SV fatta
volume_up
[fattade|har fattat] {verb}

Under toppmötet kommer vi att fatta alla nödvändiga beslut som går att fatta.
During the summit, we will take all the necessary decisions that it is possible to take.
Jag är av den åsikten att det är medlemsstaternas sak att fatta det beslutet.
I take the view that it is a matter for the Member States to take this decision.
När kommer kommissionen att fatta beslut om kommande finansiering?
When will the Commission take a decision about future funding arrangements?
Det går nästan inte att fatta hur omfattande lidandet är.
It is nearly impossible to really grasp the extent of this suffering.
Jag anser att det är ganska oroväckande att Barry Madlener fortfarande inte kan fatta det.
I find it quite worrying that Mr Madlener still fails to grasp that fact.
Den som vill fatta PPE-DE-gruppens utsträckta hand har tillfälle att göra detta i morgon.
Anyone who wants to grasp the outstretched hand of the PPE-DE Group can do so tomorrow.
Vi måste visa att vi fortfarande är fullt förmögna att fatta beslut och vidta åtgärder.
As you can see, from these various subjects, Europe must continue.
Jag förstår inte varför det är talmanskonferensen som skall fatta beslut.
Madam President, I do not see why the Conference of Presidents should make the decision.
Vikten av de beslut som parlamentet i dag börjar fatta kommer att märkas på medellång sikt.
In the medium term we will see the importance of the decisions that Parliament is beginning to take today.
fatta (även: mäta, ana, märka, uppfatta)
Av den anledningen är det förnuftigt att fatta beslut nu.
That is why it surely makes good sense to decide now.
Den behöriga nationella myndigheten bör i ett givet fall kunna fatta beslut i enlighet med sunt förnuft.
The competent national authority should decide what common sense dictates in a given case.
Därför uppmanar jag alla mina kolleger att visa känsla för proportioner och politisk framsynthet när de ska fatta dessa beslut om ansvarsfrihet.
For this reason I would ask all my fellow Members to apply a sense of proportion and political foresight to these discharges.
fatta (även: omfatta, ta in, lura, förstå)
Under toppmötet kommer vi att fatta alla nödvändiga beslut som går att fatta.
During the summit, we will take all the necessary decisions that it is possible to take.
Jag är av den åsikten att det är medlemsstaternas sak att fatta det beslutet.
I take the view that it is a matter for the Member States to take this decision.
När kommer kommissionen att fatta beslut om kommande finansiering?
When will the Commission take a decision about future funding arrangements?
Vi måste med hänsyn till processens gång kunna fatta beslut i god tid.
I think that there is still a good measure of misconception in this regard.
Jag anser att det är kommissionen som skall fatta det här beslutet, inte parlamentet.
I think it is not a Parliament decision but a Commission decision.
Jag tror att det är vår plikt att fatta beslut så fort som möjligt.
I think it is our duty to try to make a decision as quickly as possible.
Jag förstår att ni ber mig göra det, men det är inte jag som kan fatta det beslutet.
I understand if you ask me to do so, but it is not me who can take this decision.
Som jag förstår det är detta en muntlig fråga och inget anförande, så jag skall försöka att fatta mig mycket kort.
As I understand it, this is an oral question rather than a speech, and so I will try to keep it very brief.
att fatta att det vore dåligt. för affärerna.
But Saddiq understood that would be bad business.
Först då kommer konsumenterna att fatta beslut som grundar sig på fakta och välja fisk som fiskas med hållbara metoder.
Only then will consumers take an informed decision in favour of sustainably caught fish.
Jag ser att tiden nästan har hunnit ikapp oss, men jag ska fatta mig kort.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I see that time has almost caught up with us, but I can keep it brief.
fatta (även: begripa, förstå)

Synonymer (svenska) till "fatta":

fatta

Användningsexempel för "fatta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishParlamentet kan fatta majoritetsbeslut, i rådet krävs det ett godkännande av 15.
Parliament can decide with majorities: in the Council, we need all 15 to agree.
SwedishVi hänvisar er till konventet, som ännu en gång måste fatta beslut i denna fråga.
We would refer you to the Convention, which once again must rule on this point.
SwedishDen kommer att svara när den finner det lämpligt och ni kan då fatta era beslut.
It will do so when it judges it appropriate and you will make your decisions.
SwedishDet finns en rad av bedömningsriktmärken som kan hjälpa oss att fatta detta beslut.
There is a series of assessment benchmarks that can help us make this decision.
SwedishAllt som återstår att fatta beslut om är hjälpens omfattning och bidragens storlek.
All that remains to be decided is the scope of the aid and the size of the funds.
SwedishDet här är inte den enda plats i världen där vi måste fatta beslut om dessa frågor.
This is not the only place in the world where we have to decide on these matters.
SwedishEnligt vår åsikt måste rådet så snart som möjligt fatta ett beslut om organens säte.
We hope that we shall be able to find a solution to this for the second reading.
SwedishNär det gäller att fatta demokratiska beslut hankar vi oss fram bara hjälpligt.
In terms of democratic decision-making we are running on a wing and a prayer.
SwedishNu har meddelats att kommissionen skall fatta ett andra beslut om 10 miljoner euro.
The Commission has now announced its decision to provide a further EUR 10 million.
SwedishFörfattningsdomstolar debatterar nu också denna fråga och vill fatta ett beslut.
Constitutional courts are now debating this issue as well and want to make a decision.
SwedishJag skall fatta mig kort.
   . Mr President, honourable Members, ladies and gentlemen, I will be brief.
SwedishJag skall fatta mig maximalt kort, eftersom jag inte vill uppehålla omröstningen.
I shall be as brief as possible, since I do not want to hold up the voting.
SwedishParlamentet har ofta uttalat sin önskan om en större rätt att fatta beslut.
Parliament has often expressed its desire to have greater decision-making powers.
SwedishDen kommer att fatta beslut om det vid sitt styrelsesammanträde den 7 december.
The bank will make its decision on this at its board meeting on 7 December.
SwedishMyndigheter kan också fatta beslut, och likaså rådet och medlemsstaternas regeringar.
Agencies also make decisions, as do the Council and the Member State governments.
SwedishJag tänker fatta mig kort och tydligt: Kasta ut detta meningslösa betänkande.
Madam President, I will keep it short and clear: throw out this nonsensical report.
SwedishDet är den polska regeringen som inte vill att vi ska fatta detta viktiga beslut.
It is the Polish government, which does not want us to make this fundamental decision.
SwedishDet är viktigt att våra medborgare kan fatta informerade beslut grundade på fakta.
It is important that our citizens are able to make informed decisions based on facts.
SwedishUtifrån ett strukturellt perspektiv kan vi tyvärr inte fatta beslut om allt i dag.
From a structural point of view, unfortunately, we cannot decide on everything today.
SwedishDet hjälpte oss givetvis otroligt mycket i att fatta beslutet att flytta hit.
This of course made a huge difference in swaying our decision to move to Linköping.”