"från" - Engelsk översättning


Menade du frän
SV

"från" på engelska

EN
SV

från {adverb}

volume_up
från (även: bort, helt, iväg, borta)
Vi har bara uppgifter om utsläppen från de bilar som har sålts, som inte är långt från 160 gram.
We only know about the stock that has been sold, which is not far off 160 grams.
Isberg föds när de kalvar loss från glaciärer och bryts av från shelfisen.
Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Så när man flyttar sig vertikalt bort från denna ytan, försvinner värmen.
So as you move vertically away from this surface, the heat falls off. ~~~ As you move side to side, it moves off.

Synonymer (svenska) till "från":

från
Swedish

Användningsexempel för "från" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishFör det andra valde fyra länder jordbruket från början, medan antalet nu är 25.
Secondly, four countries chose agriculture originally, whereas now there are 25.
SwedishDen förklarar att den inte kommer att befria medlemsstaterna från deras ansvar.
It is saying that it will not relieve the Member States of their responsibility.
SwedishImport från tredjeländer måste uppfylla de normer som vi tillämpar i gemenskapen.
Third country imports have to meet the standards that we apply in the Community.
SwedishNi känner till Helsingforsrapporten och Nicedeklarationen om idrott från år 2000.
You will remember the Helsinki report and the Nice Declaration on Sport in 2000.
SwedishLokala medier har också rapporterat om risker för föroreningar från tungmetaller.
Local media have also reported on the danger of contamination with heavy metals.
SwedishJag begärde ordet från början för att yttra mig om protokollet.
Mr President, I indicated at the beginning that I wanted to speak on the Minutes.
Swedish… för att ha försvarat asylrätten och solidaritet med flyktingar från Saharawi.
…  for the defence of the right to asylum and solidarity with Saharawi refugees.
SwedishDet förslag hon lägger fram för oss kommer säkert att ges bifall från vår grupp.
The proposal she has set before us will certainly enjoy the support of our group.
SwedishKommissionen är koherent i sitt beslut beträffande guidelines från januari 1997.
The Commission is consistent with its decision on the guidelines of January 1997.
SwedishLikadana ändringsförslag kom från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp.
Similar amendments were tabled by the Group of the Party of European Socialists.
SwedishAllt detta stämmer, och det bästa med det är att det är så fritt från ideologi.
All that is true, and the nice thing about it is that it is so free of ideology.
SwedishDet muntliga ändringsförslaget från Vytautas Landsbergis följer inte detta beslut.
The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
SwedishÄndå utvisades han från Italien den 3 juni helt i strid med Italiens åtaganden.
Nonetheless, Italy expelled him on 3 June, in total violation of its commitments.
SwedishKritiken från kvinnolobbyn mot förslaget från rådet är stark och det med rätta.
The women's lobby has strongly criticised the Council's proposal, and rightly so.
SwedishVi uppmanar kommissionen att sprida resultaten från de tematiska konferenserna.
We call on the Commission to present the conclusions of the thematic conferences.
SwedishVi vill att även produkter som kommer från USA till EU uppfyller dessa normer.
We also want these standards to be met by products supplied by the US to Europe.
SwedishDet finns trots allt en logik i Rysslands agerande, men den skiljer sig från vår.
There is in fact a logic to Russia's actions, but this is not the same as ours.
SwedishSedan har vi även lagstiftningen om utsläpp från bilar med ett mål på 120 gram.
There is also the legislation on car emissions, with the target of 120 grammes.
SwedishJag övertog frågan från Gay Mitchell eftersom jag visste att han var på väg ned.
I did take the question for Mr Mitchell because I knew he was on his way down.