SV

folk {neutrum}

volume_up
Och det var inte för att folk var lyckliga eller att folk inte var frustrerade.
And it's not because people were happy or people were not frustrated.
Kommer man att bränna ut ögonen på folk, stena kvinnor eller hugga av händerna på folk?
Will it burn out people ’ s eyes, stone women or cut off people ’ s hands?
Folk begriper det inte, folk vill det inte, folk förstår det inte, folk accepterar det inte.
People do not understand this, neither do they want or accept this.
. - Röstförklaring avseende förslaget om folk- och bostadsräkningar.
. - (SV) Explanation of vote concerning the proposal on population and housing censuses.
(SL) Jag stöder förordningen om folk- och bostadsräkningar.
(SL) I support the regulation on population and housing censuses.
Huvuddelen av dess territorium och folk befinner sig i Asien.
The main part of its territory and population is in Asia.
Man ignorerar det som folk kanske vill se, om de ges friheten att välja.
It ignores what folk might want to see, given freedom of choice.
De danska folkhögskolorna spelar dessutom en viktig roll för utbildningsutbudet för folk i alla åldrar.
The Danish folk high schools also play an important role in offering education to people of all ages.
Det betyder att man mycket väl kan stödja detta program även som representant för en kultur för en region eller för ett folk.
This means any representative of a regional or folk culture can happily support this programme.
folk
volume_up
folks {plur.} (people)
De ska rentav ta in folk från Gloucestershire och andra främmande trakter.
They 'm even going to throw in they folks up to Gloucestershire and other foreign parts.
Det glädjer mig att se så mycket trevligt folk här och så många leende ansikten.
Happy to see so many fine folks out here and so many smiling faces.
De ska rentav ta in folk från Gloucestershire och andra främmande trakter.
They'm even going to throw in they folks up to Gloucestershire and other foreign parts.
EN

folk {enbart pluralis}

volume_up
1. musik
folk (även: folk music)
Folk music is undeniably gradually being killed off by the various mass media.
Det är ett faktum att denna folkmusik steg för steg tillintetgörs genom olika massmedier.
Fans of folk music will be familiar with a number of Bulgarian musicians.
De som tycker om folkmusik känner säkert till flera bulgariska musiker.
And today, the hurdy-gurdy is used in all sorts of music -- traditional folk music, dance, contemporary and world music -- in the U.K., in France, in Spain and in Italy.
Idag används vevliran i alla möjliga sorters musik -- traditionell folkmusik, dance, samtida klassisk musik och världsmusik -- i Storbritannien, i Frankrike, i Spanien och i Italien.

Användningsexempel för "folk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVar det egentligen någon som frågade om de ”tror att folk är idioter” i debatten?
During the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?
SwedishNationer och folk tenderar att gå samman, antingen kring något eller mot något.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
SwedishSoliga vårvinterdagar plockar folk fram solglasögonen och vallfärdar ut på isen.
On sunny winter days people put on their sunglasses and spend the day on the ice.
SwedishVi upptäcker att folk kan dela på samma utrymme, göra saker med ledigt utrymme.
We're finding that people can share the same spaces, do stuff with vacant space.
SwedishNär folk här har problem, Så ringer dom inte polisen, Dom ringer mig i stället.
Around here when people have a problem, they don't call the mayor, they call me.
SwedishFolk utanför husets väggar måste verkligen undra vad som försiggår.
Mr President, people outside this House must really wonder what is going on here.
SwedishDärför kan jag till fullo stödja idén om en europeisk folk- och bostadsräkning.
For this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.
SwedishJag tycker att Afrikas folk bör känna till EU:s sjaskiga och ohederliga planer.
I think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
SwedishAtt isolera Iran skulle vare sig hjälpa dess folk eller dess grannar i regionen.
Isolating Iran would help neither its people nor its neighbours in the region.
SwedishBåde kommissionär Nielson och jag vill hjälpa länder och folk som har det svårt.
Both Commissioner Nielson and I want to help countries and peoples in emergencies.
SwedishLivsmedel bistånd som kommer in varje år när folk svälter under magra säsonger.
Food aid coming in every year when people are starving during the lean seasons.
SwedishProblemet är att folk inte tror på resultatet när en sådan analys väl genomförs.
The problem is that when an analysis is carried out, the results are not believed.
SwedishFolk pratar hela tiden om besvärliga förfaranden och ber mig att göra dem enklare.
People keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
SwedishPakistan är ett stort land med ett stolt folk och en alldeles för orolig historia.
Pakistan is a large country with a proud people and a far too troubled history.
SwedishDär finns oroväckande indikatorer på hur vanligt det är att folk är överviktiga.
There are alarming indicators showing how common being overweight has become.
SwedishMen folk kunde komma in -- och det här var innan piratfilmerna och allt annat.
But people would come in -- and this was before the pirate movies and everything!
SwedishSällan hör vi talas om cyberhedonism, till exempel, hur folk blir mer passiva.
Rarely hear about cyber hedonism, for example, how people are becoming passive.
SwedishOm det så vore sju gånger sju dagar skulle ingen trollkonst kunna frige ert folk.
Were it seven times seven days, no magician's trick will set your people free.
SwedishDet är fel att folk tilläts att skylta med den parollen på detta speciella sätt.
It is wrong that people were allowed to display that slogan in that particular way.
SwedishFör det första har det samband med den tillit som folk bör ha för kommissionen.
To begin with, it is linked to the trust that people should have in the Commission.

Synonymer (svenska) till "folk":

folk

Synonymer (engelska) till "folk":

folk
folks
folk dance