"flykt" - Engelsk översättning

SV

"flykt" på engelska

SV

flykt {utrum}

volume_up
1. allmänt
flykt (även: rymning, utströmning, läcka)
Dom måste ha känt till Maximus flykt när dom fann dom fyra döda männen.
They must have known of Maximus ' escape when they found the bodies of the four men.
Man kan nästan dra slutsatsen att vadet bara var ett knep att dölja flykten.
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.
För Irina Kazulin skulle det ha inneburit en feg flykt från sitt hemland att acceptera erbjudandet.
For Mrs Kazulin, acceptance would have meant a cowardly flight from her homeland.
Detta för oss naturligtvis till de kristna minoriteternas pågående flykt från Irak.
This, of course, leads to the ongoing flight of Christian minorities from Iraq.
Det är en del av strid eller flykt-mekanismen, som gör att när ett djur är skrämt -- tänk på en hjort.
It's part of the fight and flight mechanism, that when an animal is frightened -- think of a deer.
flykt (även: ändring, förändring, omslag, chans)
volume_up
break {substantiv}
flykt (även: rymning, desertering)
flykt
It's the getaway that can get us caught.
flykt (även: vinge, segel, snibb, kuliss)
volume_up
wing {substantiv}
2. "fängelse"
flykt
volume_up
break-out {substantiv} (prison)

Synonymer (svenska) till "flykt":

flykt
Swedish

Användningsexempel för "flykt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTiotusentals saknas fortfarande, och antalet människor på flykt är över två miljoner.
Tens of thousands are still missing and the number displaced is over two million.
SwedishÖver 200 000 människor har dött, och två och en halv miljon människor är på flykt.
Over 200 000 people have died and two and a half million people have been displaced.
SwedishSom tillval kan data överföras på flykt med hjälp av det mobila telefonnätet.
As an option data can be transmitted on the run using the mobile telephone network.
SwedishTusentals döda, tiotusentals på flykt, hundratals kyrkor nedbrända, rädsla.
Thousands dead, many tens of thousands fleeing, hundreds of churches burned, fear.
SwedishI Kososvo är 500 000 människor på flykt, men finns det någon europeisk asylpolitik?
There are 500 000 displaced people in Kosovo, but does Europe have an asylum policy?
SwedishAsylsökande är desperata människor, i många fall på flykt från krig, våld och tortyr.
Asylum seekers are desperate people escaping in many cases war, violence and torture.
SwedishDet skall garantera att en ytterligare flykt från landsbygden till städerna kan stoppas.
It ensures that the further drift from rural to urban areas may be arrested.
SwedishSjukdomen är ju att det finns 20 miljoner människor på flykt i världen.
The disease is, of course, the fact that there are 20 million refugees in the world.
SwedishDe avsatte den demokratiskt valde presidenten Kabbah och tvingade honom på flykt.
They deposed the democratically elected President Kabbah and forced him to flee the country.
SwedishFlykt prisades som en frihetsälskande handling, som alla borde vara solidariska med.
Seeking refuge was praised as a freedom-loving act, which presupposed universal solidarity.
SwedishTusentals döda, tusentals sårade, tiotusentals på flykt borde väl vara tillräckligt.
Surely thousands of people killed, thousands wounded and tens of thousands on the run is enough.
SwedishÄn i dag jagas romer på flykt, och deras hus jämnas med marken.
To this day, Roma people are driven out and their houses razed to the ground.
SwedishBönder fråntas allt utan någon kompensation och jagas på flykt.
Farmers are deprived of everything without any compensation and are forced to flee.
SwedishFlera hundratals människor har redan dödats, tusentals är på flykt.
Many hundreds of people have already been killed, thousands are fleeing.
SwedishNästan 30 000 000 barn befinner sig just nu på flykt undan från krig och våldsamheter.
Nearly 30 million are currently on the run from war and violence.
SwedishDen lägger också fast vissa minimirättigheter och villkor för mottagandet av människor på flykt.
It also establishes certain minimum rights and conditions for the reception of refugees.
SwedishFolken vill inte, man kommer snart att märka ett konturlöst Europa i evig flykt framåt.
We shall soon see that the people do not want a vague Europe built on a never-ending rush forwards.
SwedishFör det första var Semira på flykt undan ett påtvingat giftermål i Nigeria.
Firstly, Semira was fleeing a forced marriage in Nigeria.
SwedishNärmare 200 000 oskyldiga har drivits på flykt, och Dagestan destabiliseras alltmer.
Close on 200,000 innocent people have been forced to flee, and Dagestan is being ever more destabilised.
SwedishDärför kan det inte uteslutas att ett mål för Milosevic är att få kosovoanerna på flykt.
That is why it cannot be ruled out that one of Milosevic's aims is to get the Kosovo people to flee.