"förvalta" - Engelsk översättning

SV

"förvalta" på engelska

SV förvalta
volume_up
[förvaltade|har förvaltat] {verb}

” varje administrativ instans som inrättats eller utvidgats för att förvalta detta program ”
‘ any executive agency created or extended to administer this programme’
”varje administrativ instans som inrättats eller utvidgats för att förvalta detta program”
‘any executive agency created or extended to administer this programme’
För det andra vore det, enligt min åsikt, i praktiken omöjligt att förvalta det.
Secondly, it would, in my view, be practically impossible to administer.
Dessa bestämmelser gör det möjligt att fritt förvalta all verksamhet som hör samman med gränsöverskridande samarbete.
These provisions make it possible to conduct freely all the activities related to cross-border cooperation.

Synonymer (svenska) till "förvalta":

förvalta

Användningsexempel för "förvalta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet tredje avsnittet handlar om att varaktigt förvalta och skydda naturresurserna.
The third is the sustainable management and conservation of natural resources.
SwedishEU avslöjas nu som oförmöget att förvalta sina gränser till lands och till sjöss.
Europe is openly revealed as being powerless to manage its land and maritime borders.
SwedishKommissionen har däremot inte varit särskilt bra på att förvalta budgeten.
However, the Commission has not been especially good at administering the Budget.
SwedishNu får man som motivering höra att det inte går att förvalta mer än 11 miljoner.
The reason given is that more than ECU 11 million cannot be administered.
SwedishDet första konstaterandet: Kultur 2000 är ett program som är svårt att förvalta.
In the first place, it has emerged that Culture 2000 is a difficult programme to manage.
SwedishBudgetens storlek kan inte skiljas från frågan om vår förmåga att förvalta den.
The size of the budget cannot be divorced from the question of our capacity to manage it.
SwedishVi förespråkar en ansvarsfull avreglering för att förvalta de europeiska järnvägarna.
We advocate the responsible liberalisation of European railway management.
SwedishHur kan man slutligen, fru talman, mina damer och herrar, förvalta framtiden?
Madam President, ladies and gentlemen, how then do we manage the future?
SwedishJag tror att det verkligen bidrar om vi kan förvalta fonden på ett lämpligt sätt.
I believe it really helps if we manage to fund in the appropriate way.
SwedishHur skall kommissionen förvalta alla dessa hektar som ingen tar över?
What does the Commission intend do with all those acres which will remain unsold?
SwedishDet är alltför få om man anser att kommissionen skall förvalta sin egen organisation.
That is too few if we consider that the Commission should manage itself.
SwedishHur ska vi ta hand om planeten jorden, vi som har fått ansvar att förvalta den för våra barn?
How should we care for our planet Earth, which we hold in trust for our children?
SwedishI avdelningens uppdraget ingår även att förvalta LiU-gemensamma system för bokningsändamål.
The mandate of the Department also includes managing the LiU common booking system.
SwedishDärmed övertar dessa även ansvaret att förvalta medlen på föreskrivet sätt.
So the Member States are also responsible for the proper administration of these resources.
Swedish. - (SK) Jag anser inte att regeringar eller tjänstemän kan förvalta ekonomin.
in writing. - (SK) I do not believe that governments or officials can manage the economy.
SwedishTony Blair har rätt när han säger att vi har ett viktigt arv att förvalta.
Mr Blair is right when he says that we have a great legacy to uphold.
SwedishEIB:s roll när det gäller att utfärda och förvalta dessa obligationer är därför avgörande.
The EIB's role in issuing and managing these bonds is therefore crucial.
SwedishVet ni om det finns några undersökningar om vad det kostar att förvalta denna nya skatt?
Do you know of any studies on the cost of administering this new tax?
SwedishHur kan vi förvalta en fond som ska användas i allt mer drastiska och exceptionella situationer?
How can we maintain a fund to deal with increasingly drastic exceptional situations?
SwedishVi har för litet personal i förhållande till den biståndsvolym som vi förväntas förvalta.
Human resources are too thin in relation to the volume of aid that we are supposed to manage.