bägge könen.
But above all we need to strengthen the policy of equal opportunities.

Synonymer (svenska) till "framförallt":

framförallt
Swedish

Användningsexempel för "framförallt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedish”Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande”.
‘It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
Swedish” Det bör framhållas att denna styrka framförallt kommer att verka avskräckande ”.
‘ It should be emphasised that this contingent will mainly act as a deterrent’.
SwedishFramförallt ändringsförslag 50 står egentligen i strid med Cartagenaprotokollet.
Amendment No 50, in particular, actually goes against the Cartagena Protocol.
SwedishDet är framförallt inom hushållsområdet där det behövs jobb av detta slag.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
SwedishPolen är idag en politisk demokrati framförallt tack vare Solidaritets kamp.
Poland is today a political democracy mainly thanks to the struggle of Solidarnosc.
SwedishPå sjukhusbiblioteket arbetar framförallt Eva Nordlund och Malene Jensen.
It's Malene Jensen and Eva Nordlund that primarly works at the hospital library.
SwedishNågra märkningsregler kommer inte att fungera, framförallt inte på t.ex. restauranger.
A few labelling rules will not work, especially in places such as restaurants.
SwedishDispyterna gällde framförallt vad man ska göra med sysselsättningen i fördraget.
Any disputes have mainly been about how to provide for it in the Treaty.
SwedishFramförallt har kommissionens övervaknings- och informationscenter förstärkts.
In particular, the Commission's Monitoring and Information Centre is being strengthened.
SwedishJag tror att det andra budskapet skall sändas till, framförallt, Milosevic.
I think the second message essentially has to be addressed to Mr Milosevic.
SwedishFramförallt på landsbygden är de förvisade till de smutsigaste och sämst betalda arbetena.
Mainly in rural areas, they remain condemned to the dirtiest and worst paid jobs.
SwedishArbetskraftsbristen inom dessa arbeten är fortfarande stor framförallt i övre Norrland.
The labor shortage in these works remains high especially in Upper Norrland.
SwedishKvicksilver, och framförallt kvicksilverföroreningar och kvicksilverångor, är giftigt.
Mercury, and particularly mercury compounds and mercury vapours, is toxic.
SwedishFör det måste vi framförallt hylla föredraganden, men också samtliga aktörer.
For this, our respects are owed to the rapporteur in particular, as to all others involved.
SwedishDet aktuella programmet är framförallt inriktat på följande två åtgärdsområden.
The programme in question is geared broadly to two areas of action.
SwedishDet kommer sig framförallt av att Europaparlamentet varit enhälligt.
That is what happens when the European Parliament speaks clearly and unequivocally.
SwedishDet är framförallt de enskilda medlemsländernas ansvar att genomföra dessa åtgärder.
It is mainly the responsibility of the individual Member States to implement these measures.
SwedishJakten motiverades framförallt av att genetiskt sjuka individer skulle tas bort.
The main justification for the hunt was that genetically diseased individuals should be removed.
SwedishDet är framförallt de äldre kvinnorna som får otillräckliga ålderspensioner.
It is mainly elderly women who receive inadequate old-age pensions.
SwedishPå grundval av denna rapport har ett antal framförallt administrativa åtgärder vidtagits.
On the basis of this report, a number of mainly administrative measures have been taken.