"framåt" - Engelsk översättning

SV

"framåt" på engelska

SV

framåt {adjektiv}

volume_up
Förenta nationernas deltagande i konflikten skulle vara ett välkommet steg framåt.
The involvement of the United Nations in the conflict would be a welcome step forward.
Vi har aldrig tagit några steg framåt utan att samtidigt ta några steg tillbaka.
There have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
Att lätta på tidsfristerna för användningen av medlen är ett stort steg framåt.
Relaxing the deadlines for the use of the funds is a major step forward.
framåt (även: kvar, vidare, , till)
Detta var ett viktigt steg framåt och ett viktigt krav för parlamentet.
This was an important step forward and an important demand on Parliament’s part.
Att uppnå det kommer att innebära ett stort steg framåt, och det arbetar vi med.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
I debatten om informationssamhället tycker jag också att vi har kommit framåt.
In my view, we have also taken forward the debate on the information society.
framåt (även: energisk, gåpåig)
Frågan är följaktligen: kommer arbetena att föras framåt?
The question, therefore, is: will the project go ahead?
Saker som EU vidrör går inte nödvändigtvis framåt.
The things that the EU touches do not necessarily go ahead.
Vi behöver resurserna för att komma framåt med vår politik.
Because without money, we cannot deliver on those policies, we need the resources to go ahead with our policies.
framåt
Om man ser framåt tror jag att denna stad kan fortsätta att utvidgas utifrån dessa välfördelade, välkontrollerade medel.
Looking onward to the future, I can see that city continuing to expand on the basis of these well-allocated, well-controlled funds.
Vi kan inte ha några fleråriga budgetar från 2014 och framåt så länge som dessa deklarationer från medlemsstaterna inte inges.
In my view, there will be no multiannual budgets from 2014 onward so long as those declarations from Member States are not given.
Vi har emellertid uttryckligen röstat emot ändringsförslag 8 och framåt.
Specifically however, we have voted against Amendments Nos 8 onwards.
framåt (även: uppåt)
Jag citerar Platon: ”Vi måste följa vägen framåt och undvika att gå vägen bakåt”.
To quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.

Synonymer (svenska) till "framåt":

framåt

Användningsexempel för "framåt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI Rambouillet har man lyckats ta ett steg framåt på vägen mot en fredlig lösning.
In Rambouillet, a decisive step was taken towards reaching a peaceful settlement.
SwedishDärför hoppas jag, att vi kan komma framåt både med Eurep och med detta förslag.
I hope therefore that we can make progress both with EUREP and with this proposal.
SwedishHur kommer Europa att se ut under de kommande åren, sex eller femton år framåt?
What will Europe be like in the coming years, in the six or fifteen years to come?
SwedishDet är ett stort steg framåt mot ett större ansvarstagande inom våra avdelningar.
This represents real progress towards giving Commission staff more responsibility.
SwedishKommissionens förslag och detta betänkande är bra och ett viktigt steg framåt.
The Commission's proposal and this report represent an important step forwards.
SwedishLåt oss gå framåt i lämplig takt och låt oss göra det i en fart som vi har råd med.
Let us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
SwedishDet har i och för sig gått framåt för området med frihet, säkerhet och rättvisa.
It is true that progress has been made in the area of freedom, security and justice.
SwedishMen när vi går framåt är det viktigt att vi inte sätter upp orealistiska mål.
But in moving forwards, it is important not to set ourselves unrealistic goals.
SwedishMen ett stort steg framåt för EU innebär emellertid inte ett litet steg för WTO.
However, one giant leap for the EU does not make one small step for the WTO.
SwedishHelt uppriktigt betyder det att saker går framåt i gånghastighet för tillfället.
Well frankly, that means that at the moment things are proceeding at a walking pace.
SwedishVi måste inte tillbaka till grottorna, vi måste framåt till mer energieffektivitet!
We do not have to go back to the caves, but we must advance to better efficiency.
SwedishVi går framåt, och ni retirerar inledningsvis lite i taget, och detta är inte bra.
We are making progress and you are gradually retracting, and that is not good.
SwedishNär vi ser tillbaka på de senaste 50 åren är det viktigt att även se framåt.
In taking stock of the past 50 years, it is important that we look to the future.
SwedishVi förväntar oss kort sagt att insatserna på detta område ska få en skjuts framåt.
In short, we are expecting an additional impetus to the efforts in this area.
SwedishÄr det verkligen ett steg framåt i EU:s utveckling att förstöra denna industri?
Will the destruction of this industry really be a step in the development of Europe?
SwedishVi hoppas att valet blir ett steg framåt i utvecklingen mot en fredlig demokrati.
We hope they will be a step in the process towards peaceful democracy there.
SwedishVi ser bara att det går framåt, vi ökar kapaciteten och letar efter mer pengar.
We are just noting progress, increasing capacities and looking for additional money.
SwedishLåt oss blicka framåt och utveckla de tillvägagångssätt och analyser vi behöver.
Let us think of the future and develop the approaches and analyses we need.
SwedishJag vill säga att vi i säkerhetens intresse äntligen skulle vilja gå ett steg framåt.
I say we ought at long last to take a step forwards in the interests of safety.
SwedishDärför anser jag att allt arbete i den riktningen innebär ett positivt steg framåt.
I therefore think that work done in this respect is a positive step forwards.