SV

förvaltning {utrum}

volume_up
1. allmänt
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
För det tredje: Programmens utformning och förvaltning måste förbättras ytterligare.
Thirdly, further improvements are needed in the format and administration of the programmes.
Europaparlamentet vill främja verksamhetsbaserad förvaltning och budgetberedning.
The European Parliament wants to promote activity-based management and budgeting.
Den 17 juli förklarade budgetutskottet verkligheten bakom denna förvaltning.
On 17 July, the Committee on Budgets clarified the situation regarding management.
En sådan verksamhet omöjliggör en effektiv och hållbar förvaltning av fiskbeståndet.
Such activity prevents the effective and sustainable management of fish stocks.
Åtaganden på hög nivå, effektiv ledning och ansvarsfull förvaltning är nycklarna till en effektiv användning av resurserna.
Top-level commitment, proper direction and management with responsibility are the keys to the effective use of resources.
Vi kan inte förvänta oss att industrin betalar för utvecklingen av ett projekt om den får begränsad kontroll över dess förvaltning.
We cannot expect industry to pay for the development of a project when it will have little control over its direction.
Ombudsmannen värnar om medborgarnas rättigheter gentemot förvaltningen.
The Ombudsman looks after the public interest in the direction of the administration.
Insamling och förvaltning av fiskeuppgifter är av största vikt för en god förvaltning av den gemensamma fiskeripolitiken.
The collection and management of the fisheries data is needed to conduct the common fisheries policy.
Mot bakgrund av Europeiska polisakademins tidigare bristfälliga ekonomiska förvaltning är det nödvändigt att genomföra en ingående granskning.
In view of the inglorious history of the European Police College's financial conduct, it is essential that a detailed review is carried out.
Styrelsen utser VD som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
The Board of Directors appoints the President who conducts ongoing management in accordance with the Board of Directors’ guidelines and instructions.
2. näringsliv
förvaltning
Tröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
För det tredje: Programmens utformning och förvaltning måste förbättras ytterligare.
Thirdly, further improvements are needed in the format and administration of the programmes.
3. juridik
förvaltning (även: förvaltarskap)
volume_up
trust {substantiv}
En ansvarig och öppen EU-förvaltning är och måste förbli avgörande för att bygga upp medborgarnas förtroende för EU.
An accountable and transparent EU administration is, and must remain, key to building citizens' trust in the EU.
För ekonomisk förvaltning gäller: förtroende är bra, kontroll är bättre.
Madam President, when it comes to financial management, the following holds true: trust is good but control is better.
Det är inte bara nödvändigt för en oklanderlig offentlig förvaltning; det är en conditio sine qua non för att återställa förtroendet hos medborgarna i Europa.
This is not only necessary for proper public administration, it is a conditio sine qua non of regaining the trust of the European citizen.

Användningsexempel för "förvaltning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTröghet och byråkrati är också kännetecknande för strukturfondernas förvaltning.
The hallmark of Structural Fund administration is sluggishness and bureaucracy.
SwedishEuropaparlamentet vill främja verksamhetsbaserad förvaltning och budgetberedning.
The European Parliament wants to promote activity-based management and budgeting.
SwedishDålig förvaltning, korruption, nepotism, polisstyre - där har vi pudelns kärna.
Mismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
SwedishJag skulle vilja ta upp en sista punkt som rör en viktig fråga om god förvaltning.
There is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
SwedishKommissionen har gett sitt stöd till idén om gemensam förvaltning från början.
From the beginning, the Commission has supported the idea of shared management.
SwedishEn korrupt förvaltning är en del av det dagliga livet i många grannskapsländer.
A corrupt administration is part of daily life in many neighbouring countries.
SwedishLikväl underlåter meddelandet fullständigt att ta upp frågan om ”e-förvaltning”.
Nevertheless, the communication totally fails to address the issue of ‘Government’.
SwedishDen införde även nya normer för förvaltning och kontroll på dessa två områden.
It also put in place new standards for management and control in these two areas.
SwedishDetta är första gången vi tillämpar det nya Lissabonsystemet för förvaltning.
This is the first time that we are applying the new Lisbon system of governance.
SwedishRoy Perry är, som ni märkte, en av de största förkämparna för en god förvaltning.
As you observed, Mr Perry is one of the foremost champions of good administration.
SwedishJag är besviken över de ringa framgångar som uppnåtts avseende direkt förvaltning.
I am disappointed that there has been so little progress on direct management.
SwedishDet nuvarande förfarandet för förvaltning av solidaritetsfonden gör detta svårt.
The current procedure for managing the Solidarity Fund makes this difficult.
SwedishTrots detta är betänkandet i sig högst kritiskt mot kommissionens förvaltning.
Even so, this report itself is highly critical of the Commission's management.
SwedishSamarbete med utvecklingsländer för att främja god förvaltning i skattefrågor (
Cooperating with developing countries on promoting good governance in tax matters (
SwedishDet är viktigt att upprätta och tillämpa en strategi för elektronisk förvaltning.
It is important to create and apply a strategy for electronic administration.
SwedishHur kan vi garantera att genomförandeorganisationernas förvaltning förbättras?
How can we ensure improvement of the management of implementing organisations?
SwedishJag talar om organen på alla nivåer inom medlemsstaternas och EU:s förvaltning.
I am referring to the bodies at every level of national and European administration.
SwedishDet ger givetvis en grund för demokrati, mänskliga rättigheter och god förvaltning.
That, of course, gives us a basis for democracy, human rights and good governance.
SwedishEn sådan verksamhet omöjliggör en effektiv och hållbar förvaltning av fiskbeståndet.
Such activity prevents the effective and sustainable management of fish stocks.
SwedishMen god EU-förvaltning innebär ansvarsfull EU-förvaltning, som ni själv sade.
I welcome your willingness to renew the framework agreement on stronger terms.

Synonymer (svenska) till "förvaltning":

förvaltning