"förvärva" - Engelsk översättning

SV

"förvärva" på engelska

SV

förvärva {verb}

volume_up
1. allmänt
Den opererar inte i ett vakuum, och den måste också förvärva trovärdighet och auktoritet.
It will not be operating in a vacuum, and it will have to acquire credibility and authority.
Det är aldrig fråga om ett försök att förvärva nya befogenheter.
They are never born out of an attempt to acquire new competences.
Då kan studenterna förvärva de kvalifikationer och utveckla den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna.
This will enable students to acquire the qualifications and develop the skills required by employers.
förvärva (även: vinna, uppnå, , prestera)
Vi håller nu på att förvärva och bygga upp transeuropeiska energinät.
We have achieved just as much with regard to energy issues as well.
Det målet ska, som namnet antyder, nås genom utveckling av ungdomsutbytet och hjälp till unga som vill förvärva nya kunskaper.
This aim is to be achieved, as the name suggests, by developing the idea of youth exchange and helping young people to acquire new skills.
förvärva (även: nå fram till)
Det är inte så viktigt att ha perfekta kunskaper om vissa tekniker, eftersom alla flexibla och vuxna anställda kan förvärva de kunskaper och den erfarenhet de behöver för sitt arbete.
It is not so important to have a perfect knowledge of certain technologies, because any flexible and mature employee can attain the skills and experience necessary for his or her job.
Det är något som ni och era kommissionärer måste förvärva varje dag, varje månad, sten för sten, i denna starkare, närmare Europeiska union.
That is something that you and your Commissioners will have to earn: every day, every month, brick by brick, in this stronger, closer European Union.
Det som vi ifrågasätter är hur medborgarna ställs inför detta, eller rättare sagt normerna för att förvärva och behålla den rätten i form av ett körkort.
What we do question is the form in which the citizens are faced with this, more specifically, the standards for acquiring and retaining that right in the form of driving licences.
förvärva (även: ockupera)
förvärva (även: överlåta, utrusta)
förvärva (även: vinna, få tag i, erövra, segra)
Hela upplägget är till för att den politiska eliten skall kunna driva fram ett Europas förenta stater utan att tvingas förvärva folkens förtroende för projektet.
The whole plan is designed to enable the political elite to push through a United States of Europe without being forced to win the peoples' confidence in the project.
I dag tänker jag på alla kvinnor som har vigt sina liv åt att försvara kvinnors värdighet genom att förvärva grundläggande sociala, ekonomiska och politiska rättigheter.
Today my thoughts are with all those women who have devoted their lives to defending the dignity of women by winning fundamental social, economic and political rights.
2. juridik
Det har hänvisats till Gazprom och dess ambitioner att förvärva tillgångar i EU.
Reference was made to Gazprom and its ambitions to purchase EU assets.
Enligt punkt 45 krävs t.ex. att kandidatländerna skall ge EU-medborgare friheten att förvärva tomtmark.
Paragraph 45, for example, requires candidate countries to grant the freedom to purchase land to nationals of Member States.
Genom att förvärva de tre byggnaderna i Strasbourg som parlamentet inte ägde har det gjort en verkligt god affär.
By purchasing the three buildings in Strasbourg that it did not own, Parliament has, indeed, obtained real bargains.

Synonymer (svenska) till "förvärva":

förvärva
förvärv

Användningsexempel för "förvärva" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet är inte acceptabelt att låta människor förvärva rättigheter utifrån en illegal situation.
It is not acceptable to let people gain rights from a situation of illegality.
SwedishFör det tredje behöver vi skapa de möjligheter som krävs för att förvärva kvalifikationer.
Thirdly, it includes providing the necessary opportunities for gaining qualifications.
SwedishVi håller nu på att förvärva och bygga upp transeuropeiska energinät.
We are now acquiring and constructing Trans-European energy networks.
SwedishVi håller nu på att förvärva och bygga upp transeuropeiska energinät.
We have achieved just as much with regard to energy issues as well.
SwedishDet är inte rimligt att förvärva dessa pengar genom att skära ned på viktiga program för fattiga länder.
It is not fair to obtain this money by cutting down on important programmes for poor countries.
SwedishAtt förvärva kunskaper betyder att njuta av livet mer fullständigt.
Acquiring knowledge means enjoying life more fully.
SwedishAtt förvärva större kapacitet förblir vårt primära åtagande.
Acquiring greater capacity remains our primary commitment.
SwedishJag vill också fästa uppmärksamhet vid utbildningssystemen och betydelsen av att förvärva nya färdigheter.
I would also like to draw attention to education systems and the importance of acquiring new skills.
SwedishFrontex skulle också kunna öka Crates potential genom att förvärva eller hyra sin egen tekniska utrustning.
The agency could also increase the potential of CRATE by acquiring or leasing its own technical equipment.
SwedishJag anser att man talar för lite om kompetens i detta sammanhang och för mycket om att förvärva kunskaper.
I think that there is too little talk about skills in this context and too much about accumulating knowledge.
SwedishBrottsoffrets ställning får inte påverka hans/hennes rättigheter och möjligheten att förvärva dessa rättigheter.
The status of a victim should not have any effect on his rights or on the possibility of acquiring such rights.
SwedishBrottsoffrets ställning får inte påverka hans / hennes rättigheter och möjligheten att förvärva dessa rättigheter.
The status of a victim should not have any effect on his rights or on the possibility of acquiring such rights.
SwedishGenom att förvärva de tre byggnaderna i Strasbourg som parlamentet inte ägde har det gjort en verkligt god affär.
By purchasing the three buildings in Strasbourg that it did not own, Parliament has, indeed, obtained real bargains.
SwedishDet ser inte längre ut som om euron kommer att förvärva en sådan ställning som internationellt betalningsmedel som dollarn har.
It no longer looks as if the euro will gain a position as an international currency, as the dollar has.
SwedishI stället för det angreppssätt vi haft fram till nu, som jag skulle beskriva som " taktiskt" , måste vi förvärva ett " strategiskt" .
In place of our approach so far, which I would call 'tactical', we should adopt a 'strategic' approach.
SwedishI stället för det angreppssätt vi haft fram till nu, som jag skulle beskriva som " taktiskt ", måste vi förvärva ett " strategiskt ".
In place of our approach so far, which I would call 'tactical ', we should adopt a'strategic ' approach.
SwedishBara sådana städer har chansen att förvärva denna titel, denna utmärkelse, som placerar in sin stadskultur i ett europeiskt sammanhang.
Cities only have a chance of gaining this distinction by placing their own culture in a European context.
SwedishOch om vi lyckas förvärva Intertel...
And if we succeed on acquiring Intertel...
SwedishMen det bör även garanteras skattemässiga fördelar så att mindre gynnade konsumenter kan förvärva miljövänliga produkter.
Tax incentives should also be guaranteed so that disadvantaged consumers can also buy environmentally friendly products.
SwedishVi måste garantera att landets enorma oljerikedomar används för att skapa välstånd åt det irakiska folket, och inte för att förvärva vapen.
We must guarantee that its massive oil wealth be used to build prosperity for its peoples, not for arms purchases.