SV

fil {utrum}

volume_up
1. allmänt
fil (även: bana, stig, farled, smal väg)
volume_up
lane {substantiv}
Varningssystem vid avvikelse ur fil och elektroniska stabilitetskontrollsystem är också viktiga.
Lane departure warning systems and electronic stability control are also important.
Get in the right lane!
Det handlar bland annat om system för övervakning av däcktryck, krav på väggrepp vid vått väglag och varningssystem vid avvikelse ur fil.
These include tyre pressure monitoring systems, wet grip requirements and lane departure warning systems.
Invalid INI file on command line.
Markera den här rutan om den första raden i filen innehåller fältnamnen.
Mark this box if the first line of the file contains the field names.
Om " (TMP) " förekommer i kommandoraden överförs PostScript-koden i en fil, i annat fall via standardinmatningen (d.v.s. som pipe).
If " (TMP) " occurs in the command line, the PostScript code is transmitted in a file, otherwise via standard input (i.e., as a pipe).
2. IT
fil
volume_up
file {substantiv}
Om du har valt en fil under Infoga - Fil visas den här dialogrutan.
A file has been selected using Insert - File and now you can see the dialog.
Den här ikonen öppnar dialogrutan Öppna fil, där du kan välja en fil.
This icon opens the dialog Open File where you can select a file.
Om du sparar permanent i en fil spärras filen med huvudlösenordet.
If the saving is permanent in a file, the file is protected by the master password.

Användningsexempel för "fil" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI området egenskaper gör du inställningar för import eller export av din fil.
Define the settings in the Properties area for importing or exporting your file.
SwedishNamnet på tabelldokumentet matar du in när du sparar det som fil första gången.
You enter the spreadsheet name when you save it for the first time as a file.
SwedishHär är ett exempel på en fil som vi hittade på en server för ett par veckor sedan.
And here's an example of a file we found from a server a couple of weeks ago.
SwedishMed det här alternativet skapas det nya dokumentet som fil, men laddas inte.
This option is used to set the document up as a file but it will not be loaded.
SwedishSkrivskyddad extern cache kan förkorta tidendet tar att hämta en fil över nätet.
Using a read-only external cache can improvenetwork file retrieval time.
SwedishMarkera det här alternativet om du vill infoga en fil som ett objekt i dokumentet.
To insert an existing file as object in your document, select this option.
SwedishOm du klickar på den här kommandoknappen, öppnas dialogrutan Välj ut fil för ram.
Clicking on this icon opens the dialog Select File for Floating Frame.
SwedishFel vid skrivning av konverterade poster i adressboken till en temporär fil för import.
Error writing converted address book entries to temporary file for import.
SwedishDet här alternativfältet aktiverar du om din fil ska exporteras med färger.
Activate this option field, if you decide to export your data in color.
SwedishKan inte skapa katalogen eftersom en fil/neller katalog med detta namn redan finns: /n/t.
Cannot create directory because a file or/ndirectory of that name already exists: /n/t.
SwedishHär kan du öppna och redigera en symbolkatalog eller importera en extern formel som fil.
Use this menu to open and edit a symbol catalog or import an external formula as a file.
SwedishTiteln på en nyskapad fil tas automatiskt upp i dokumentinformationen.
The title of a newly created file is copied into the document information.
SwedishI det här kombinationsfältet kan du tilldela en Internet-URL eller en fil ett namn.
In this combo box you can assign a name to an Internet URL or file.
SwedishOm du har valt en fil under Infoga - Fil visas den här dialogrutan.
A file has been selected using Insert - File and now you can see the dialog.
SwedishVid DDE infogas ett objekt i en fil enbart som referens och blir inte " inbäddat ".
With DDE, objects are linked via file reference, but not embedded.
SwedishOm du sparar permanent i en fil spärras filen med huvudlösenordet.
If the saving is permanent in a file, the file is protected by the master password.
SwedishAnge en fjärradress eller en lokal fil som du vill använda när du skapar en ny sida:
Enter a remote location or local file to use to create a new page:
SwedishFil.dr Maria Ek Styvén, forskare och universitetslektor i industriell marknadsföring
Ph.D. Maria Ek Styvén, assistant professor in industrial marketing
SwedishVersionerna gör att du kan spara flera versioner av samma dokument i samma fil.
The Versions function allows you to save multiple versions of the same document in the same file.
SwedishOm du klickar på Lägg till, kan du i dialogrutan Öppna markera en fil som läggs till i fillistan.
Click Add to select a file in the Open dialog to be added to the list of files.

Synonymer (svenska) till "fil":

fil
filt