"finska" - Engelsk översättning

SV

"finska" på engelska

SV finska
volume_up
{utrum}

1. allmänt

finska
volume_up
Finnish {substantiv}
Detta är uppenbarligen en orättvis situation för finska sockerodlare och den finska industrin.
This is obviously an unfair situation for Finnish sugar growers and Finnish industry.
Kommer landminor att finnas med bland det finska ordförandeskapets prioriteringar?
Will it be included in the Finnish Presidency's priorities?
Unionens utvidgning är en av nyckelfrågorna för det finska ordförandeskapet.
Union enlargement is one of the key issues for the Finnish Presidency.

2. geografi

finska
volume_up
Finnish woman {substantiv}

Användningsexempel för "finska" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishBilder av lemlästade barn gäller inte de finska förhållandena.
Images of children with mutilated limbs do not apply to conditions in Finland.
SwedishEric Comet, vars barn finns i Finland, fick vårdnaden genom beslut av de finska domstolarna.
Mr Eric Comet, whose children are in Finland, was granted custody by the courts in Finland.
SwedishPortugal kan av sina finska föregångare lära sig hur det inte skall gå till.
Portugal should not take a leaf out its predecessor's book.
SwedishDe finska skogarnas årliga tillväxt är större än någonsin, över 80 miljoner kubik.
The annual growth of Finland's forests is now greater than ever before: more than 80 million cubic metres.
SwedishInom en kort tidsrymd har man redan börjat bygga en andra oljehamn i bottnen av Finska viken.
Within a short time it will be constructing its second oil port at the end of the Gulf of Finland.
SwedishPå detta sätt försöker vi trygga den biologiska mångfalden i den finska naturen och skogarna.
By means of them we are seeking to safeguard Finland's nature and the biodiversity of its forests.
SwedishAntalet oljetransporter genom Finska viken från Ryssland har ökat mycket snabbt.
The number of consignments of oil passing through the Gulf of Finland from Russia has been increasing very fast.
SwedishPeterburgs stora område inne i Finska viken är att allvarligt problem.
St Petersburg, taking up an enormous area of one end of the Gulf of Finland as it does, is a very serious problem.
Swedish Hur stor budget har de finska gränsbevakningsmyndigheterna?
 What is Finland's border control budget?
Swedish Subventionerar EU det finska gränsskyddet?
 Are there any EU subsidies to Finland for border control?
SwedishDet som hände i Galicien kunde ha hänt i Finska viken - det har vi sagt vid åtskilliga tillfällen.
What happened in Galicia could have happened in the Gulf of Finland. That is something we have said on numerous occasions.
SwedishSituationen i Finska viken är mycket känslig på grund av att man håller på att anlägga en hamn i Primorsk.
The situation in the Bay of Finland is very sensitive because a port is in the process of being constructed in Primorsk.
SwedishDe enda ambassaderna inom Europeiska unionen som har tagit ställning i denna fråga är den nederländska och den finska ambassaden.
The only European Union embassies to have taken a stand on this issue are those of the Netherlands and Finland.
SwedishSkyddet av Europas enda innanhav, Östersjön, har länge varit en prioritet för den finska staten.
Finland ’ s waste problems at national level cannot, however, be shrugged off, because, as with environmental disasters, waste knows no limits either.
SwedishJag vill också tacka det österrikiska och det finska ordförandeskapet för deras stora engagemang i denna process.
I should also like to thank the two Presidencies - of Austria and Finland - for the huge amount of work that they put into this process.
SwedishParallellt med processen för fördelningsplaner kommer det finska ordförandeskapet att inleda en översyn av direktivet om handel med utsläppsrätter.
Now we have to consider how we can improve the scheme’ s transparency on the basis of that experience.
SwedishTill exempel i det nationella finska systemet för märkning av nötkött anges redan i dag även platserna där djuret föddes och uppföddes.
For example, Finland's national beef labelling system also now includes information on where the animal was bred and reared.
SwedishTill exempel i det nationella finska systemet för märkning av nötkött anges redan i dag även platserna där djuret föddes och uppföddes.
For example, Finland' s national beef labelling system also now includes information on where the animal was bred and reared.
SwedishNär det gäller den nyligen genomförda omprogrammeringen av de finska Mål 2-regionerna, så har det varit en lång och svår process.
Regarding the recent reprogramming exercise for the Objective 2 regions in Finland, that was indeed a protracted and laborious procedure.
SwedishDen ekonomiska, sociala och politiska återuppbyggnaden av västra Balkan måste komma i gång ordentligt under det finska ordförandeskapet.
The economic, social and political rebuilding of the Western Balkans must proceed at a brisk pace while Finland holds the Presidency.