"finns" - Engelsk översättning

SV

"finns" på engelska

EN
volume_up
fin {adj.}
EN

"Finn" på svenska

volume_up
Finn {substantiv}

SV finns
volume_up
{verb}

finns
Terrorismen finns nämligen, det finns fanatism, det finns orättvisor.
For terrorism exists, fanaticism exists, injustice exists.
Om det finns en inre marknad i EU, så finns den också för inhemska transporter.
If the European Union internal market exists, then it exists also in internal transport.
Det finns populism även i Kongo, den finns överallt, den finns till och med i våra länder.
There is populism in the Congo too, it exists everywhere, it even exists in our countries.

Användningsexempel för "finns" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishI dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
For all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
SwedishHär finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
SwedishVi får inte glömma bort att det även finns betydande skillnader inom regionerna.
We have to bear in mind that significant differences also exist within regions.
SwedishDet finns ännu inte tillräcklig forskning om hur denna teknik kan påverka hälsan.
The health implications of this technology have not yet been adequately studied.
SwedishNi betonade båda två att det inte finns någon militär lösning på denna konflikt.
You both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.
SwedishDet finns dock svaga punkter i systemet som även behöver uppdateras regelbundet.
However, the system does have weak points and it needs to be updated regularly.
SwedishEnligt min mening finns det tre viktiga punkter i denna debatt.
(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
SwedishInstitutioner finns kvar, och därför behövs institutioner för det utvidgade EU.
Institutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
SwedishEn del tror att det finns en agenda bakom det initiativet som vi inte kan godta.
Some think that there is an agenda behind this initiative which we cannot accept.
SwedishJag anser att det alltid finns skäl till att sitta med och lyssna på debatterna.
I think there is always a reason to sit with us and to listen to the discussions.
SwedishKommissionen räknar med att det finns behov av ytterligare 75-80 miljarder euro.
The Commission calculates that there is a need for an extra EUR 75 to 80 billion.
SwedishAtt det finns ett sådant motstånd mot tågresenärers rättigheter är lite märkligt.
The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.
SwedishLiU-Service är ett av fem områden som finns inom Universitetsförvaltningen (UF).
LiU Service is one of five areas comprised within the University Services (UF).
SwedishNär du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
When dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
SwedishDet finns konkurrens på pipelineområdet – det fanns det redan på monopolens tid.
There is competition in pipelines; there already was when the monopolies existed.
SwedishDet finns en vilja att nå en överenskommelse vid det kommande Europeiska rådet.
The goodwill is there to reach an agreement at the forthcoming European Council.
SwedishFör närvarande finns det för mycket luftföroreningar, särskilt i och runt hamnar.
Currently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
SwedishDär finns rysk närvaro – ryska soldater, trots att de har lovat att lämna landet.
It has Russian interference – Russian soldiers, although they promised to leave.
Swedish(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
SwedishDär fanns några enstaka fall av meningsskiljaktigheter, men var finns inte det?
There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?