"fler" - Engelsk översättning

SV

"fler" på engelska

EN
volume_up
flera [exempel]
SV

fler {pronomen}

volume_up
fler (även: till, flera)
Vi kan göra mer i demokratier för att garantera att fler och fler kvinnor blir valda.
We can do more in democracies to make sure that more and more women are elected.
För det tredje, varför gör EU anspråk på fler och fler befogenheter i sociala frågor?
Why, thirdly, is Europe laying claim to more and more powers in social matters?
Medborgarna får därför fler och fler betänkligheter mot gemenskapens institutioner.
The latter are therefore feeling more and more misgivings about the Union's institutions.

Användningsexempel för "fler" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag delar Hartmut Nassauers önskan att se fler beslut fattade i medlemsstaterna.
I share Mr Nassauer's desire to have more decisions taken at Member State level.
SwedishVi ser också, att fler och fler utrangerade flygplan nu har kommit upp i luften.
We are also seeing more and more old and run-down aircraft taking to the skies.
SwedishDet behövs därför fler skuldror att bära bördan - det beslutade vi i går kväll.
We therefore need more shoulders to bear the burden - we decided that last night.
SwedishLyckligtvis ges det i dag ut allt fler titlar, med eller utan fasta bokpriser.
With or without price fixing, happily, more and more titles are being published.
SwedishUngefär 30 procent fler lastbilar rullar över Brenner än via övergångar i Schweiz.
Some 30 % more lorries travel through the Brenner than through the Swiss passes.
SwedishDet handlar därför inte om att stifta fler lagar utan om att se till att de följs.
The question therefore is not to make more laws, but to ensure they are observed.
SwedishVi ser att allt fler människor lever med multiresistent tuberkulos och med aids.
We see increasing numbers living with multi-drug resistant TB as well as with AIDS.
SwedishVi behöver mer investeringar, mer tillväxt och fler blomstrande företag i Europa.
We need more investments, more growth, and more, flourishing businesses in Europe.
SwedishNär det gäller FN-reformen har det hittills skett fler misslyckanden än framsteg.
On the issue of UN reform there are currently more failures than achievements.
SwedishJag tycker att det är utmärkt att vi inte utsätter våra äldre för fler tester.
I think it excellent that we have not subjected our elderly people to more tests.
SwedishDet är bra för ekonomin att fler invandrarkvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.
The economy benefits when more migrant women participate in the labour market.
SwedishSydafrika, Botswana, Namibia och Zambia vill nu skjuta av ännu fler elefanter.
South Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
SwedishNu har EU-delegationerna på stället fått större befogenhet och fler anställda.
Now, the EU delegations on the spot have been given more powers and more staff.
SwedishVi behöver verkligen fler mänskliga resurser och större expertis kring detta.
We do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
SwedishFöregående talare sade att han väntade sig lite fler krav från Europaparlamentet.
The previous speaker said he expected more demands by the European Parliament.
SwedishFör närvarande skapar Världshandelsorganisationen fler kriser än den kan lösa.
The World Trade Organisation currently generates more crises than it can resolve.
SwedishOch detta innebär fler riktlinjer om den väg vi vill att utvecklingen ska följa.
And that sets out more guidelines and the way forward that we want to see happening.
SwedishVi anser även att undersökningarna på eget initiativ bör vara fler till antalet.
We also think that the number of own-initiative inquiries should be somewhat higher.
SwedishTyvärr har detta fått till följd att fler personer blir inblandade i trafikolyckor.
Unfortunately, this has resulted in more people being involved in road accidents.
SwedishI stället kräver parlamentet ännu fler så kallade decentraliserade myndigheter.
However, this Parliament is calling for even more so-called decentralised agencies.

Synonymer (svenska) till "fler":

fler
flera