SV finner
volume_up
{pluralis}

finner

Användningsexempel för "finner" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet jag finner intressant är: Kan en sådan katastrof inträffa igen, ja eller nej?
I would be interested to know: can this kind of disaster happen again, yes or no?
SwedishNedan finner du några av de vanligaste frågorna om inaktiverad annonsvisning.
Below are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.
SwedishOm rådet inte finner för gott att vara här, bör vi nu förkasta den slutgiltigt.
If the Council is not good enough to be here then we should finally reject it now.
SwedishDen kommer att svara när den finner det lämpligt och ni kan då fatta era beslut.
It will do so when it judges it appropriate and you will make your decisions.
SwedishRådet har inte betonat denna fråga tillräckligt, vilket jag finner oacceptabelt.
There are various aspects to this, and I know that the committee is discussing them.
SwedishOm vi emellertid betraktar dess innebörd finner vi att det inte motsvarar EU:s krav.
However, if we look at it in essence, it does not meet European specifications.
SwedishJag skulle vilja säga något, även om jag inte finner något nöje i att göra det.
I would like to say something, although doing so will not bring me any satisfaction.
SwedishOch de finner stort nöje i muntra filmer om kvittrande fåglar och fnittrande alver.
And they take comfort in cheerful films about twittering birds and giggling elves.
SwedishDär finner man bestämmelser om politiken och bestämmelser om institutionerna.
There are provisions relating to policies and others relating to the institutions.
SwedishOm vi emellertid betraktar dess innebörd finner vi att det inte motsvarar EU: s krav.
However, if we look at it in essence, it does not meet European specifications.
SwedishKommer vi att vidta åtgärder mot Frankrike om vi finner att de bryter mot fördragen?
Will he take action against France if it is found to be in breach of the Treaties?
SwedishDet är därför som det är så angeläget att vi finner en lösning i fråga om budgetplanen.
That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives.
SwedishOm vi finner den vara bristfällig så har vi alla skäl att söka få den ändrad.
If it is found wanting, then there is a good case for seeking its amendment.
SwedishOm vi står här och inte gör något finner vi oss i dessa odemokratiska attityder.
If we stand here and do nothing, we condone these undemocratic attitudes.
SwedishMånga irländska arbetstagare finner att de är i ett sådant läge för närvarande.
Many Irish workers would see that they are in that position at the moment.
SwedishVi finner där gensvar för våra förslag eller åtminstone en viss gemensam inställning.
We saw in this a reflection of our position, or at least a certain fellow feeling.
SwedishDet är inte i sista stund - mitt uppe i katastrofen - som man finner lösningar.
Solutions cannot be found at the last minute, when the disaster is already in progress.
SwedishJag finner betänkandet utmärkt, även om jag inte kan hålla med på alla punkter.
I consider it excellent, even though I cannot endorse everything it says.
SwedishOrdförandeskapet finner därför ingen anledning att kommentera dessa uttalanden.
The presidency therefore sees no occasion to comment on these statements.
SwedishBetänkandet ingår dock i en genre som jag finner alltmer verklighetsfrämmande.
The report, however, forms part of a genre that I feel is becoming increasingly unreal.