"fordra" - Engelsk översättning


Menade du fördra
SV

"fordra" på engelska

SV fordra
volume_up
[fordrade|har fordrat] {verb}

1. allmänt

Att då fordra att de kastas ut, vilket flera kolleger har sagt, är utomordentligt smaklöst med tanke på de problem som de står inför!
And then to demand, as several Members have done, that they be expelled is, in view of the problem facing these people, in extremely bad taste.
Man måste fordra att om en regering, en stat, orsakar alla andra så massiva kostnader, måste dessa kostnader kunna krävas tillbaka från den regeringen.
We must demand that if a government, a state, burdens all the others with such massive costs, these costs can then be demanded back from that government.
Just i samband med kraven på regeringskonferensens arbete bör tyngdpunkten ligga på att fordra en klar ansvarsavgränsning.
When it comes to the demands made on the Intergovernmental Conference agenda, it is the call for there to be clear delimitation of competences that should take centre stage.
Regionala särdrag kommer att fordra en särskild inriktning mot humanitärt och militärt bistånd, så att säkerhet och stabilitet upprättas.
The regional characteristics will require a special focus on humanitarian and military capacity in order to provide security and stability.
Vissa av dem kommer kanske att fordra lagstiftningsåtgärder som ett komplement till den första etappen, dvs. den " säkerhetsförordning" som för närvarande är under behandling.
Some of these measures will perhaps require legislative initiatives supplementing the first stage, represented by the 'Security' regulation currently being examined.
Vissa av dem kommer kanske att fordra lagstiftningsåtgärder som ett komplement till den första etappen, dvs. den " säkerhetsförordning " som för närvarande är under behandling.
Some of these measures will perhaps require legislative initiatives supplementing the first stage, represented by the 'Security ' regulation currently being examined.

2. näringsliv

Att då fordra att de kastas ut, vilket flera kolleger har sagt, är utomordentligt smaklöst med tanke på de problem som de står inför!
And then to demand, as several Members have done, that they be expelled is, in view of the problem facing these people, in extremely bad taste.
Man måste fordra att om en regering, en stat, orsakar alla andra så massiva kostnader, måste dessa kostnader kunna krävas tillbaka från den regeringen.
We must demand that if a government, a state, burdens all the others with such massive costs, these costs can then be demanded back from that government.
Just i samband med kraven på regeringskonferensens arbete bör tyngdpunkten ligga på att fordra en klar ansvarsavgränsning.
When it comes to the demands made on the Intergovernmental Conference agenda, it is the call for there to be clear delimitation of competences that should take centre stage.

Synonymer (svenska) till "fordra":

fordra

Användningsexempel för "fordra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet verkar också vara bättre än sanktioner som inte går att fordra in.
It would also seem to be better than imposing sanctions that do not yield anything.
SwedishÄndå var rädslan stor i början av månaden för att den världsomspännande finansiella instabiliteten kommer att fordra alltför mycket av detta lands ekonomi.
Yet at the beginning of this month there were great fears that the worldwide financial instability would overtax its economy.
SwedishI våra ändringsförslag strävar vi efter att fordra att varje medlemsstat som vill neka invandring på dessa grunder tillhandahåller mycket tydlig motivering.
Our amendment seeks to insist that any Member State wishing to refuse entry on those grounds provides very clear justification.
SwedishDet föreliggande yttrandet har enligt vår uppfattning fått till stånd en vettig kompromiss av intressena, utan att fordra för mycket av leverantörerna.
In our view this opinion strikes a sensible balance between the different interests without making too many demands on the providers.
SwedishJust i samband med kraven på regeringskonferensens arbete bör tyngdpunkten ligga på att fordra en klar ansvarsavgränsning.
When it comes to the demands made on the Intergovernmental Conference agenda, it is the call for there to be clear delimitation of competences that should take centre stage.
SwedishVi måste fordra en utveckling av den civila dimensionen i fredsframtvingande insatser och fredsbevarande uppdrag, liksom krishantering och återuppbyggnad efteråt.
We have to insist on the development of the civilian dimension of the peace enforcement and peace keeping missions, as well as of the crisis management and post-crisis rehabilitation operation.