"finnas kvar" - Engelsk översättning

SV

"finnas kvar" på engelska

SV finnas kvar
volume_up
{verb}

finnas kvar (även: förbli, stanna kvar, kvarstå, återstå)
Förbudet mot internationell handel, särskilt med elfenben, måste finnas kvar.
The prohibition of international trade, particularly in ivory, must remain in place.
Ett annat klagomål är att för många turkiska bosättare kommer att finnas kvar på ön.
Another complaint is that too many Turkish settlers will remain on the island.
Men det måste finnas kvar ett alternativ med kraftigt förbättrade burar för djuren.
An alternative must remain in place, whereby birds are kept in greatly improved cages.

Liknande översättningar för "finnas kvar" på engelska

finnas verb
kvar adjektiv
English
kvar adverb
English

Användningsexempel för "finnas kvar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFör det första måste de över 1 000 avtal som redan existerar få finnas kvar.
Firstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained.
SwedishDet är också bra att vi är överens om att artiklarna 5 och 6 ska finnas kvar.
It is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.
SwedishJag befarar emellertid att problemet trots denna cell kommer att finnas kvar.
However, I fear that even with this cell, the problem will continue to exist.
SwedishEn del anser till och med att det inte kommer att finnas någon fisk kvar om femtio år.
Some people are even saying that in fifty years' time there will be no more fish.
SwedishFör det första, låt de nationella symbolerna finnas kvar på ena sidan av euromynten.
First of all, let us keep the national emblem on one side of the euro coins.
SwedishDet är viktigt att detta skydd får finnas kvar, även i det nya direktivet.
It is important that this protection continue, including in the new Directive.
SwedishJag hoppas att denna kompromiss fortfarande kommer att finnas kvar vid omröstningen.
I hope that this compromise will still be present at the time of the vote.
SwedishHuvudinstrumentet, de årliga konferenserna om stadgan kommer att finnas kvar.
The main instrument, the annual Charter conferences, will be continued.
SwedishInsatser måst vidtas för att se till att dessa ojämlikheter inte fortsätter finnas kvar.
Action needs to be taken to ensure that those inequalities do not continue.
SwedishSom en del av dessa program måste stöd finnas kvar för att plantera skog.
Support must be maintained for creating forest plantations as part of these programmes.
SwedishJag anser att det är rätt att budgetposten skall finnas kvar i kommissionens budget.
I think it is right that it should stay in the Commission's budget.
SwedishAnser rådet att sammanhållningsfonden skall finnas kvar efter 1999?
What is the Council's view of the continuity of the Cohesion Fund post-1999?
SwedishOm vi inte löser det så kommer ju problemet naturligtvis att finnas kvar.
If we cannot solve this, the problem will of course continue to exist.
SwedishIngen kunde ana att det skulle finnas kvar en diktatur i Europa 20 år senare.
Nobody would have thought that, 20 years later, there would still be a dictatorship in Europe.
SwedishFör det tredje anser jag att både mål 1 och mål 2 måste finnas kvar.
Thirdly, I think there is a need to keep both Objective 1 and Objective 2.
SwedishFörst och främst har det nu blivit bestämt att Kyoto kommer att finnas kvar efter år 2012.
First and foremost, it has now been decided that Kyoto will continue to exist after 2012.
SwedishErkännandet tillåter olikheter i kursplanerna att finnas kvar.
That acceptance makes it possible to retain a diversity of educational courses.
SwedishJag hoppas att det stycket kommer att finnas kvar efter morgondagens omröstning.
I hope that this paragraph will be saved in tomorrow's vote.
SwedishDet är tack vare er som dessa nya frontskydd kan finnas kvar på marknaden.
It is thanks to you that these new bars can be kept on the market.
SwedishJag hoppas att dessa två gränsdragningar kommer att finnas kvar i slutändan.
I hope that these two red lines will make it to the finish line.