"fart" - Engelsk översättning

SV

"fart" på engelska

EN

"fart" på svenska

volume_up
fart {substantiv}
volume_up
farted {perf. part.}
SV
volume_up
old fart {substantiv}
SV

fart {utrum}

volume_up
1. allmänt
Kursen kommer att hållas i reducerad fart för att underlätta din medverkan.
The course will be held at reduced pace to facilitate your attendance.
Under 1960-talet tog arbetet med svårnedbrytbara "klassiska" miljögifter fart.
During the 1960s, the work with highly persistent "classic" environmental contaminants gained pace.
Låt oss gå framåt i lämplig takt och låt oss göra det i en fart som vi har råd med.
Let us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Den rör sig framåt i en fantastisk fart.
It is moving forward at a tremendous rate.
Vilket dåligt besked detta ger EU:s medborgare, som sällar sig till arbetslöshetsköerna med en alarmerande fart!
What a dreadful message that sends to European citizens, who are joining unemployment queues at an alarming rate!
Det är resultatet av ett införande av ny teknologi, nya tjänster och innovationer med en närmast hallucinerande fart.
It is the result of the introduction of new technologies, services and innovations at an almost mind-blowing rate.
Den vägen får vi fart på processen och utvecklar samtidigt lagstiftningen.
They will enable us to gain speed and at the same time develop legislation.
Av det skälet var detta inte några direktiv som gick med full fart framåt.
For that reason they were not full speed ahead directives.
Den politiska debatten i Europa kommer alltså att ta fart.
The political debate in Europe is therefore gathering speed.
fart (även: studs, livlighet, duns)
Tito, Mead, Piscatella, bounce your butts!
fart (även: takt, hastighet)
volume_up
clip {substantiv} [USA]
Målen har fastställts och incitamenten för mer effektiva transportbilar kommer förhoppningsvis att sätta fart på innovationssatsningar inom branschen.
Targets have been set and incentives for more efficient vans will hopefully kick-start an innovation drive across the industry.
Inflationen har tagit fart och vi vet att denna återhämtning till största delen beror på oljeprisutvecklingen.
Inflation has risen again, driven by the increase in oil prices.
Tror någon att frågan om obligatoriska krav på energieffektivitet - för att bara nämna ett exempel - kommer att ge fart åt ekonomin?
Does anyone believe that the question of mandatory energy efficiency - to name just one example - will help to drive the economy forward?
fart (även: fräs)
volume_up
lick {substantiv} [GBR] [vard.]
fart (även: kläm, fräs)
volume_up
pep {substantiv}
Kommer rådet att dra nytta av detta nya klimat för att höja tempot på kvartettens möten och färdplanen för fred i Mellanöstern och på så vis sätta fart på processen?
A new start like this is obviously in Europe's interest, especially if it is made in a spirit of true partnership and greater equality.
Denna politik kommer att ta fart på allvar först nu, i slutet av budgetcykeln, och det är nu de största betalningskraven kommer.
This policy will only really swing into motion now, at the end of the cycle, and it is here that the greatest payment requests will appear.
fart (även: liv, fläkt, kläm, schvung)
volume_up
verve {substantiv}
Med fart och kläm framhålls eurons enorma fördelar för turister.
The enormous advantages for tourists are highlighted with a great deal of verve.
fart (även: rörlighet, livlighet)
fart (även: kraft, energi, fart och kläm)
volume_up
vim {substantiv} [vard.]
2. ridsport
fart (även: karriär)
volume_up
career {substantiv} (speed of a horse)
EN

fart {substantiv}

volume_up
fart
It is against human enterprise and development and sends extremely strange signals: don't breathe, don't exercise, especially don't pant and for God's sake, don't fart!
Det är mot mänsklig verksamhet och utveckling och skickar jättekonstiga signaler: andas inte, träna inte, flåsa framför allt inte och, för guds skull, fis inte!
fart
volume_up
prutt {utr.} [slang]
Keeps his house so clean you can't even fart.
Han håller så rent att man knappt får släppa en fjärt.
fart
volume_up
brakare {utr.} [vard.]

Synonymer (svenska) till "fart":

fart

Synonymer (engelska) till "fart":

fart

Användningsexempel för "fart" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishLåt oss gå framåt i lämplig takt och låt oss göra det i en fart som vi har råd med.
Let us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
SwedishDärför ber jag uttryckligen kommissionen att de skall sätta lite fart i denna fråga.
Therefore I would earnestly entreat the Commission to take action on this issue.
SwedishTiden för konkreta gärningar har emellertid ännu inte tagit fart om ens börjat.
The time for real action has not yet got under way, however, nor has it even begun.
SwedishTurkiet håller på att tappa fart på sin väg mot EU-anslutning.
Madam President, Turkey's momentum towards EU accession continues to falter.
SwedishVi måste använda dessa villkor för att höja ambitionsnivån och få fart på andra.
We must use these conditions to raise the level of ambition and to get others to move.
SwedishDet stämmer att reformerna har tappat fart, i synnerhet de ekonomiska reformerna.
One of these is Romania, which is a country I think we need to look at very carefully.
SwedishDet tyska ordförandeskapet fick verkligen fart på EU.
(CS) Ladies and gentlemen, the German presidency truly got Europe moving.
SwedishFör att få ny fart på tillväxten måste vi återupprätta EU-medborgarnas förtroende.
In order to restart growth, we have to restore confidence among Europeans.
SwedishDet är vår fasta avsikt att ge ny fart åt de internationella förhandlingarna.
It is our firm intention to give new impetus to international negotiations.
SwedishJag hoppas att Graefe zu Baringdorfs betänkande skall ge ny fart åt hjulet.
I hope that the report by Mr Graefe zu Baringdorf will set the wheel turning.
SwedishUtan sociala framsteg kommer den ekonomiska tillväxten förr eller senare att tappa fart.
Without social progress, economic progress will run out of steam sooner or later.
SwedishDet finns bara ett sätt att få fart på marknaden för kommersiella fordon igen.
There is only one way to get the commercial vehicles market going again.
SwedishMen vad kan vi, som beslutfattare och politiker, göra för att få fart på innovationen?
Yet what can we, as policy makers, as politicians, do to accelerate that innovation?
SwedishDen vägen får vi fart på processen och utvecklar samtidigt lagstiftningen.
They will enable us to gain speed and at the same time develop legislation.
SwedishDet är därför jag ber kollegerna och kommissionen att sätta lite fart.
That is why I call on my fellow Members and the Commission to up the ante now.
SwedishFörvarningar saknades inte, innan krisen i Kosovo verkligen tog fart.
Mr President, there were enough warnings before the crisis in Kosovo really got under way.
SwedishVad som nu måste ske är att göra ett slutligt val och att genomföra det med hög fart.
What we must now do is make a final choice and then promptly act upon it.
SwedishRådet är särskilt oroat över att rekryteringen har tappat fart under innevarande år.
The Council is especially concerned about the way recruitment has slowed down this year.
SwedishDet är hög tid att få fart på saker och ting igen när det gäller handel och investering.
It is high time that we got things moving again on the trade and investment dossier.
SwedishLåt oss nu hoppas att detta är över, och att förhandlingarna kommer att ta fart igen.
Let us hope that this is now over, and the negotiations will pick up momentum once more.