"flera" - Engelsk översättning

SV

"flera" på engelska

volume_up
flera [exempel]
EN
SV

flera {pronomen}

volume_up
flera (även: åtskilliga)
Händelserna i Genua avslöjar flera saker.
Madam President, ladies and gentlemen, the events of Genoa show us several things.
Det är därför man har demokrati och röstar flera gånger.
This is why we have democracy and why we vote several times.
Studentkårerna arbetar på flera olika nivåer och med flera olika mål.
The students’ unions work at several different levels and with several different objectives.
flera (även: till, fler)
Det kommer att betyda flera skrupulösa aktörer och därmed flera olyckor à la Dover.
It will mean more unscrupulous players and, therefore, more Dover-style accidents.
Vi talar inte om ett erkännande av flera arbetsspråk eller flera officiella språk.
We are not talking about recognizing more working languages or more official languages.
Flera utbildningar innehåller en eller flera praktikperioder.
Several study programmes contain one or more work placement periods.

Användningsexempel för "flera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFlera av er betonade dessutom helt riktigt att dessa instrument verkligen behövs.
Moreover, several of you rightly stressed that these are absolutely vital tools.
SwedishSlutligen som flera talare redan sagt måste vi hjälpa till att få bort orsakerna.
Finally, as a number of speakers have stated, we have to help remove the causes.
SwedishParlamentsledamöterna har tagit upp flera punkter som jag skulle vilja svara på.
I would now like to deal with the various issues that the speakers have raised.
SwedishJag har också hört flera kommentarer om framstegen för minskningen på 30 procent.
I have also heard a number of comments about the progression to a 30% reduction.
SwedishKanske inte i dag, kanske inte på flera år, men att perspektivet faktiskt finns.
Perhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
SwedishJag röstade mot Roure-betänkandet av flera grundläggande skäl.
(NL) Mr President, I voted against the Roure report for a number of basic reasons.
SwedishVi har talat om detta i flera år, men hittills har inget omvandlats i praktiken.
We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
SwedishDessa insatser kommer förstås att ske genom en kombination av flera instrument.
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
SwedishKommissionen har av flera olika anledningar föreslagit ett horisontellt direktiv.
The Commission has proposed a horizontal directive for several different reasons.
SwedishFlera dödsfall har redan inträffat under de demonstrationer som äger rum i Lomé.
There have already been several deaths in the demonstrations taking place in Lomé.
SwedishI flera anföranden, inklusive det av Claude Turmes, nämndes byråns befogenheter.
Several speeches, including that by Mr Turmes, mentioned the powers of the Agency.
SwedishDetta har redan inträffat flera gånger tidigare, och lösningar har alltid hittats.
This has already happened several times to date and solutions were always found.
SwedishResolutionen innehåller emellertid flera skrivningar som inte borde finnas där.
However, the resolution contains several provisions which should not be included.
SwedishSvaret är enkelt, och vi har sagt det flera gånger: i utbyte mot politisk makt.
The answer is basic and we have already stated it several times: political power.
SwedishVid det tillfället hade parlamentet upprättat flera förslag om omlokaliseringar.
On that occasion, Parliament had drawn up several proposals regarding relocations.
SwedishEuropol har nyligen varit involverat i flera framgångsrika omfattande operationer.
Europol has recently been involved in several successful large-scale operations.
SwedishJag tycker att Van Velzen säger det bra och flera andra har också tagit upp det.
I think that Mr van Velzen puts it well, and several people have mentioned it.
SwedishDe är i själva verket så framgångsrika att de är världsledande på flera områden.
Indeed, so successful are they that they are world leaders in several fields.
SwedishGrekland befinner sig i en social explosion med allmän oro i flera olika städer.
Greece is in the midst of a social explosion with general unrest in numerous towns.
SwedishUnder livstiden för flera av oss här kommer jordens befolkning att ha tredubblats.
In the lifetimes of many of us here, population on this planet will have trebled.

Synonymer (svenska) till "flera":

flera
fler